-

-

+90(212)320 36 50
6,751
$5,8305
SV075iG5A-2
 • SV075iG5A-2
Marka: LS ( LG )

Seri:İG5A SERİSİ AC HIZ KONTROL CİHAZI

Model: SV075iG5A-2

Model Birim Fiyat Birim Fiyat Adet Stok
SV075iG5A-27.5 kW32Fiyat Sorunuz: 0212 320 36 50
 • Ürün Hakkında
 • Dokümanlar
 • Yazılımlar
 • Bağlantı Şeması
- Sensörsüz vektör V/F kontrol
- 150 tork
- Auto-tuning
- PID Kontrol
- 0 - 400Hz Çıkış frekansı
- Programlanabilir Giriş/Çıkış
- PNP , NPN seçilebilir giriş
- 0-10VDC,10-10VDC Analog giriş
- 0-10V Analog çıkış
- Toprak kaçağı koruması
- RFI filtre (filtreli modellerde)
- RS485 port(LG-bus,ModBus)
- Dahili dinamik frenleme ünitesi
- Soğutma fanı On/Off kontrol
- Taşınabilir keypad
  SV075iG5A-2SV075iG5A-2SV075iG5A-2SV075iG5A-2


  --------------------İG5A Serisi Manuel (TR).pdf-----------------
  Kullanım Kılavuzu LS Deği ken Frekanslı Sürücüleri satın aldığınız için te ekkürler! EMNİYET TALİMATLARI Kazaları ve potansiyel tehlikelerin olu masını önlemek için her zaman emniyet talimatlarına uyun. Bu kılavuzda emniyet mesajları a ağıdaki ekilde sınıflandırılmı tır: Uygun olmayan i letim ciddi ki isel yaralanma veya ölüme yol açabilir. UYARI Uygun olmayan kullanım hafiften orta iddete kadar ki isel TEDBİR yaralanma veya maddi hasara yol açabilir. Bu kılavuz boyunca emniyet tedbirlerinden haberdar olmanız için a ağıdaki iki gösterimi kullanacağız: Belirli durumlar altındaki potansiyel tehlikeleri belirtir. Mesajı okuyun ve talimatları dikkatlice takip edin. Belirli durumlar altındaki ok (çarpma) tehlikelerini belirtir. Tehlikeli gerilim mevcut olabileceğinden dolayı özel dikkat gösterilmelidir. Çabuk referans için i letim talimatlarını el altında bulundurun. SV-iG5A serisi sürücünün performansını azami kılabilmek ve emniyetli kullanımını temin etmek için bu kılavuzu dikkatlice okuyun. UYARI Güç uygulanmı iken veya cihaz i letimde iken kapağı çıkarmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması meydana gelebilir. Sürücünün ön kapağı çıkarılmı durumda iken çalı tırmayın. Aksi takdirde, yüksek gerilim terminalleri veya arjlı kapasitöre temas etme sebebiyle elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Giri gücü uygulanmamı olsa dahi, periyodik muayeneler veya kablolama haricinde kapağı çıkartmayın. Aksi takdirde, arjlı devrelere temas edebilir ve elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. 1 Kablolama ve periyodik muayeneler, giri gücünün kesilmesinden en az 10 dakika sonra ve DC bara geriliminin de arj olduğu bir ölçü aleti ile denetlendikten sonra (DC 30V altında) gerçekle tirilmelidir. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Butonları kuru ellerle çalı tırınız. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Kablo izolasyonları hasarlı ise kabloyu kullanmayınız. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Kabloları sürtmelere, a ırı gerginliğe, ağır yüklere veya sıkı tırmaya maruz bırakmayınız. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. TEDBİR Sürücüyü alev almaz bir yüzey üzerine kurun. Yakınına alev alabilir bir malzeme koymayın. Aksi takdirde, yangın çıkabilir. Sürücü hasar görürse giri gücünü kesin. Aksi takdirde, ikincil bir kaza ve yangına yol açabilir. Giri gücü uygulandıktan veya kapatıldıktan sonra sürücü bir kaç dakika süresince sıcak kalacaktır. Uygun bir süre soğumasını bekleyiniz. Aksi takdirde, cilt yanması veya hasarı gibi bedeni yaralanmalara maruz kalabilirsiniz. Kurulumu tamamlanmı olsa dahi, hasarlı veya parçaları eksik bir sürücüye güç uygulamayın. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Sürücü içine iplik, kağıt, ağaç parçacıkları, toz veya diğer yabancı madde giri ine müsaade etmeyin. Aksi takdirde, yangın veya kaza meydana gelebilir. 2 ÇALI TIRMA ÖNLEMLERİ (1) Kullanma ve kurulum Ürünü ağırlığına göre tutun. Tavsiye edilen sayıdan fazla sürücü kutularını üst üste koymayın. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara göre kurun. Kapağı nakliye esnasında açmayın. Sürücü üzerine ağır maddeler koymayın. Sürücü yerle tirme yönünün doğru olduğunu kontrol edin. Sürücüyü dü ürmeyin, veya darbeye maruz bırakmayın. Topraklama için ulusal elektrik kodunu izleyin. Tavsiye edilen Toprak empedansı 200V sınıfı için 100 ohm ‘dan dü ük ve 400V sınıfı için 10 ohm ‘dan dü üktür. iG5A ESD (Elektrostatik De arj) duyarlı parçalar ihtiva eder. Muayene veya kurulum için pcb ‘ye dokunmadan önce ESD ‘ye kar ı koruyucu tedbirler alın. Sürücüyü a ağıdaki çevresel artlar altında kullanın: Ortam sıcaklığı - 10 ~ 50 ? (donma olmaksızın) Göreceli nem 90% RH veya daha az (sıvıla ma olmaksızın) Depolama sıcaklığı - 20 ~ 65 ? Korozyon yapıcı gazdan, tutu abilir gazdan, Konum yağdan, dumandan veya tozdan korunaklı Deniz seviyesinin azami 1,000m üstünde, Azami Yükseklik, Titre im 2 5.9m/san (0.6G) veya daha az Atmosfer basıncı 70 ~ 106 kPa (2) Kablolama Sürücünün çıkı ına güç faktörü düzeltme kapasitörü, a ırı gerilim koruyucu veya RFI filtresi bağlamayın. U, V, W çıkı kablolarının motora bağlantı sırası motorun dönme yönünü etkileyecektir. Doğru olmayan terminal kablolaması cihaz hasarına yol açabilir. Terminallerin kutuplarını (+/-) ters çevirmek sürücüye zarar verebilir. Yalnızca LS sürücüsü konusunda uzman yetkili personel kablolama ve muayeneleri gerçekle tirmelidir. Daima kablolamadan önce sürücüyü kurun. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz veya bedensel yaralanma olu abilir. (3) Deneme çalı tırması Çalı tırma sırasında bütün parametreleri kontrol edin. Yüke bağlı olarak parametre değerlerini deği tirmek gerekebilir. Daima her terminale bu kılavuzda belirtildiği ekilde izin verilen aralıkta gerilim uygulayın. Aksi takdirde, sürücüde hasar meydana gelebilir. 3 Çevre (4) Çalı tırma önlemleri Otomatik tekrar ba latma fonksiyonu seçili iken, bir alarm durmasından sonra motor aniden çalı acağından cihazdan uzak durun. Tu takımı üzerindeki Stop (Dur) tu u yalnızca uygun fonksiyon ayarı yapılmı sa geçerlidir. Bir acil durdurma düğmesini ayrı olarak hazırlayın. Referans sinyal mevcut iken bir alarm sıfırlaması yapılırsa, ani bir çalı ma meydana gelecektir. Referans sinyalinin kapalı olduğunu pe inen kontrol edin. Aksi takdirde, bir kaza meydana gelebilir. Sürücü içinde herhangi bir eyi modifiye etmeyin veya deği tirmeyin. Motor sürücüsünün elektronik ısı fonksiyonu tarafından korunmakta olmayabilir. Sürücünün sık çalı tırılması/durdurulması için sürücü giri inde manyetik kontaktör kullanmayın. Elektromanyetik parazit etkisini azaltmak için gürültü filtresi kullanın. Aksi takdirde, yakındaki elektronik cihazlar etkilenebilir. Giri gerilimi dengesizliği durumunda AC reaktörü kurun. Sürücüden yayılan yüksek frekanslı gürültüye bağlı olarak Güç Faktörü kapasitörleri ve jeneratörler a ırı ısınabilir ve hasar görebilir. 400V sınıfı motoru sürücü ile çalı ır iken yalıtımla düzeltilmi bir motor kullanın veya mikro a ırı gerilimden korumak için tedbirler alın. Motor terminallerinde kablolama sabitine vasıflandırılabilinir bir mikro a ırı gerilim meydana gelir ve yalıtımı bozabilir ve motora zarar verebilir. Cihazı çalı tırmadan önce ve kullanıcı programlamasından önce kullanıcı parametrelerini fabrika ayarlarına getirin. Sürücü kolayca yüksek hızda i lemlere ayarlanabilir. Cihazı çalı tırmadan önce motorun veya makine aksamının kapasitesini denetleyin. DC-Fren fonksiyonunu kullanırken durdurma torku üretilmez. Durdurma torku gerekli olduğunda ayrı teçhizat kurun. (5) Hata önleme tedbirleri Sürücü aksadığında makine ve teçhizatı tehlikeli durumlardan korumak için acil fren gibi bir emniyet yedeği sağlayın. (6) Bakım, muayene ve parça deği imi Sürücünün denetim devresi üzerinde megger (yalıtım direnci) testi uygulamayın. Periyodik muayene için 14.Bölüm ‘e bakın (parça deği imi). (7) İmha Sürücüyü imha ederken endüstriyel atık olarak sınıflandırın. (8) Genel talimatlar Bu talimat kılavuzundaki ema ve çizimlerin çoğu sürücüyü devre kesicisiz, kapaksız veya kısmi açık olarak göstermektedir. Sürücüyü hiç bir zaman bu ekilde çalı tırmayınız. Kapağı ve devre kesicileri her zaman takın ve sürücüyü çalı tırırken bu talimat kılavuzunu takip edin. 4 Önemli Kullanıcı Bilgileri Bu kılavuzun amacı kullanıcıya SV-iG5A serisi sürücüyü kurmak, çalı tırmak ve bakımını gerçekle tirmek için gerekli bilgileri sağlamaktır. Ba arılı kurulum ve çalı tırmayı temin etmek için ilerlemeden önce sunulan bilgiler tamamıyla okunmalı ve anla ılmalıdır. Bu kılavuz a ağıdaki bilgileri ihtiva eder… Bölüm Ba lık Tanım 1 Temel bilgi & SV-iG5A serisi sürücünün emniyetli kullanımı için genel bilgi önlemler ve önlemleri sağlar. 2 Kurulum & SV-iG5A sürücünün güç kaynağı & sinyal terminali için Kablolama kablolama ve nasıl kurulacağı üzerine talimatları sağlar. 3 Temel İsteğe bağlı çevresel cihazların sürücüye nasıl yapılandırma bağlanacağını tanımlar. 4 Programlama tu Tu takımı özelliklerini ve göstergeyi resmeder & sürücünün takımı & Temel hızlı ba latılması için talimatları sağlar. çalı tırma 5 Fonksiyon listesi Parametre değerleri listelenir. 6 Denetim blok Kullanıcıların çalı tırma modunu kolayca anlamalarına eması yardımcı olmak için denetim akı ını gösterir. 7 Temel SV-iG5A içindeki temel fonksiyonlar için bilgiler sağlar. fonksiyonlar 8 Geli kin fonksiyonlar Sistem uygulaması için kullanılan geli kin fonksiyonları belirtir. 9 Gözlemleme Çalı tırma durumu ve hata bilgisi hakkında bilgi verir. 10 Koruyucu SV-iG5A ‘nin koruyucu fonksiyonlarının çerçevesini çizer. fonksiyonlar 11 RS 485 RS485 haberle mesinin tanımlamasını sağlar. 12 Sorun giderme & Genel sorun giderme bilgisi yanında çe itli sürücü hataları bakım ve yapılacak uygun eylemi tanımlar. 13 Tanımlamalar & Giri /Çıkı derecelendirmesi, denetim tipi ve SV-iG5A Seçenekler sürücünün daha fazla detayları üzerine bilgi verir. Uzak tu takımı, Kablo bağlantıları, EMC filtresi, DB direnci, DeviceNet Modülü içeren seçenekleri açıklar. 5 İçindekiler BÖLÜM 1 - Temel Bilgi & Önlemler ....................................................................................... 1-1 1.1 Önemli tedbirler ................................................................................................................... 1-1 1.2 Ürün Detayları ..................................................................................................................... 1-2 1.3 Ürün birle tirme & sökme .................................................................................................... 1-3 BÖLÜM 2 - Kurma & Kablolama ........................................................................................... 2-1 2.1 Kurma önlemleri .................................................................................................................. 2-1 2.2 Boyutlar ............................................................................................................................... 2-3 2.3 Terminal kablolama (Kumanda G/Ç).................................................................................... 2-7 2.4 Güç terminali kablolama için tanımlar .................................................................................. 2-9 2.5 Kumanda terminali tanımı ................................................................................................. 2-12 2.6 PNP/NPN seçimi ve haberle me seçeneği için bağlantı .................................................... 2-13 BÖLÜM 3 - Temel Yapılandırma ............................................................................................ 3-1 3.1 Çevresel cihazların sürücüye bağlanması ........................................................................... 3-1 3.2 Tavsiye edilen MCCB .......................................................................................................... 3-2 3.3 Tavsiye edilen Sigorta, Reaktörler ....................................................................................... 3-3 BÖLÜM 4 - Tu takımı Programı & Temel Çalı ma .............................................................. 4-1 4.1 Tu takımı özellikleri ............................................................................................................ 4-1 4.2 LED tu takımı üzerindeki alfa-sayısal gösterge .................................................................. 4-2 4.3 Diğer gruplara geçmek ........................................................................................................ 4-3 4.4 Bir gruptaki kodlar nasıl deği tirilir ....................................................................................... 4-5 4.5 Parametre ayarlama ............................................................................................................ 4-7 4.6 Çalı ma durumunu gözlemleme ........................................................................................ 4-10 4.7 Frekans Ayarlama ve Temel Çalı ma ................................................................................ 4-13 BÖLÜM 5 - Fonksiyon Listesi ............................................................................................... 5-1 BÖLÜM 6 - DENETİM BLOK EMASI .................................................................................... 6-1 6.1 Frekans ayarı ...................................................................................................................... 6-2 6.2 Sürücü komut ayarı ............................................................................................................. 6-4 6.3 Hızlanma/Yava lama ayarı ve V/F denetimi ........................................................................ 6-5 BÖLÜM 7 - Temel Fonksiyonlar ............................................................................................ 7-1 7.1 Frekans modu ..................................................................................................................... 7-1 7.2 Çok Adımlı Frekans Ayarı .................................................................................................... 7-7 7.3 Kontrol komutu ayar yöntemi ............................................................................................... 7-8 7.4 Hızlanma/Yava lama zamanı ve ablon ayarı ................................................................... 7-12 7.5 V/F denetimi ...................................................................................................................... 7-17 7.6 Durdurma yöntemi seçimi.................................................................................................. 7-20 7.7 Frekans sınırı .................................................................................................................... 7-21 BÖLÜM 8 - Geli kin Fonksiyonlar ........................................................................................ 8-1 8.1 DC freni ............................................................................................................................... 8-1 8.2 JOG Çalı tırma ................................................................................................................... 8-3 8.3 YUKARI-A AĞI fonksiyonu ................................................................................................. 8-4 8.4 3-Kablo Bağlantısı ............................................................................................................... 8-7 6 8.5 Bekleme i letimi .................................................................................................................. 8-7 8.6 Kayma telafisi...................................................................................................................... 8-8 8.7 PID denetimi ....................................................................................................................... 8-9 8.8 Otomatik ayar .................................................................................................................... 8-13 8.9 Sensörsüz Vektör Kontrol .................................................................................................. 8-14 8.10 Enerji tasarruf fonksiyonu ............................................................................................... 8-15 8.11 Hız arama........................................................................................................................ 8-16 8.12 Otomatik tekrar çalı ma denemesi .................................................................................. 8-18 8.13 Çalı ma sesi seçimi (Tetikleme frekans deği imi) ............................................................ 8-19 8.14 2. Motor çalı tırılması ..................................................................................................... 8-19 8.15 Kendini test fonksiyonu ................................................................................................... 8-21 8.16 Frekans ayarı ve 2. sürücü yöntemi seçimi ..................................................................... 8-22 8.17 A ırı gerilim hatası önleme, Yava lama ve Güç Frenlemesi ............................................ 8-24 8.18 Harici fren kontrolu ......................................................................................................... 8-24 8.19 Kinetik enerji depolama (KEB) ........................................................................................ 8-26 8.20 ÇEKME kontrolu ............................................................................................................ 8-26 8.21 2 Faz PWM sürücüsü ...................................................................................................... 8-28 8.22 Soğutma fanı kontrolu ..................................................................................................... 8-28 8.23 Soğutucu fan hatası olu tuğunda çalı ma modu seçimi .................................................. 8-28 8.24 Parametre oku/yaz .......................................................................................................... 8-30 8.25 Parametre İlklendirme (Fabrika ayarlarına dönme) / Kilitleme ......................................... 8-31 BÖLÜM 9 - Gözlemleme ........................................................................................................ 9-1 9.1 İ letim durumu gözlemleme ................................................................................................ 9-1 9.2 I/O terminali gözlemleme..................................................................................................... 9-3 9.3 Hata durumu gözlemleme ................................................................................................... 9-4 9.4 Analog Çıkı ........................................................................................................................ 9-6 9.5 Çok fonksiyonlu çıkı terminali (MO) ve Röle (3AC) ............................................................ 9-7 9.6 Tu takımı haberle me hatasında çıkı terminali seçimi .................................................... 9-12 BÖLÜM 10 - Koruyucu Fonksiyonlar .................................................................................... 10-1 10.1 Elektronik Isı (ETH) ......................................................................................................... 10-1 10.2 A ırı Akım Uyarısı ve Arızası ........................................................................................... 10-2 10.3 Durma önleme ................................................................................................................ 10-3 10.4 Çıkı faz kaybı koruma .................................................................................................... 10-5 10.5 Harici hata sinyali ............................................................................................................ 10-5 10.6 Sürücü A ırı yükü ............................................................................................................ 10-6 10.7 Hız komutu kaybı ............................................................................................................ 10-6 10.8 Dinamik Frenleme (DB) Direnci Çalı ma Etkinle tirme Ayarı (ED) .................................. 10-7 BÖLÜM 11 - RS485 haberle mesi ......................................................................................... 11-1 11.1 Giri ................................................................................................................................. 11-1 11.2 Özellikler ......................................................................................................................... 11-1 11.3 Kurulum ........................................................................................................................... 11-2 11.4 İ letim .............................................................................................................................. 11-2 11.5 Haberle me protokolü (MODBUS-RTU) .......................................................................... 11-3 7 11.6 Haberle me protokolü (LS BUS) ..................................................................................... 11-3 11.7 Parametre kod listesi (Not1) .................................................................... 11-6 11.8 Sorun Giderme .............................................................................................................. 11-12 11.9 Çe itli ............................................................................................................................ 11-12 BÖLÜM 12 - Sorun Giderme & Bakım .................................................................................. 12-1 12.1 Koruyucu fonksiyonlar. .................................................................................................... 12-1 12.2 Hata düzeltme ................................................................................................................. 12-3 12.3 Muayene ve bakım için önlemler ..................................................................................... 12-6 12.4 Denetim noktaları ............................................................................................................ 12-6 12.5 Parça deği imleri ............................................................................................................ 12-6 BÖLÜM 13 - Özellikler ........................................................................................................... 13-1 13.1 Teknik veri ....................................................................................................................... 13-1 13.2 Sıcaklık Azaltma Bilgisi ................................................................................................... 13-3 13.3 Uzak seçeneği ................................................................................................................ 13-4 13.4 Parça listesi..................................................................................................................... 13-6 13.5 Frenleme direnci ............................................................................................................. 13-7 13.6 DeviceNet Haberle me Modülü ....................................................................................... 13-8 Uyumluluk beyanı .............................................................................................................................. i 8 BÖLÜM 1 - TEMEL BİLGİ & ÖNLEMLER 1.1 Önemli tedbirler Paketi açma Sürücüyü nakliye sırasında olu mu olabilecek bir hasara kar ı inceleyin. ve inceleme Sürücü biriminin ihtiyaç duyduğunuz uygulama için doğru olduğundan emin olmak için, etiket üstündeki sürücü tipini, çıkı değerlerini ve sürücünün eksiksiz olduğunu kontrol edin. Sürücü Tipi Giri Gücü Çıkı Gücü Çıkı akımı, frekansı Sürücü Kapasitesi (kVA) Bar kod ve Seri Numarası SV 075 iG5A - 2 (N) Seri Motor Gücü Giri gerilimi Tu takımı İsmi 004 0.4 [kW] 008 0.75 [kW] Tek Faz 1 015 1.5 [kW] 200~230[V] 022 2.2 [kW] 037 3.7 [kW] 040 4.0 [kW] Üç Faz 2 Tu takımsız 055 5.5 [kW] 200~230[V] iG5A 075 7.5 [kW] 110 11.0[kW] 150 15.0[kW] Üç Faz 4 185 18.5[kW] 380~480[V] 220 22.0[kW] Aksesuarlar Eğer herhangi bir farklılık, hasar, vs. bulduysanız satı temsilcinizle irtibata geçin. Çalı tırma için Hazırlanacak araçlar ve parçalar sürücünün nasıl çalı tırıldığına bağlıdır. gerekli araç ve Teçhizat ve parçaları gerekli eklide hazırlayın. parçaların hazırlanması Kurulum Sürücüyü yüksek performans ile uzun zaman çalı tırabilmek için sürücüyü uygun bir yerde uygun yönde ve uygun bo luklar bırakarak kurun. Kablolama Güç kaynağını, motoru ve çalı tırma sinyallerini (kontrol sinyalleri) terminal bloğuna bağlayın. Yanlı bağlantının sürücüye ve çevresel cihazlara zarar verebileceğini akılda bulundurun. 1- 1 LS Sürücü 1.2 Ürün Detayları Görünüm DURDURMA/ Durum LED Göstergesi SIFIRLAMA düğmesi ÇALI TIRMA [ENT] düğmesi düğmesi Ön kapak: Kablolama için çıkartılır Sürücü etiketi Alt kapak: Giri gücü ve motor bağlandığında çıkartılır Ön kapak çıkarıldıktan sonra iç görüntü Detaylar için “1.3 ön kapağın çıkartılması”na bakınız. Parametre ayarı için NPN, PNP 4-Yollu düğme Seçim Düğmesi (Yukarı/A ağı/Sol/Sağ) Kumanda sinyal Sürücü Toprak Terminali Terminali Güç terminali Soğutucu fan 1- 2 1.3 Ürün birle tirme & sökme Ön kapağı çıkartmak için: Kapağı her iki di li yanından hafifçe bastırarak yukarı çekin. Bu kısımı hafifçe bastırın ve yukarı doğru çekin. Sürücü fanını deği tirmek için: Alt kapağın her iki yanını hafifçe bastırın ve dı arıya yan tarafınıza doğru çekin. Bu kısımı bastırın ve dı arı çekin. 1- 3 Notlar: 1- 4 BÖLÜM 2 - KURMA & KABLOLAMA 2.1 Kurma önlemleri TEDBİR Plastik bile enlere zarar vermemek için sürücüyü dikkatlli tutun. Sürücüyü ön kapağından tutmayın. Çıkarak dü ebilir. 2 Sürücüyü titre ime bağı ıklı bir yere kurun (5.9 m/s veya daha az). Sıcaklığın izin verilen aralıkta olduğu bir yere kurun (-10~50 C). <Çevre Sıcaklığı Ölçüm Bölgesi> Sürücü çalı tırma sırasında çok sıcak olacaktır. Yanmaz bir yüzey üzerine kurun. Sürücüyü düz, dü ey ve aynı düzlemde bir yüzey üzerine kurun. Uygun ısı dağıtımı için sürücü yönü dü ey (tepesi üstte) olmalıdır. Aynı zamanda sürücü çevresinde yeterli bo luklar bırakın. Soğutulmu havanın Soğutucu hava kablolama kanalı ve cihaz 10cm Min arasında kolayca akması için yeterli bo luk bırakın 5cm 5cm Min Min Havalandırma fanı 10cm Min Nemden ve direk güne ı ığından koruyun. Sürücüyü su damlalarına, yağ, duman, toz, vs. maruz kalabilecek bir çevreye kurmayın. Sürücüyü temiz bir yere veya herhangi bir maddenin içerisine girmeyeceği “bütünüyle kapalı” panel içine kurun. 2- 1 Bir panelde iki veya daha fazla sürücü kurulmu veya bir soğutucu fan takılmı sa, sürücüler ve fan, çevre sıcaklığını izin verilen aralığın altında tutmak için azami dikkat göstererek uygun konumlarda kurulmalıdır. Sürücünün sıkıca tutturulmasını temin etmek için sürücüyü vida ve somun kullanarak kurun. < Bir panelde birden fazla sürücü kurmak için > Isı (NG) TEDBİR Sürücüleri ve fanı bir panel içinde kurduğunuzda uygun ısı havalandırması konusunda tedbir alın. 2- 2 2.2 Boyutlar SV004IG5A-1 SV004iG5A-2 / SV008iG5A-2 SV008IG5A-1 SV004iG5A-4 / SV008iG5A-4 SV015iG5A-2 / SV015iG5A-4 2- 3 SV015IG5A-1 SV055iG5A-2 / SV075iG5A-2 SV022iG5A-2 / SV037iG5A-2 / SV040iG5A-2 SV055iG5A-4 / SV075iG5A-4 SV022iG5A-4 / SV037iG5A-4 / SV040iG5A-4 W H D A W1 A ? H1 B B W1 2- 4 SV185iG5A-2 / SV220iG5A-2 SV110iG5A-2 /SV150iG5A-2 SV185iG5A-4 / SV220iG5A-4 SV110iG5A-4 / SV150iG5A-4 W W H H D D ? ? A A H1 H1 B B W1 B B W1 2- 5 W W1 H H1 D A B ? Sürücü [kW] [Kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] SV004IG5A-1 0.4 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.76 SV008IG5A-1 0.75 100 95.5 128 120 130 4.5 4.5 4.5 1.12 SV015IG5A-1 1.5 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.84 SV004IG5A-2 0.4 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.76 SV008IG5A-2 0.75 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.77 SV015IG5A-2 1.5 100 95.5 128 120 130 4.5 4.5 4.5 1.12 SV022IG5A-2 2.2 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.84 SV037IG5A-2 3.7 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.89 SV040IG5A-2 4.0 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.89 SV055iG5A-2 5.5 180 170 220 210 170 4.5 5.0 4.5 3.66 SV075iG5A-2 7.5 180 170 220 210 170 4.5 5.0 4.5 3.66 SV110iG5A-2 11.0 235 219 320 304 189.5 7.0 8.0 7.0 9.00 SV150iG5A-2 15.0 235 219 320 304 189.5 7.0 8.0 7.0 9.00 SV185iG5A-2 18.5 260 240 410 392 208.5 10.0 10.0 10.0 13.3 SV220iG5A-2 22.0 260 240 410 392 208.5 10.0 10.0 10.0 13.3 SV004IG5A-4 0.4 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.76 SV008IG5A-4 0.75 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.77 SV015IG5A-4 1.5 100 95.5 128 120 130 4.5 4.5 4.5 1.12 SV022IG5A-4 2.2 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.84 SV037IG5A-4 3.7 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.89 SV040IG5A-4 4.0 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.89 SV055iG5A-4 5.5 180 170 220 210 170 4.5 5.0 4.5 3.66 SV075iG5A-4 7.5 180 170 220 210 170 4.5 5.0 4.5 3.66 SV110iG5A-4 11.0 235 219 320 304 189.5 7.0 8.0 7.0 9.00 SV150iG5A-4 15.0 235 219 320 304 189.5 7.0 8.0 7.0 9.00 SV185iG5A-4 18.5 260 240 410 392 208.5 10.0 10.0 10.0 13.3 SV220iG5A-4 22.0 260 240 410 392 208.5 10.0 10.0 10.0 13.3 2- 6 2.3 Terminal kablolama (Kumanda G/Ç) T/M Tanım MO Çok fonksiyonlu OC çıkı ı MG MO ortak uç 24 24V Besleme P1 MF giri terminali FX: İleri çalı tırma P2 (fabrika ayarı) RX: Geri çalı tırma CM Giri sinyali ortak uç P3 BX: Acil durdurma MF giri terminali P4 RST: Arıza sıfırlama (fabrika ayarı) P5 JOG: Jog çalı tırma CM Giri sinyali ortak uç P6 Çok adımlı frek.-Dü ük MF giri terminali P7 Çok adımlı frek.-Orta (fabrika ayarı) P8 Çok adımlı frek.-Yüksek VR Potansiyometre için 10V güç kaynağı V1 Frek. Ayarlama Gerilim sinyal giri i: -0~10V I Frek. Ayarlama Akım sinyal giri i: 0~20mA AM Çok fonksiyonlu analog çıkı sinyali: 0~10V 3A Çok fonksiyonlu A bağlantı çıkı ı 3B röle çıkı terminali B bağlantı çıkı ı 3C A/B bağlantı ortak uç S+ RS485 haberle me terminali S- ? Uzak kontrol seçeneği veya parametre kopyalamaya bağlantı için 2- 7 ? * Güç terminali kablolama (0.4 ~ 7.5kW) R 3 Faz AC Güç giri i S giri (Nominal B1 B2 terminali Giri Gerilimi) T R U DB B1 Direnç DB direnci bağlantı B2 terminali S V U T W Motor bağlantı V Motor terminali G G W Tek Fazlı Ürünlerin AC giri i R, T(0.4~1.5kW) terminallerine Toprak G uygulanmalıdır. terminali * Güç terminali kablolama (11.0 ~ 22.0kW) R(L1) 3 faz AC Güç giri Giri S(L2) ( terminali Nominal Giri P1 Gerilimi) T(L3) B1 B2 (+) P1(+) Reaktör DC reaktörü / DB R Direnç B1 U (L1) bağlantı terminali DB direnci B2 S V (L2) ( ) DC gerilim N(-) terminali T W (L3) U Motor G G N(-) Motor V bağlantı terminali W Toprak G terminali 2- 8 2.4 Güç terminali kablolama için tanımlar 0.4 ~ 0.75kW(Tek Faz) 0.4 ~ 1.5kW(Üç Faz) 1.5kW(Tek Faz) R R R R S S S S T T T T B B B B1 1 1 1 B B B B2 2 2 2 2.2 ~ 4.0kW(Üç Faz) U U U U V V V V W W W W 5.5 ~ 7.5kW(Üç Faz) 11.0 ~ 22.0kW(Üç Faz) B B1 1 B B2 2 U U V V W W B B1 1 B B2 2 U U V V W W R R R R S S S S T T T T R,S,T U,V,W Toprak Terminal Vida Torku 2 2 2 Vida (Kgf.cm)/lb-in mm AWG mm AWG mm AWG SV004iG5A-1 2 14 2 14 3.5 12 M3.5 10/8.7 SV008iG5A-1 2 14 2 14 3.5 12 M3.5 10/8.7 SV015iG5A-1 2 14 2 14 3.5 12 M4 15/13 SV004iG5A-2 2 14 2 14 3.5 12 M3.5 10/8.7 SV008iG5A-2 2 14 2 14 3.5 12 M3.5 10/8.7 SV015iG5A-2 2 14 2 14 3.5 12 M3.5 10/8.7 SV022iG5A-2 2 14 2 14 3.5 12 M4 15/13 SV037iG5A-2 3.5 12 3.5 12 3.5 12 M4 15/13 SV040iG5A-2 3.5 12 3.5 12 3.5 12 M4 15/13 SV055iG5A-2 5.5 10 5.5 10 5.5 10 M5 32/28 SV075iG5A-2 8 8 8 8 5.5 10 M5 32/28 SV110iG5A-2 14 6 14 6 14 6 M6 30.7/26.6 SV150iG5A-2 22 4 22 4 14 6 M6 30.7/26.6 SV185iG5A-2 30 2 30 2 22 4 M8 30.6/26.5 SV220iG5A-2 38 2 30 2 22 4 M8 30.6/26.5 SV004iG5A-4 2 14 2 14 2 14 M3.5 10/8.7 SV008iG5A-4 2 14 2 14 2 14 M3.5 10/8.7 SV015iG5A-4 2 14 2 14 2 14 M4 15/13 SV022iG5A-4 2 14 2 14 2 14 M4 15/13 SV037iG5A-4 2 14 2 14 2 14 M4 15/13 SV040iG5A-4 2 14 2 14 2 14 M4 15/13 SV055iG5A-4 3.5 12 2 14 3.5 12 M5 32/28 SV075iG5A-4 3.5 12 3.5 12 3.5 12 M5 32/28 SV110iG5A-4 5.5 10 5.5 10 8 8 M5 30.7/26.6 SV150iG5A-4 14 6 8 8 8 8 M5 30.7/26.6 SV185iG5A-4 14 6 8 8 14 6 M6 30.6/26.5 SV220iG5A-4 22 4 14 6 14 6 M6 30.6/26.5 * Güç bağlantısı için halka kablo ucu kullanılmadığı zaman kablo yalıtım kılıflarını 7mm soyun. 7.0mm * SV185iG5A-2 ve SV220iG5A-2 UL tarafından kesinlikle onaylanmı Halka veya Çatal kablo ucu kullanılmak zorundadır. 2- 9 TEDBİR Terminal vidalarına belirlenmi torku uygulayın. Gev ek vidalar kısa devre ve kusurlu çalı maya sebep olabilir. Vidayı a ırı sıkmak terminallere zarar verebilir, kısa devre ve kusurlu çalı maya sebep olabilir. Kablolama için sadece 600V, 75 ? değerlerine sahip bakır kablolar kullanın. Kablolamadan önce giri gücünün kapalı olduğundan emin olun. Çalı tırmanın akabinde güç kaynağı kapatıldığında, üzerinde çalı maya ba lamadan önce, LED tu takımı göstergesinin kapanmasından sonra en az 10 dakika bekleyin. U, V ve W çıkı terminallerine giri gücü kaynağını uygulamak sürücünün hasarına yol açar. Giri gücünü kablolarken ve motor kablolaması için yalıtımlı ba lıkları olan halka kablo uçları kullanın. Sürücü içinde kablo parçaları bırakmayın. Kablo parçaları hatalara, bozulmalara ve kusurlu çalı malara sebep olabilir. Sürücüye birden fazla motor bağlandığında, toplam kablo uzunluğu 200m (656ft) ‘ten daha kısa olmalıdır. Uzun mesafeler için 3-telli kablo kullanmayın. Teller arasında artan kapasitans kaçakları yüzünden, a ırı akım koruma özelliği çalı abilir veya çıkı tarafına bağlı teçhizat kusurlu çalı abilir. Uzun kablo durumunda tetikleme frekansını dü ürmek veya Mikro A ırı Gerilim Filtresi kullanmak gerekmektedir. Sürücü ve Motor arası mesafe 50m ’ye kadar 100m ‘ye kadar 100m ‘den fazla İzin verilen Tetikleme Frekansı 15kHz ‘den az 5kHz ‘den az 2.5kHz ‘den az (3.7kW ‘tan daha az olan ürünler için, kablo uzunluğu 100m(328ft) ‘ten daha az olmalıdır.). B1 ve B2 terminallerini asla kısa devre etmeyin. Terminalleri kısa devre etmek dahili sürücü hasarına yol açabilir. Sürücünün çıkı tarafında güç faktörü kapasitörü, a ırı gerilim koruyucu veya RFI filtreleri bağlamayın. Böyle yapmak bu bile enlere zarar verebilir. [UYARI] Güç kaynağı R, S, ve T Terminallerine bağlanmalıdır. U, V, W terminallerine bağlamak sürücüde dahili zararlara yol açar. Faz sırasını ayarlamak gerekli değildir. Motor U, V, ve W Terminallerine bağlanmalıdır. İleri komutu (FX) açık ise, motorun yük tarafından bakıldığında motor saat yönünün tersinde dönmelidir. Eğer motor tersi yönde dönüyorsa, U ve V terminallerini yer deği tirin. 2-1 0WW UYARI 230V sınıfı sürücüler için Tip 3 topraklama yöntemini (Toprak empedansı: 100 altında) kullanın. 460V sınıfı sürücüler için Özel Tip 3 topraklama yöntemini (Toprak empedansı: 10 altında) kullanın. Sürücüyü topraklamak için ayrılmı toprak terminalini kullanın. Topraklama için muhafaza veya asi, vb. içinde vida kullanmayın. Toprak Terminaline eri im açıklığı Not Topraklama prosedürü 1) Ön kapağı çıkarın. 2) Yukarıda gösterildiği gibi, Topraklama kablosunu toprak terminali için açıklık vasıtasıyla toprak terminaline bağlayın. Tornavidayı dü eyden terminale sokun ve vidayı sıkıca sabitleyin. Not Topraklama i i yönlendirmesi 200V Sınıfı 400V Sınıfı Sürücü kapasitesi Kablo boyutu Terminal vidası Toraklama Tipi Kablo boyutu Terminal vidası Toraklama Tipi 2 2 0.4~4.0 kW 3.5 mm M3 2.0 mm M3 5.5~7.5 kW 5.5 mm2 M4 3.5 mm2 M4 Tip 3 Özel Tip 3 11 ~ 15 kW 14.0 mm2 M5 8.0 mm2 M5 18.5~22 kW 22.0 mm2 M6 14.0 mm2 M5 2-1 1 2.5 Kumanda terminali tanımı MO MG 24 P1 P2 CM P3 P4 S- S+ 3A 3B 3C P5 CM P6 P7 P8 VR V1 I AM Kablo 2 Vida Tork boyutu[mm ] T/M Terminal Tanımı Tanım bıyutu [Nm] tek tel Örgülü P1~P8 Çok fonksiyonlu giri T/M 1- 1.0 1.5 M2.6 0.4 8 CM Ortak Terminal 1.0 1.5 M2.6 0.4 VR Harici potansiyometre için 1.0 1.5 M2.6 0.4 Çıkı gerilimi: 12V güç kaynağı Azami çıkı akımı: 10mA Potansiyometre:1 ~ 5kohm V1 Gerilim referansı için giri 1.0 1.5 M2.6 0.4 Azami giri gerilimi: terminali -10V ~ +10V giri I Akım referansı için giri 1.0 1.5 M2.6 0.4 0 ~ 20mA giri terminali Dahili direnç: 250 ohm AM Çok fonksiyonlu analog 1.0 1.5 M2.6 0.4 Azami çıkı gerilimi: 11[V] çıkı terminali Azami çıkı akımı: 10mA MO Çok fonksiyonlu terminal 1.0 1.5 M2.6 0.4 DC 26V,100mA ‘den için OC çıkı dü ük MG Harici güç kaynağı için 1.0 1.5 M2.6 0.4 toprak terminali 24 24V Harici Güç Kaynağı 1.0 1.5 M2.6 0.4 Azami çıkı akımı: 100mA 3A Çok fonksiyonlu röle çıkı A 1.0 1.5 M2.6 0.4 AC 250V, 1A ‘den dü ük bağlantısı 3B Çok fonksiyonlu röle çıkı B 1.0 1.5 M2.6 0.4 DC 30V, 1A ‘den dü ük bağlantısı 3C Çok fonksiyonlu röleler için 1.0 1.5 M2.6 0.4 ortak uç Not 1) Kumanda kablolarını kumanda terminallerinden 15cm ‘den daha uzakta bağlayın. Aksi takdirde, ön kapağın sökülmesinde sorunlar çıkabilir. Not 2) 600V, 75 ? değerlerinde veya daha yüksek değerlerde bakır kablolar kullanın. Not 3) Terminal vidalarını sıkarken tavsiye edilen sıkma torkunu kullanın. Not Çok fonksiyonlu giri terminalleri (P1~P8) için harici güç kaynağı (24V) kullandığınızda, terminaller 12V seviyesinden daha yukarıda aktif olacaktır. Gerilimi 12V ‘tan a ağı dü ürmemek için tedbir alın. 2-1 2 2.6 PNP/NPN seçimi ve haberle me seçeneği için bağlantı 1. Sürücü içindeki DC 24V kullanıldığında [NPN] SW S8 NPN S8 DC 24 V SW S8 CM R P1 CPU R R CM CM (sürücü içi) 2. Harici DC 24V kullanıldığında [PNP] SW S8 PNP S8 DC 24 V DC24V CM R P1 CPU R R CM CM ( ( ( (s s s sürrrrüc c c cü iiiiçiiii) ) ) ) 2-1 3 BÖLÜM 3 - TEMEL YAPILANDIRMA 3.1 Çevresel cihazların sürücüye bağlanması Sürücünün çalı tırılması için a ağıdaki cihazlar gereklidir. Uygun çalı manın temin edilmesi için uygun çevresel cihazlar seçilmeli ve doğru bağlantılar yapılmalıdır. Yanlı bir ekilde uygulanan veya kurulan sürücü, sistemin kusurlu çalı masına veya bile en hasarı yanında ürün ömründe kısalmaya da yol açabilir. Devam etmeden önce bu kılavuzu tamamen okumalı ve anlamalısınız. İzin verilen sürücü giri gerilimi aralığı AC Besleme dahilinde güç kaynağı kullanın. (Sayfa Kaynağı 13-1 ‘e bakın). MCCB veya Toprak Devre kesicilerini dikkatle seçin. Güç kaçak devre kesicisi açıldığında sürücü içine büyük bir akım (ELB) akacaktır. Gerekli ise kullanın. Kullanıldığı zaman, çalı tırma veya durdurma amacıyla Manyetik Kontaktör kullanmayın. Aksi takdirde, ürün ömründe kısalmaya neden olabilir. AC reaktörleri güç faktörünün iyile tirilmesi gerektiği veya sürücü AC ve DC büyük bir güç kaynağı sistemi yakınında Dikkat1 Reaktörler kurulduğu zaman kullanılmalıdır (sürücü kapasitesinin 10 katından fazla ve 10m dahilinde kablolama mesafesi). Sürücüyü uzun süre yüksek performansla çalı tırmak için, uygun bir Kurma ve yerde doğru yönde ve uygun bo luklar kablolama bırakarak kurun. Yanlı terminal kablolaması teçhizat hasarına yol açabilir. Sürücünün çıkı tarafına güç faktörü Motor kapasitörü, a ırı gerilim koruyucu veya RFI filtresi bağlamayın. Dikkat1) DC reaktörü için terminal bloğu, 11kw ‘dan daha fazla kapasiteler için vardır. 3- 1 3.2 Tavsiye edilen MCCB Sürücü MCCB Sürücü MCCB MC MC LS LS Kapasitesi Kapasitesi TD125U,EBs33 GMC-12 TD125U,EBs33 GMC-12 004iG5A-1 004iG5A-4 008iG5A-1 TD125U,EBs33 GMC-12 008iG5A-4 TD125U,EBs33 GMC-12 TD125U,EBs33 GMC-12 TD125U,EBs33 GMC-12 015iG5A-1 015iG5A-4 004iG5A-2 TD125U,EBs33 GMC-12 022iG5A-4 TD125U,EBs33 GMC-22 TD125U,EBs33 GMC-12 TD125U,EBs33 GMC-22 008iG5A-2 037iG5A-4 015iG5A-2 TD125U,EBs33 GMC-12 040iG5A-4 TD125U,EBs33 GMC-22 TD125U,EBs33 GMC-18 TD125U,EBs33 GMC-22 022iG5A-2 055iG5A-4 037iG5A-2 TD125U,EBs33 GMC-22 075iG5A-4 TD125U,EBs33 GMC-22 TD125U,EBs33 GMC-22 110IG5A-4 TD125U,EBs53 GMC-22 040iG5A-2 055iG5A-2 TD125U,EBs53 GMC-22 150IG5A-4 TD125U,EBs53 GMC-25 TD125U,EBs53 GMC-32 185IG5A-4 TD125U,EBs53 GMC-40 075iG5A-2 110IG5A-2 TD125U,EBs53 GMC-50 220IG5A-4 TD125U,EBs53 GMC-50 TD125U,EBs53 GMC-65 150IG5A-2 TS250U,EBs53 GMC-85 185IG5A-2 TS250U,EBs53 GMC-100 220IG5A-2 Not MCCB ‘nin kapasitesi, sürücünün nominal çıkı akımının 1.5 ile 2 katı arasında olmalıdır. Sürücünün kusurlu hale gelmesini engellemek için a ırı ısı koruması yerine bir MCCB kullanın (Nominal çıkı akımında bir dakika süreyle 150% . 3- 2 3.3 Tavsiye edilen Sigorta, Reaktörler AC Giri sigortası [Harici Sigorta] Sürücü Kapasitesi AC Reaktörü DC Reaktörü Akım Gerilim 004iG5A-1 10 A 600 V 4.20 mH, 3.5A - 008iG5A-1 10 A 600 V 2.13 mH, 5.7A - 015iG5A-1 15 A 600 V 1.20 mH, 10A 004iG5A-2 10 A 600 V 4.20 mH, 3.5A 008iG5A-2 10 A 600 V 2.13 mH, 5.7A 015iG5A-2 15 A 600 V 1.20 mH, 10A - 022iG5A-2 25 A 600 V 0.88 mH, 14A - 037iG5A-2 30 A 600 V 0.56 mH, 20A - 040iG5A-2 30 A 600 V 0.56 mH, 20A - 055iG5A-2 30 A 600 V 0.39 mH, 30A - 075iG5A-2 50 A 600 V 0.28 mH, 40A - 110IG5A-2 70 A 600 V 0.20 mH, 59 A 0.74 mH, 56 A 150IG5A-2 100 A 600 V 0.15 mH, 75 A 0.57 mH, 71 A 185IG5A-2 100 A 600 V 0.12 mH, 96 A 0.49 mH, 91 A 220IG5A-2 125 A 600 V 0.10 mH, 112 A 0.42mH, 107 A 004iG5A-4 5 A 600 V 18.0 mH, 1.3A - 008iG5A-4 10 A 600 V 8.63 mH, 2.8A - 015iG5A-4 10 A 600 V 4.81 mH, 4.8A - 022iG5A-4 10 A 600 V 3.23 mH, 7.5A - 037iG5A-4 20 A 600 V 2.34 mH, 10A - 040iG5A-4 20 A 600 V 2.34 mH, 10A - 055iG5A-4 20 A 600 V 1.22 mH, 15A - 075iG5A-4 30 A 600 V 1.14 mH, 20A - 0.81 mH, 30 A 2.76 mH, 29 A 110IG5A-4 35 A 600 V 150IG5A-4 45 A 600 V 0.61 mH, 38 A 2.18 mH, 36 A 185IG5A-4 60 A 600 V 0.45 mH, 50 A 1.79 mH, 48 A 220IG5A-4 70 A 600 V 0.39 mH, 58 A 1.54 mH, 55 A Kısa Devre Değeri “65KA akımdan daha fazla akım sağlama kapasitesi olmayan bir devre üzerinde kullanılmaya uygundur. Sürücüler için 240V veya 480V azami gerilimlerdir,” Kısa Devre SİGORTA/KESİCİ İ areti Sadece H sınıfı veya RK5 UL standardında giri sigortası ve UL standardında kesici kullanın. Sigorta ve kesicinin Gerilim ve Akım değerleri için yukarıdaki tabloya bakın. 3- 3 ? BÖLÜM 4 - TU TAKIMI PROGRAMI & TEMEL ÇALI MA 4.1 Tu takımı özellikleri Gösterge SET/RUN LED FWD/REV LED 7 Bölüm LED Tu RUN STOP/RESET Yukarı/A ağı Sol/Sağ Giri [ENT] Gösterge FWD İleri çalı ma sırasında yanar Bir hata meydana geldiğinde yanıp söner REV Geri çalı ma sırasında yanar RUN Çalı ma sırasında yanar SET Parametre ayarlama sırasında yanar 7 segment Çalı ma durumu ve parametre bilgisini gösterir Tu lar RUN Çalı tır komutu STOP/RESET STOP: Çalı ma sırasında Durdur komutu, RESET: Hata olu tuğunda Sıfırlama komutu. Yukarı Kodlar arasında ilerlemek veya parametre değerini artırmak için kullanılır A ağı Kodlar arasında ilerlemek veya parametre değerini azaltmak için kullanılır Sol Diğer parametre gruplarına geçmek veya parametre değerini deği tirmek için i leçi sola hareket ettirmek için kullanılır Sağ Diğer parametre gruplarına geçmek veya parametre değerini deği tirmek için i leçi sağa hareket ettirmek için kullanılır ENT Parametre değerini ayarlamak veya deği tirilen parametre değerini kaydetmek için kullanılır 4- 1 4.2 LED tu takımı üzerindeki alfa-sayısal gösterge 0 A K U 1 B L V 2 C M W 3 D N X 4 E O Y 5 F P Z 6 G Q 7 H R 8 I S 9 J T 4- 2 ? 4.3 Diğer gruplara geçmek A ağıda gösterildiği gibi SV- iG5A serisinde 4 farklı parametre grubu vardır. Sürücü grubu FU grubu 1 FU grubu 2 I/O grubu Sürücü grubu Sürücünün çalı ması için gerekli temel parametreler. Hedef frekansHız/Yav zamanı gibi parametreler ayarlanabilir. Fonksiyon grubu Çıkı frekans ve gerilimini ayarlamak için temel fonksiyon 1 parametreleri. Fonksiyon grubu PID kontrol ve ikinci motor çalı ması gibi parametreleri 2 ayarlamak için geli kin fonksiyon parametreleri. I/O (Giri /Çıkı ) Çok fonksiyonlu giri /çıkı terminali kullanarak sıra olu turmak grubu için gerekli parametreler. Diğer parametre gruplarına geçmek a ağıdaki ekilde gösterildiği gibi her grubun sadece ilk kodunda mümkündür. Sağ ( ) tu unu kullanarak diğer gruplara Sol ( ) tu unu kullanarak diğer gruplara geçmek geçmek * * Sürücü grubu Sürücü grubu Fonksiyon Fonksiyon I/O Grubu I/O Grubu grubu 1 grubu 1 Fonksiyon Fonksiyon grubu 2 grubu 2 * Hedef frekans 0.0 (sürücü grubunun ilk kodu) ‘da ayarlanabilir. Ayarlanmı değer 0.0 olsa da, kullanıcı tarafından deği tirilebilir. Deği tirilen frekans deği tirildikten sonra görüntülenir. 4- 3 ??§ Her grubun ilk kodundan diğer gruplara nasıl geçilir -. AC giri gücü uygulandığında Sürücü grubundaki ilk kod “0.00” görüntülenecektir. 1 -. Fonksiyon grubu 1 ‘e gitmek için sağ ok ( ) tu una bir kez basın. -. Fonksiyon grubu 1 ‘deki ilk kod “F 0” görüntülenecektir. 2 -. Fonksiyon grubu 2 ‘ye gitmek için sağ ok ( ) tu una bir kez basın. -. Fonksiyon grubu 1 ‘deki ilk kod “H 0” görüntülenecektir. 3 -. G/Ç grubuna gitmek için sağ ok ( ) tu una bir kez basın. -. G/Ç grubundaki ilk kod “I 0” görüntülenecektir. 4 -. Sürücü grubuna dönmek için sağ ok ( ) tu una bir kez basın. 5 -. Sürücü grubundaki ilk kod “0.00” ‘a döner. Eğer sol ok tu u ( ) kullanılırsa, yukarıdaki i lemler ters sırada çalı tırılacaktır. İlk kod dı ındaki herhangi bir koddan diğer gruplara nasıl geçilir Herhangi bir kodda sol veya sağ ok tu una basmak her grubun ilk koduna döndürecektir. FU grubu 2 Sürücü grubu FU grubu 1 F 15 ‘den fonksiyon grubu 2 ‘ye hareket etmek -. F 15 ‘te, Sol ( ) veya Sağ ok ( ) tu una basın. Tu a basmak grubun ilk 1 koduna götürür. -. Fonksiyon grubu 1 ‘deki ilk kod “F 0” görüntülenir. 2 -. Sağ ok ( ) tu una basın. 3 -. Fonksiyon grubu 2 ‘deki ilk kod “H 0” görüntülenecektir. 4- 4 §§? 4.4 Bir gruptaki kodlar nasıl deği tirilir Sürücü grubunda kod deği tirme -. Sürücü grubu “0.00” ‘da ilk kodda, 1 Yukarı ( ) tu una bir kere basın. -. Sürücü grubundaki 2. kod “ACC” 2 görüntülenir. -. Yukarı ( ) tu una bir kere basın. -. Sürücü grubundaki 3. kod “dEC” görüntülenir. 3 -. Son kod görünene kadar Yukarı ( ) tu una basmaya devam edin. -. Sürücü grubunda son kod “drC” 4 görüntülenir. -. Yukarı ( ) tu una tekrar basın. 5 -. Sürücü grubunun ilk koduna dönülür. Sürücü grubu Ters sıra için A ağı ( ) tu unu kullanın. Kod zıplama “F 0” ‘den “F 15” ‘e doğrudan geçildiğinde 1 -. “F 0” ‘da Ent () tu una basın. -. 1 (F1 ‘in kod numarası) görüntülenir. 5’ 2 e ayarlamak için Yukarı ( ) tu unu kullanın. -. İ leçi sola hareket ettirmek için Sol ( ) tu una bir kez basılarak “05” görüntülenir. İ leç bulunduran sayı daha parlak 3 görüntülenir. Bu durumda, 0 aktiftir. -. 1 ‘e ayarlamak için Yukarı ( ) tu unu kullanın. -. 15 ayarlanır. FU grubu 1 4 -. Ent () tu una bir kez basın. 5 -. F 15 ‘e geçi tamamlanmı tır. Fonksiyon grubu 2 ve G/Ç grubu aynı ayarlama ile ayarlanabilir. 4- 5 §§ Bir grup içinde kodları gezinmek Fonksiyon grubu 1 ‘de F 1 ‘den F 15 ‘e gezinildiğinde -. F 1 ‘de, F15 görüntülenene kadar 1 Yukarı ( ) tu una basmaya devam edin. 2 -. F15 ‘e ta ınma tamamlanmı tır. Aynısı Fonksiyon grubu 2 ve G/Ç grubuna uyarlanabilir. Not: Kod deği tirme için artırma ( )/eksiltme ( ) ‘nin ortasında bazı kodlar atlanacaktır. Bu, bazı kodların gelecekteki kullanım için bilerek bo bırakılması veya kullanıcının kullanmadığı kodların görünmez olması eklinde programlandığından dolayıdır. Daha detaylı içerik için Bölüm 5 ‘e bakın. Örneğin, F24[Yüksek/dü ük frekans sınır seçimi] “O (Hayır)” ‘a ayarlandığında, F25 [Yüksek frekans sınırı] ve F26 [Dü ük frekans sınırı] kod deği tirme sırasında görüntülenmez. Ancak F24 “1(Evet)” ‘e ayarlandığında, F25 ve F26 ekranda görünecektir. 4- 6 ???? 4.5 Parametre ayarlama Sürücü Grubunda parametre değerlerini deği tirme ACC zamanı 5.0 san. ‘den 16.0 san. ‘ye deği tirildiğinde Sürücü grubu -. İlk kod “0.00” ‘da, ikinci koda gitmek için Yukarı ( ) tu una bir kez 1 basın. -. ACC [Hızlandırma zamanı] görüntülenir. 2 -. Ent tu una () bir kez basın. -. İlk değer 5.0 ‘tir, ve i leç 0 basamağında bulunmaktadır. 3 -. İ leçi sola hareket ettirmek için Sol ( ) tu una bir kez basın. -. 5.0 ‘daki 5 basamağı aktiftir. Daha sonra Yukarı ( ) tu una bir kez 4 basın. -. Değer 6.0 ‘a yükseltilir. 5 -. İ leçi sola hareket ettirmek için Sol ( ) tu una basın. -. 0.60 görüntülenir. 0.60 ‘daki ilk 0 aktiftir. 6 -. Yukarı ( ) tu una bir kez basın. -. 16.0 ayarlanır. -. Ent () tu una bir kez basın. 7 -. 16.0 yanıp sönmektedir. -. Parametre ismine dönmek için Ent () tu una bir kez daha basın. -. ACC görüntülenir. Accel (Hızlandırma) zamanı 5.0 ‘dan 16.0 saniye 8 ‘ye deği tirlir. ¦ 7. adımda, 16.0 yanıp sönüyorken Sol ( ) veya Sağ ( ) tu una basmak ayarı geçersiz kılacaktır. Not 1) İ leç yanıp sönerken Sol ( )/ Sağ ( ) /Yukarı ( ) /A ağı ( ) tu una basmak parametre değer deği ikliğini iptal edecektir. Bu durumda Enter tu una () basmak değeri hafızaya girecektir. 4- 7 §§§§?§?§?§§? Frekans ayarlama Sürücü grubunda çalı ma frekansını 30.05 Hz ‘e deği tirme Sürücü grubu 1 -. “0.00” ‘da, Ent () tu una bir kez basın. -. İkinci ondalık 0 aktif olur. 2 -. 5 görüntülenene kadar YUKARI ( ) tu una basın. 3 -. Sol ( ) tu una bir kez basın. -. İlk ondalık 0 aktif olur. 4 -. Sol ( ) tu una bir kez basın. 5 -. Sol ( ) tu una bir kez basın. 6 -. YUKARI ( ) tu unu kullanarak 3 ‘e ayarlayın. -. Ent () tu una basın. 7 -. 30.05 yanıp sönüyor. -. Ent () tu una basın. 8 -. 30.05 hafızaya alınır. SV-iG5A göstergesi sol ( )/sağ ( ) tu larını kullanarak 5 basamağa uzatılabilir. Parametre ayarlama 7. adımda Enter Tu u dı ında basıldığında geçersiz kılınır. 4- 8 §?? Giri /Çıkı grubunda parametre değerini deği tirme F28 ‘in parametre değerini 2’den 5’e deği tirme FU grubu 1 1 -. F0 ‘da, Ent () tu una bir kez basın. -. Mevcut kod numarasını denetleyin. 2 -. Yukarı ( ) tu una basarak değeri 8 ‘e yükseltin. 3 -. 8 ayarlandığında, Sol ( ) tu una bir kez basın. -. 08 ‘deki 0 aktiftir. 4 -. Yukarı ( ) tu una basarak değeri 2 ‘ye yükseltin. -. 28 görüntülenir 5 -. Ent () tu una bir kez basın. -. Parametre numarası F28 görüntülenir. 6 -. Ayarlanan değeri denetlemek için Ent () tu una bir kez basın. -. Ön ayarlanmı 2 değeri görüntülenir.. 7 -. YUKARI tu unu ( ) kullanarak değeri 5 ‘e yükseltin. 8 -. Ent () tu una basın. -. 5 yanıp söndükten sonra Kod numarası görünecektir. Parametre 9 deği ikliği tamamlanmı tır. -. Sol ( ) veya Sağ ( ) tu larından birine basın. 10 -. Fonksiyon grubunun ilk koduna geçi tamamlanmı tır. Yukarıdaki ayarlama fonksiyon grubu 2 ve G/Ç grubundaki parametre değerlerini deği tirmek için de uygulanır. 4- 9 § 4.6 Çalı ma durumunu gözlemleme Çıkı akımı göstergesi Sürücü grubunda çıkı akımını gözlemleme Sürücü grubu -. [0.0] ‘da, [CUr] görüntülenene kadar Yukarı ( ) veya A ağı ( ) tu una 1 basmaya devam edin. -. Çıkı akımını gözlemleme bu parametrede sağlanır. 2 -. Akımı denetlemek için Enter () tu una bir kez basın. -. Mevcut çıkı akımı 5 A ‘dir. 3 -. Parametre ismine dönmek için Enter () tu una bir kez basın. 4 -. Çıkı akımı gözlemleme koduna dönün. dCL (Sürücü DC bara gerilimi) veya vOL (Sürücü çıkı gerilimi) gibi sürücü grubundaki diğer parametreler aynı yöntem aracılığıyla gözlemlenebilir. 4-1 0 Hata göstergesi Sürücü grubunda hata durumunu gözlemleme Hızlanma esnasında A ırı akım hatası Akım Frekans STOP Sürücü grubu RESET -. A ırı akım hatası olu tuğunda bu mesaj görünür. 1 -. Enter () tu una veya YUKARI/A ağı tu una bir kez basın. -. Hata anında çalı ma frekansı (30.0) görüntülenir. 2 -. Yukarı ( ) tu una bir kez basın. -. Hata anında çıkı akımı görüntülenir. 3 -. Yukarı ( ) tu una bir kez basın. -. Çalı ma durumu görüntülenir. Hızlanma sırasında bir hata 4 meydana geldi. -. STOP/RST (DURDUR/SIFIRLA) tu una bir kez basın. 5 -. Hata durumu silinir ve “nOn” görüntülenir. Aynı anda birden fazla hata olu tuğunda -. Solda gösterildiği gibi azami üç hata bilgisi görüntülenir. Motor a ırı ısınması A ırı gerilim A ırı akım Sürücü grubu 4-1 1?? Parametre ilk değer atama (Fabrika ayarlarına dönme) H93 ’te bütün dört grubun parametrelerine nasıl ilk değer atanır FU grubu 2 1 -. H0 ‘da, Enter () tu una bir kez basın. -. H0 ‘ın Kod numarası görüntülenir. 2 -. Yukarı ( ) tu una basarak değeri 3 ‘e yükseltin. 3 -. 3 ‘te, i leçi sola hareket ettirmek için Sol ( ) tu una bir kez basın. -. 03 görüntülenir. 03 ‘teki 0 aktiftir. 4 -. Yukarı ( ) tu una basarak değeri 9 ‘a yükseltin. -. 93 ayarlanır. 5 -. Enter () tu una bir kez basın. -. Parametre numarası görüntülenir. 6 -. Enter () tu una bir kez basın. -. Mevcut ayar 0 ‘dır. 7 -. Parametre ilk değer atamayı etkinle tirmek için 1 ‘e, ayarlamak için Yukarı ( ) tu una bir kez basın. 8 -. Enter () tu una bir kez basın. -. Yanıp sönmeden sonra parametre numarasına dönün. Parametre ilk 9 değer ataması tamamlanmı tır. -. Sol ( ) veya Sağ ( ) tu larından birine basın. 10 -. H0 ‘a dönün. 4-1 2? 4.7 Frekans Ayarlama ve Temel Çalı ma ? ? ? ? Tedbir : A ağıdaki yönergeler bütün parametrelerin fabrika varsayılan değerlerine ayarlandığı gerçeğine dayanarak verilmektedir. Parametre değerleri deği tirilmi se sonuçlar farklı olabilir. Bu durumda, parametre değerlerine ilk değer olarak (sayfa 8-31 ‘e bakın) geri fabrika varsayılan değerlerini atayın ve a ağıdaki yönergeleri izleyin. Tu takımı aracılığıyla Frekans Ayarlama & terminaller aracılığıyla çalı tırma 1 -. Sürücüye AC giri gücü uygulayın. 2 -. 0.00 göründüğünde, Ent () tu una bir kez basın. -. Solda gösterildiği gibi 0.00 ‘da ikinci basamak yanar. 3 -. Sol ( ) tu una üç kez basın. -. 00.00 görüntülenir ve ilk 0 yanar. 4 -. Yukarı ( ) tu una basın. -. 10.00 ayarlanır. Ent () tu una bir kez basın. 5 -. 10.00 yanıp söner. Ent () tu una bir kez basın. -. Yanıp sönme durduktan sonra Çalı ma frekansı 10.00 ’a ayarlanmı tır. 6 -. P1 (FX) ve CM terminalleri arasındaki düğmeyi açın. -. FWD (İleri Çalı ma) yanar vaziyette iken RUN (ÇALI MA) lambası yanıp sönmeye ba lar ve LED üzerinde hızlanma frekansı görüntülenir. 7 -. Hedef çalı ma frekansı 10Hz ‘e ula ıldığında, 10.00 görüntülenir. -. P1 (FX) ve CM terminalleri arasındaki düğmeyi kapatın. -. RUN (ÇALI MA) lambası yanıp sönmeye ba lar ve LED üzerinde yava lama frekansı görüntülenir. 8 -. Çalı ma frekansı 0Hz ‘e ula tığında Çalı ma ve FWD lambası söner ve 10.00 görüntülenir. R U 3P Motor V 10 Hz AC S W Giri T Frek. P1(FX) P1(FX)-CM KAPALI AÇIK G CM Kablolama İ letme ablonu 4-1 3 Potansiyometre aracılığıyla Frekans Ayarlama & terminaller aracılığıyla çalı tırma 1 -. Sürücüye AC giri gücü uygulayın. 2 -. 0.00 göründüğünde Yukarı ( ) tu una dört kez basın. -. Frq görüntülenir. Frekans ayarlama modu seçilebilir. 3 -. Ent () tu una bir kez basın. -. Mevcut ayarlama yöntemi 0 ‘a ayarlanmı tır. (tu takımı aracılığıyla frekans 4 ayarlama). -. Yukarı ( ) tu una üç kez basın. -. 3 (Potansiyometre aracılığıyla Frekans ayarlama) ayarlandıktan sonra, Ent () 5 tu una bir kez basın. -. 3 ‘ün yanıp sönmesi durduktan sonra Frq tekrar görüntülenir. -. A ağı ( ) tu una dört kez basın. 6 -. 10.00 Hz ‘e ayarlamak için potansiyometreyi ya Max (Azami) veya Min (Asgari) yönünde döndürün. -. P1 (FX) ve CM arasındaki düğmeyi açın (A ağıdaki Kablolamaya bakın). -. FWD (İLERİ) lambası yanar vaziyette iken RUN (ÇALI MA) lambası yanıp 7 sönmeye ba lar ve LED üzerinde hızlanma frekansı görüntülenir. -. Çalı ma frekansı 10Hz eri ildiğinde, solda gösterildiği gibi değer görüntülenir. -. P1 (FX) ve CM terminalleri arasındaki düğmeyi kapatın. -. RUN (ÇALI MA) lambası yanıp sönmeye ba lar ve LED üzerinde yava lama frekansı görüntülenir. 8 -. Çalı ma frekansı 0Hz ‘e eri tiğinde, Run (Çalı ma) ve FWD (İLERİ) lambası söner ve 10.00 görüntülenir. R U Motor 3P AC V S 10 Hz giri W T Frek. P1(FX) P1(FX)-CM KAPALI AÇIK G CM VR V1 CM Kablolama İ letme ablonu 4-1 4 Potansiyometre aracılığıyla Frekans Ayarlama & Çalı tırma tu u aracılığıyla çalı ma 1 -. Sürücüye AC giri gücü uygulayın. 2 -. 0.00 görüntülendiğinde, Yukarı ( ) tu una üç kez basın. -. “drv” görüntülenir. Çalı ma yöntemi seçilebilir. 3 -. Ent () tu una basın. -. Mevcut çalı ma yöntemine bakın (“1”: Kumanda terminali ile çalı ma). 4 -. A ağı ( ) tu una bir kez basın. -. “0” ayarlandığında, Ent () tu una basın. 0 yanıp sönüyorken, Ent ‘a tekrar 5 basın. -. “0” yanıp söndükten sonra “drv” görüntülenir. Çalı ma yöntemi tu takımı 6 üzerindeki çalı tırma tu u ile ayarlanır. -. Yukarı ( ) tu una bir kez basın. -. Farklı frekans ayarlama yöntemi seçilebilir. 7 -. Ent () tu una basın. -. Mevcut frekans ayarlama yöntemine bakın (“0” tu takımı ile çalı tırmadır). 8 -. Yukarı ( ) tu una üç kez basın. -. “3” (potansiyometre ile frekans ayarlama) ‘ya bakıp, Ent () tu una basın. 9 -. “3” yanıp söndükten sonra “Frq” görüntülenir. Frekans ayarlama tu takımı üzerindeki potansiyometre aracılığıyla ayarlanır. 10 -. A ağı ( ) tu una dört kez basın. -. 10.00 Hz‘e ayarlamak için potansiyometreyi Max veya Min yönünde döndürün. -. Tu takımı üzerindeki çalı tırma tu una basın. -. FWD lambası yanar vaziyette iken RUN lambası yanıp sönmeye ba lar ve 11 LED üzerinde hızlanma frekansı görüntülenir. -. Çalı ma frekansı 10Hz eri ildiğinde, solda gösterildiği gibi 10.00 görüntülenir. -. STOP/RST (DUR/SIFIRLA) tu una basın. -. RUN (ÇALI MA) lambası yanıp sönmeye ba lar ve LED üzerinde yava lama frekansı görüntülenir. 12 -. Çalı ma frekansı 0Hz ‘e eri tiğinde, Run (Çalı ma) ve FWD (İLERİ) lambası söner ve 10.00 görüntülenir. R U Motor V 10 Hz S W T Frek. Tu takımı Çalı tır tu u G VR DURDUR/SIFIRLA tu u V1 CM Kablolama İ letme ablonu Notlar: 4-1 5 BÖLÜM 5 - FONKSİYON LİSTESİ Sürücü Grubu Çalı ma Haberle Min/ Fabrika LED Parametre sırasında me Max Tanım varsayılan Sayfa gösterge ismi deği tirile Adresi aralığı değerleri bilme 0.00 A100 [Frekans 0 ~ Bu parametre sürücü çıkı komutu 0.00 O 7-1 komutu] 400 frekansını ayarlar. [Hz] Durma sırasında: Frekans Komutu Çalı ma sırasında: Çıkı Frekansı Çok adımlı i letim sırasında: Çok adımlı frekans 0. F21- [Azami frekans] ‘tan daha büyüğe ayarlanamaz. ACC A101 [Hızlanma 0 ~ Çoklu Hızlanma/Yava lama i letimi 5.0 O 7-12 zamanı] 6000 sırasında, bu parametre [San] Hızlanma/Yava lama zamanı 0 olarak i lev görür. dEC A102 [Yava lama 10.0 O 7-12 zamanı] drv A103 [Kontrol 0 ~ 3 Tu takımı üzerindeki Çalı tır/Durdur 1 X 7-8 0 modu] tu u aracılığıyla Çalı tırma/Durdurma FX: Motor ileri çalı ma 7-8 1 RX: Motor geri çalı ma Terminal FX: Çalı tır/Durdur i letimi 2 etkinle tir RX: Geri dönü seçimi 3 RS485 haberle mesi 7-9 1) - 4 Field Bus haberle mesine ayarlı Frq A104 [Frekans 0 ~ 7 0 Dijital Tu takımı ayarı 1 0 X 7-1 ayarlama 1 Tu takımı ayarı 2 7-1 yöntemi] 2 V1 1: -10 ~ +10 [V] 7-2 3 V1 2: 0 ~ +10 [V] 7-3 4 Analog Terminal I: 0 ~ 20 [mA] 7-4 5 Terminal V1 1 + Terminal I 7-5 6 Terminal V1 2+ Terminal I 7-6 7-5 7 RS485 haberle mesi 8 Dijital Değer 7-6 1) - 9 Field Bus haberle mesine ayarlı St1 A105 [Çok adımlı 0 ~ Çok adımlı i letim sırasında çok adımlı 10.00 O 7-7 frekans 1] 400 frekansı 1 ‘i ayarlar. [Hz] St2 A106 [Çok adımlı Çok adımlı i letim sırasında çok adımlı 20.00 O 7-7 frekans 2] frekansı 2 ‘yi ayarlar. St3 A107 [Çok adımlı Çok adımlı i letim sırasında çok adımlı 30.00 O 7-7 frekans 3] frekansı 3 ‘ü ayarlar. CUr A108 [Çıkı akımı] Motora çıkı akımını görüntüler. - - 9-1 rPM A109 [Motor Motor devir sayısını görüntüler. - - 9-1 Deviri] dCL A10A [Sürücü DC Sürücü içindeki DC bara gerilimini - - 9-1 bara görüntüler. gerilimi] 1) : Bu fonksiyon iG5A Haberle me Seçeneği Modülü ile kullanılabilir. 5-1 Sürücü Grubu Çalı ma Haberle Min/ Fabrika LED Parametre sırasında me Max Tanım varsayılan Sayfa gösterge ismi deği tirile Adresi aralığı değerleri bilme vOL A10B [Kullanıcı Bu parametre H73- [Seçim birimini vOL - 9-2 gösterge gözlemleme] ‘de seçilen birimi görüntüler. seçimi] vOL Çıkı gerilimi POr Çıkı gücü tOr Tork nOn A10C [Hata Hata anında hataları, frekansı ve i letme - - 9-4 Göstergesi] durumunu görüntüler drC A10D [Motor F, r drv - [Sürü modu] 0 veya 1 ‘e ayarlı iken F O 7-8 dönü motor dönü yönünü ayarlar. yönünü F İleri seçme] r Geri drv2 A10E [Kontrol 0 ~ 3 Tu takımı üzerindeki Çalı tır/Durdur 1 X 8-24 0 modu 2] tu u aracılığıyla Çalı tırma/Durdurma Terminal FX: Motor ileri çalı tırma 1 i letimi RX: Motor geri çalı tırma FX: Çalı tır/Durdur 2 etkinle tir RX: Geri dönü seçimi 3 RS-485 haberle mesi 3) 4 Field Bus haberle mesine ayarlı 1) Frq2 A10F [Frekans 0 ~ 7 0 Dijital Tu takımı ayarı 1 0 X 8-24 ayarlama 1 Tu takımı ayarı 2 yöntemi 2] 2 Analog V1 1: -10 ~ +10 [V] 3 V1 2: 0 ~ +10 [V] 4 Terminal I: 0 ~ 20 [mA] Terminal V1 ayarı 1 + 5 Terminal I Terminal V1 ayarı 2+ 6 Terminal I 7 RS485 haberle mesi 8 Dijital Volume 3) 9 Field Bus haberle mesine ayarlı 2) rEF A110 PID kontrol 0~400 H58 0 ise, [Hz] birimi olarak ifade 0.00 0 8-11 standart [Hz] olunur. değer veya H58 1 ise, [%]birimi olarak ifade olunur. ayarlama 0~100 [Hz] biriminde, Azami frekansı (F21) [%] ‘den daha büyük ayarlayamazsınız. [%] biriminde, 100% Azami frekans anlamındadır. 2) Fbk A111 PID kontrol PID kontrolunda geri besleme miktarını - - 8-11 geri gösterir. besleme H58 0 ise, [Hz] birimi olarak ifade miktarı olunur. H58 1 ise, [%] birimi olarak ifade olunur. 1) : Yalnızca çok fonksiyonlu giri terminalleri 1-8 [I17~I24] ‘ten birisi “22” ‘ye ayarlı iken görüntülenir. 2) : H49(PID kontrol seçimi) 1 iken gösterilir. 3) : Bu fonksiyon iG5A Haberle me Seçeneği Modülü ile kullanılabilir. 5- 2 Fonksiyon grubu 1 Çalı ma Min/ Fabrika LED Haberle me Parametre sırasında Max Tanım varsayılan Sayfa gösterge Adresi ismi deği tirile aralığı değerleri bilme F 0 A200 [Zıplama 0 ~ 71 Parametre kod numarasını 1 O 4-8 kodu] zıplamaya ayarlar. F 1 0 ~ 2 0 X 7-10 0 İleri ve geri çalı ma etkinle tir [İleri/ Geri A201 çalı ma 1 İleri çalı ma iptal et iptali] 2 Ters çalı ma iptal et F 2 A202 [Hızlanma 0 ~ 1 Doğrusal 0 X 7-15 0 ablonu] F 3 A203 [Yava lama S-eğrisi 1 ablonu] F 4 A204 [Durma 0 ~ 3 0 X 7-20 0 Durmak için yava la modu 1 Durmak için DC fren seçimi] 2 Durmak için serbest çalı ma 3 Güç freni durdurması 8-26 1) F 8 A208 [DC Freni 0.1 ~ Bu parametre DC freni ba latma 5.00 X 8-1 ba latma 60 [Hz] frekansını ayarlar. frekansı] F23 - [Ba latma frekansı] ‘ndan daha dü üğe ayarlanamaz. F 9 A209 [DC Freni 0 ~ 60 DC fren frekansına ula ıldığında, 0.1 X bekleme [san] sürücü DC frenine ba lamadan zamanı] önce çıkı ı ayarlanan zaman süresince tutar. F10 A20A [DC Fren 0 ~ Bu parametre motora uygulanan 50 X gerilimi] 200 DC gerilim miktarını ayarlar. [%] H33 – [Motor nominal akımı] ‘nın yüzdesi olarak ayarlanır. F11 A20B [DC Fren 0 ~ 60 Bu parametre motor durmu ken 1.0 X zamanı] [san] motora DC akımı uygulamak için gereken zamanı ayarlar. F12 A20C [DC Freni 0 ~ Bu parametre motor çalı maya 50 X 8-2 ba latma 200 ba lamadan önceki DC gerilim gerilimi] [%] miktarını ayarlar. H33 – [Motor nominal akımı] ‘nın yüzdesi olarak ayarlanır. F13 A20D [DC Freni 0 ~ 60 Motor hızlanmadan önce, DC 0 X ba latma [san] gerilimi motora DC Freni ba latma zamanı] zaman süresince uygulanır. F14 A20E [Motor 0 ~ 60 Bu parametre Sensörsüz vektör 0.1 X 8-14 mıknatıslam [san] kontrolu esnasında motor a zamanı] hızlanmadan önce akımı motora ayarlanan zaman süresince uygular. F20 A214 [JOG 0 ~ Bu parametre JOG çalı ma için 10.00 O 8-3 frekansı] 400 frekansı ayarlar. [Hz] F21 – [Azami frekans] ‘tan daha yükseğe ayarlanamaz. 1) : Yalnızca F 4 1 (Durmak için DC fren) ‘ne ayarlandığında görüntülenir. 5-3 Fonksiyon grubu 1 Çalı ma LED Min/ Fabrika Haberle me Parametre sırasında göster Max Tanım varsayılan Sayfa Adresi ismi deği tirile ge aralığı değerleri bilme 1) F21 A215 [Azami 40 ~ Bu parametre sürücü çıkı ının 60.00 X 7-21 frekans] 400 verebileceği en yüksek frekansı ayarlar. [Hz] Hızlanma/Yava lama için frekans referansıdır (H70 ‘e bakın) Tedbir Temel frekans haricinde hiç bir frekans Azami frekans üzerinde ayarlanamaz. F22 A216 [Temel 30 ~ Sürücü motor nominal gerilimini bu 60.00 X 7-17 frekans] 400 frekansta çıkı verir (motor etiketine [Hz] bakın). F23 A217 [Ba langıç 0.1 ~ Sürücü gerilimini bu frekansta çıkı 0.50 X 7-21 frekansı] 10 vermeye ba lar. [Hz] Frekans alt sınırıdır. F24 A218 [Frekans 0 ~ 1 Bu parametre çalı ma frekansının üst 0 X 7-21 üst/alt sınır ve alt sınırının kullanımını etkin kılar . seçimi] F25 A219 [Frekans 0 ~ Bu parametre çalı ma frekansının üst 60.00 X 2) üst sınırı] 400 sınırını belirler. [Hz] F21 – [Azami frekans] ‘tan yükseğe ayarlanamaz. F26 A21A [Frekans 0.1 ~ Bu parametre çalı ma frekansının alt 0.50 X alt sınırı] 400 sınırını belirler. [Hz] F25 - [Frekans üst sınırı] ‘ndan yükseğe ve F23 – [Ba langıç frekansı] ‘ndan dü üğe ayarlanamaz. F27 A21B [Tork Artı 0 ~ 1 0 El ile tork artı ı 0 X 7-19 seçimi] 1 Otomatik tork artı ı F28 A21C [İleri yönde 0 ~ 15 Bu parametre ileri çalı ma sırasında 2 X 7-19 tork artı ı] [%] motora uygulanan tork artı ını ayarlar. Azami çıkı geriliminin yüzdesi olarak ayarlanır. F29 A21D [Geri Bu parametre geri çalı ma sırasında 2 X 7-19 yönde tork motora uygulanan tork artı ını ayarlar. artı ı] Azami çıkı geriliminin yüzdesi olarak ayarlanır. 1) : Eğer H40 3 (Sensörsüz vektör) ‘e ayarlanmı sa, azami frekans 300Hz ‘e kadar ayarlanabilir. 2) : Yalnızca F24 (Frekans üst/alt sınır seçimi) 1’e ayarlandığında görüntülenir. 5- 4 Fonksiyon grubu 1 Çalı ma LED Min/ Fabrika Haberle me Parametre sırasında göster Max Tanım varsayılan Sayfa Adresi ismi deği tirile ge aralığı değerleri bilme F30 A21E [V/F 0 ~ 2 0 {Doğrusal} 0 X 7-17 ablonu] 1 {Kare} 7-17 2 {Kullanıcı V/F} 7-18 1) F31 A21F [Kullanıcı 0 ~ Yalnızca V/F ablonu 2(Kullanıcı V/F) 15.00 X 7-18 V/F frekansı 400 ‘ye ayarlandığında kullanılır. 1] [Hz] F21 – [Azami frekans] ‘tan yükseğe ayarlanamaz.. F32 A220 [Kullanıcı 0 ~ 25 X Gerilim değeri H70 – [Motor nominal V/F gerilimi 100 gerilimi] ‘nin yüzdesi olarak ayarlanır. 1] [%] Dü ük numaralı parametrelerin F33 A221 [Kullanıcı 0 ~ 30.00 X değerleri yüksek numaralılarınkinden V/F frekansı 400 daha yükseğe ayarlanamaz. 2] [Hz] F34 A222 [Kullanıcı 0 ~ 50 X V/F gerilimi 100 2] [%] F35 A223 [Kullanıcı 0 ~ 45.00 X V/F frekansı 400 3] [Hz] F36 A224 [Kullanıcı 0 ~ 75 X V/F gerilimi 100 3] [%] F37 A225 [Kullanıcı 0 ~ 60.00 X V/F frekansı 400 4] [Hz] F38 A226 [Kullanıcı 0 ~ 100 X V/F gerilimi 100 4] [%] F39 A227 [Çıkı 40 ~ Bu parametre çıkı gerilimi miktarını 100 X 7-18 gerilimi 110 düzenler. düzenleme] [%] Ayarlanan değer giri geriliminin yüzdesidir. F40 A228 [Enerji 0 ~ 30 Bu parametre çıkı gerilimini yük 0 0 8-17 tasarruf [%] durumuna göre dü ürür. seviyesi] F50 A232 [Elektronik 0 ~ 1 Bu parametre motor a ırı ısındığında 0 0 10-1 ısı seçimi] etkinle ir . 1) : Bu parametreyi görüntülemek için F30 ‘u 2(Kullanıcı V/F) ‘ye ayarlayın. 5-5 Fonksiyon grubu 1 Çalı ma LED Fabrika Haberle me Parametre Min/ Max sırasında göster Tanım varsayılan Sayfa Adresi ismi aralığı deği tirile ge değerleri bilme F51 A233 [1 dakika 50 ~ 200 Bu parametre 1 dakika süresince motora 150 0 10-1 1) süresince [%] sürekli olarak akabilen azami akımı ayarlar. Elektronik Ayarlanan değer H33 – [Motor nominal ısı akımı] ‘nın yüzdesidir. seviyesi] F52 – [Sürekli olarak elektronik ısı seviyesi] ‘nden daha dü üğe ayarlanamaz. F52 A234 [Sürekli 50 ~ 150 Bu parametre motoru sürekli olarak çalı ır 100 0 olarak [%] tutabilmek için akım miktarını ayarlar. elektronik F51 – [1 dakika süresince Elektronik ısı ısı seviyesi] ‘nden daha yükseğe ayarlanamaz. seviyesi] F53 A235 [Motor 0 ~ 1 0 0 0 Doğrudan afta bağlı soğutucu fan soğutma bulunduran standart motor yöntemi] 1 Soğutucu fana güç sağlamak için ayrı bir motor kullanan motor. F54 30 ~ 150 Bu parametre bir rölede veya çok 150 0 10-2 A236 [A ırı yük [%] fonksiyonlu çıkı terminalinde bir alarm uyarı sinyali olu turacak akım miktarını ayarlar seviyesi] (I54, I55 ‘e bakın). Ayarlanan değer H33- [Motor nominal akımı] ‘nın yüzdesidir. F55 A237 [A ırı yük 0 ~ 30 Bu parametre F54- [A ırı yük uyarı seviyesi] 10 0 uyarı [San] ‘nden daha büyük akımın motora F55- [A ırı zamanı] yük uyarı zamanı] süresince aktığında alarm sinyali olu turur. F56 A238 [A ırı yük 0 ~ 1 Bu parametre motor a ırı yüklendiğinde 1 0 10-2 hata sürücü çıkı ını kapatır. seçimi] F57 A239 [A ırı yük 30 ~ 200 Bu parametre a ırı yük akım miktarını 180 0 hata [%] ayarlar. seviyesi] Değer H33- [Motor nominal akımı] ‘nın yüzdesidir. F58 A23A [A ırı yük 0 ~ 60 Bu parametre F57- [A ırı yük hata seviyesi] 60 0 hata [San] akımı motora F58- [A ırı yük hata zamanı] zamanı] süresince aktığında sürücü çıkı ını kapatır. 1) : Bu parametreyi görüntülemek için F50 ‘yi 1 ‘e ayarlayın. 5- 6 Fonksiyon grubu 1 Çalı ma LED Min/ Fabrika Haberle me Parametre sırasında göster Max Tanım varsayılan Sayfa Adresi ismi deği tirile ge aralığı değerleri bilme F59 0 ~ 7 Bu parametre hızlanma sırasında 0 X 10-3 A23B [Durmayı hızlandırmayı, sabit hızda çalı ma önleme sırasında yava latmayı ve yava lama seçimi] sırasında yava latmayı durdurur. Yava lama Sabit Hızlanma sırasında çalı ma sırasında sırasında Bit 2 Bit 1 Bit 0 0 - - - 1 - - 2 - - 3 -  4 - - 5 - 6  - 7  F60 A23C [Durmayı 30 ~ Bu parametre Hızlanma, Sabit veya 150 X 10-3 önleme 200 Yava lama çalı ması sırasında durma seviyesi] [%] önleme fonksiyonunu etkinle tirmek için akım miktarını ayarlar. Ayarlanan değer H33- [Motor nominal akımı] ‘nın yüzdesidir. F61 A23D [Yava lama 0~1 Yava lama esnasında durmayı önleme 8-26 1) esnasında çalı masında, çıkı gerilimini sınırlamak durmayı istiyorsanız, 1 ‘i seçin önleme esnasında, gerilim sınırlama seçimi F63 A23F [Yukarı/ 0 ~ 1 Bu parametre yukarı/a ağı i letimi 0 X 8-4 a ağı esnasında belirtilen frekansın kaydedilip frekans kaydedilmeyeceğine karar verir. kaydetme 1 seçildiğinde, yukarı/a ağı frekansı F64 seçimi] ‘te kaydedilir. F64 A240 [Yukarı/ Eğer F63 ‘te ‘Yukarı/a ağı frekans 0.00 X 8-4 2) a ağı kaydet’ seçilmi se, bu parametre sürücü frekans durmadan veya yava lamadan önce kaydet] frekansı kaydeder. F65 A241 [Yukarı/ 0~2 Yukarı-a ağı modunu üç ey arasından 0 X 8-5 a ağı mod seçebiliriz seçimi] 0 Hedef frekansını Azami/Asgari frekans standardı olarak artırır 1 Kenar tetikleme ile adım frekansı kadar artırır 2 1 ve 2 ‘nin birle imi olarak çalı ır 1) : F59 ’un bit 2 ‘si 1 olarak ayarlandığında belirtilir. 2) : Bu parametreyi görüntülemek için F63 ‘ü 1 ‘e ayarlayın. 5-7 Fonksiyon grubu 1 Çalı ma LED Min/ Fabrika Haberle me Parametre sırasında Sayf göster Max Tanım varsayılan Adresi ismi deği tirile a ge aralığı değerleri bilme F66 A242 [Yukarı- 0~400[ F65 1 veya 2 olarak seçildiğinde, 0.00 X 8-5 a ağı adım Hz] frekansın artırılması veya azaltılması bu frekansı] değer kadar olacaktır F70 A246 [Çeki 0~3 0 Sürücü çeki modu olarak 0 X 8-28 çalı ması çalı maz mod seçimi] 1 V1(0~10V) giri çeki çalı ması 2 I(0~20mA) giri çeki çalı ması 3 V1(-10~10V) giri çeki çalı ması F71 A247 [Çeki hızı] 0~100[ Çeki hızını ayarlar 0.00 0 8-28 %] 5- 8 Fonksiyon grubu 2 LED Min/ Fabrika Çalı ma Haberle me Parametre göster Max Tanım varsayılan sırasında Sayfa Adresi ismi ge aralığı değerleri deği tirilebilme H 0 A300 [Zıplama 0~95 Zıplamak için kod numarasını 1 4-8 O kodu] ayarlar. H 1 A301 [Hata - Hata anındaki hata türleri, frekans, nOn 9-4 - geçmi i 1] akım ve Hızlanma/Yava lama durumu hakkında bilgi depolar. En H 2 A302 [Hata - nOn - son hata otomatik olarak H 1- [Hata geçmi i 2] geçmi i 1] ‘de depolanır. H 3 A303 [Hata - nOn - geçmi i 3] H 4 A304 [Hata - nOn - geçmi i 4] H 5 A305 [Hata - nOn - geçmi i 5] H 6 A306 [Hata 0~1 H 1-5 ‘te kaydedilen hata geçmi ini 0 geçmi ini temizler. O sıfırla] H 7 A307 [Bekleme 0.1~400 Çalı ma frekansı belirlendiği 5.00 X 8-7 frekansı] [Hz] zaman, H8- [Bekleme zamanı] sırasında motora bekleme frekansı uygulandıktan sonra motor hızlanmaya ba lar. [Bekleme frekansı] F21- [Azami frekans] ve F23- [Ba langıç frekansı] dahilinde ayarlanabilir. H 8 A308 [Bekleme 0~10 Bekleme i letimi için zamanı 0.0 X zamanı] [san] ayarlar. H10 A30A [Atlama 0 ~ 1 Makinanın yapısında istenmeyen 0 X 7-22 frekansı yankılanma ve titre imi önlemek için seçimi] atlanacak frekans aralığını ayarlar. 1) H11 A30B [Atlama 0.1~400 Çalı ma frekansı H11 ‘den H16 ‘ye 10.00 X frekansı alt [Hz] kadar olan aralık dahilinde sınırı 1] ayarlanamaz. Dü ük numaralı parametrelerin frekans değerleri H12 A30C [Atlama 15.00 X yüksek numaralı olanlarınkinden frekansı daha yükseğe ayarlanamaz. F21 ve üst sınırı 1] F23 aralığı dahilinde ayarlanabilir. H13 A30D [Atlama 20.00 X frekansı alt sınırı 2] H14 A30E [Atlama 25.00 X frekansı üst sınırı 2] H15 A30F [Atlama 30.00 X frekansı alt sınırı 3] H16 A310 [Atlama 35.00 X frekansı üst sınırı 3] 1) : Yalnızca H10 1 ‘e ayarlı iken görüntülenir. # H17, H18 F2, F3 1 ‘e ayarlı iken kullanılır (S-eğrisi). 5-9 Fonksiyon grubu 2 Çalı ma LED Haberle Min/ Fabrika Parametre sırasında göster me Max Tanım varsayılan Sayfa ismi deği tirile ge Adresi aralığı değerleri bilme H17 A311 [S-Eğrisi 1~100 40 X 7-15 Hızlanma/yava lama esnasında ba langıçta eğri hızlanma/ [%] olu turmak için hız referans değeri ayarlayın. Eğer yava lama yüksek ayarlanırsa, doğrusal bölge daha küçük ba langıç olur. tarafı] H18 A312 [S-Eğrisi 1~100 Hızlanma/yava lama esnasında sonda eğri 40 X hızlanma/ [%] olu turmak için hız referans değeri ayarlayın. Eğer yava lama yüksek ayarlanırsa, doğrusal bölge daha küçük son tarafı] olur. H19 A313 [Giri /çıkı 0 ~ 3 0 Etkin 1 Çıkı fazı koruma 0 10-4 O fazı kayıp değil koruma 2 Giri 3 Giri /çıkı seçimi] fazı fazı koruma koruma H20 A314 [Güç 0 ~ 1 Bu parametre drv 1 veya 2’ye ayarlandığında 0 O 7-11 açılınca etkinle ir (Kumanda terminali aracılığıyla çalı tırma Çalı tır/Durdur). seçimi] FX veya RX terminali ON iken AC gücü uygulandıktan sonra motor hızlanmaya ba lar. H21 A315 [Hata 0 ~1 Bu parametre drv 1 veya 2 ‘ye ayarlı iken etkinle ir 0 O 7-11 sıfırlamadan (Kumanda terminali aracılığıyla Çalı tır/Durdur). sonra tekrar FX veya RX terminali ON iken hata durumu ba latma sıfırlandıktan sonra motor hızlanır. seçimi] H22 [Hız Arama 0 ~ 15 Bu parametre sürücü gerilimini çalı an motora çıkı 0 O 8-17 1) Seçimi] yaptığında herhangi bir hatayı önlemek için kullanılır. 4. 1. H20- 2. 3. Normal [Güç Anlık güç Hatadan hızlanma açılınca arızası sonra çalıma ] sonrasında çalı ma tekrar çalı ma Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 0 - - - - 1 - - - 2 - - -  3 - - 4 - - - 1) Normal hızlanma ilk önceliğe sahiptir. #4 diğer bitlerle birlikte seçilse dahi, Sürücü Hız arama #4 ‘yı gerçekle tirir. 5-1 0 Fonksiyon grubu 2 Çalı ma LED Haberle Min/ Fabrika sırası Parametre göster me Max Tanım varsayılan nda Sayfa ismi ge Adresi aralığı değerleri deği tirileb ilme H22 A316 4. O 8-17 1. H20- 2. 3. 1) Normal [Güç Anlık güç Hatadan hızlan açılınca arızası sonra ma çalıma ] sonrasında çalı ma tekrar çalı ma Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 5  - - 6 -  - 7 -  8 - - - 9 - - 10 - -  11 -  12 - -  13 - 14  - 15   H23 A317 [Hız arama 80~20 Bu parametre hız arama esnasında akım 100 O 8-17 esnasında 0 miktarını snırlar. akım [%] Ayarlanan değer H33- [Motor nominal akımı] ‘nın seviyesi] yüzdesidir. H24 A318 [Hız arama 0~999 Hız Arama PI kontrolu için kullanılan Oransal 100 O esnasında 9 kazançtır. P kazancı ] H25 A319 [Hız arama 0~999 Hız Arama PI kontrolu için kullanılan Integral 200 O esnasında 9 kazançtır. I kazancı] H26 A31A [Otomatik 0 ~10 Bu parametre bir hata olu tuktan sonra tekrar 0 O 8-20 tekrar çalı ma deneme sayısını ayarlar. çalı ma Hata, tekrar çalı ma denemelerini sayıca geçerse deneme otomatik tekrar çalı ma etkisizle ir. sayısı] Bu fonksiyon [drv], 1 veya 2 ‘ye ayarlı iken etkindir { Kumanda terminali aracılığıyla Çalı tır/Durdur }. Aktif koruma fonksiyonu esnasında etkisizle ir (OHT, LVT, EXT, HWT vb.). 5-11 -· Fonksiyon grubu 2 Çalı ma Haberle Fabrika LED Min/ Max sırasında me Parametre ismi Tanım varsayılan Sayfa gösterge aralığı deği tirilebil Adresi değerleri me H27 A31B [Otomatik 0~60 [san] Bu parametre tekrar çalı ma 1.0 O 8-20 tekrar çalı ma denemeleri arasındaki zamanı zamanı] ayarlar. 1) 7.5 H30 A31E [Motor tipi 0.2~ 22.0 0.2 0.2kW X 8-16 seçimi] ~ ~ 22.0 22.0kW H31 A31F [Motor kutup 2 ~ 12 Bu ayar sürücü grubunda rPM 4 X sayısı] aracılığıyla görüntülenir. 2) H32 A320 [Kayma 0 ~ 10 X 2.33 ? rpm P? frekansı] [Hz] f = f ? ? s r 120 ? ? f s Burada, = Kayma frekansı f r = Nominal frekans rpm = Motor etiket devir ‘i P = Motor kutup sayısı H33 A321 [Motor nominal 0.5~150 Etiket üstündeki motor nominal 26.3 X akımı] [A] akımı girin. H34 A322 [Yüksüz Motor 0.1~ 50 [A] Motor aftına bağlanmı olan yük 11 X Akımı] çıkarıldıktan sonra motor nominal devir ile döndüğünde tespit edilen akım değerini girin. H34 – [Yüksüz Motor Akımı] ‘nın ölçülmesi zor olduğu zaman nominal akım değerinin 50% ‘sini girin. H36 A324 [Motor verimi] 50~100 Motor verimini girin (motor 87 X [%] etiketine bakın). H37 A325 [Yük ataleti 0 ~ 2 Motor ataletine uygun olarak 0 X 8-1 seviyesi] a ağıdakilerden birini seçin. 0 10 defadan az 1 10 defa civarı 2 10 defadan fazla 1) : H30 sürücü gücüne bağlı olarak ayarlıdır. 2) : H32 ~ H36 fabrika varsayılan değerleri OTIS-LG motoruna bağlı olarak ayarlanır. 5-1 2sW Fonksiyon grubu 2 Çalı ma Haberle Min/ Fabrika LED Parametre sırasında me Max Tanım varsayılan Sayfa gösterge ismi deği tirile Adresi aralığı değerleri bilme H39 A327 [Tetikleme 1 ~ 15 Bu parametre motorun duyulan sesini, 3 O 8-21 frekans [kHz] sürücüden elektriksel gürültü seçimi] yayılımını, sürücü ısısını ve kaçak akımı etkiler. Eğer ayarlanan değer yüksekse, sürücü sesi daha az ancak sürücüden gelen elektriksel gürültü ve kaçak akım daha büyük olacaktır. H40 A328 [Kontrol 0 ~ 3 0 {Gerilim/frekans Kontrolu} 0 X 7-17 modu 1 {Kayma telafi kontrolu} 8-8 seçimi] 3 {Sensörsüz vektör kontrol} 8-15 H41 A329 [Otomatik 0 ~ 1 Eğer bu parametre 1 ‘e ayarlı ise, H42 0 X 8-14 ayarlama] ve H44 parametrelerini otomatik olarak ölçer. H42 A32A [Stator 0 ~ 28 Motor stator direncinin değeridir. - X direnci (Rs)] [ ] H44 A32C [Kaçak 0~ Statorun ve rotorun kaçak - X indüktans 300.0 indüktansıdır. (L )] [mH] H45 A32D [Sensörsüz 0~ Sensörsüz kontrol için P kazancı 1000 O 1) P kazancı] 32767 H46 A32E [Sensörsüz I Sensörsüz kontrol için I kazancı 100 O kazancı] H47 A32F [Sensörsüz 100~2 Sensörsüz modda çıkı torkunu 180.0 X tork sınırı] 20[%] sınırlar. H48 A330 PWM mod 0~1 Sürücü akım kaçağını sınırlandırmak 0 X 8-30 seçimi istiyorsanız, 2 faz PWM modunu seçin. Normal PWM moduna kıyasla elektriksel gürültü daha fazladır. 0 Normal PWM modu 1 2 faz PWM modu H49 A331 PID seçimi 0~1 PID kontrolunun kullanılıp 0 X 8-10 kullanılmayacağını seçer H50 A332 [PID geri 0 ~ 1 0 Terminal I giri i (0 ~ 20 mA) 0 X 8-10 2) besleme 1 Terminal V1 giri i (0 ~ 10 V) seçimi] H51 0~ PID kontrolu için kazançları ayarlar. 300.0 O A333 [PID için P 999.9 kazancı] [%] H52 A334 [PID için 0.1~32 1.0 O Integral .0 zaman] [san] H53 A335 [PID D 0 ~ 0.0 O kazancı için 30.0 Diferansiyel [san] zamanı] H54 A336 [PID kontrol 0~1 PID kontrol modunu seçer 0 X 8-10 modu 0 Normal PID kontrolu seçimi] 1 Süreç PID kontrolu 1) : Bu parametreyi görüntülemek için H40 3 (Sensörsüz vektör kontrolu)’na ayarlanmalıdır. 2) : Bu parametreyi görüntülemek için H40 1 (PID kontrolu) ‘na ayarlanmalıdır. 5-13 Fonksiyon grubu 2 Fabrika Çalı ma Haberl Min/ LED varsayıla sırasında e me Parametre ismi Max Tanım Sayfa gösterge n deği tirilebi Adresi aralığı değerleri lme H55 A337 [PID çıkı 0.1 ~ Bu parametre PID kontrolu içinden 60.00 8-10 O frekansı üst 400 çıkı frekansı miktarını sınırlandırır. sınırı] [Hz] Değer F21 – [Azami frekans] ve F23 – [Ba langıç frekansı] aralığı H56 A338 [PID çıkı 0.1 ~ 0.50 O dahilinde ayarlanabilir. frekansı alt 400 sınırı] [Hz] H57 A339 [PID standart 0~4 PID standart değerini seçer. 0 8-10 X değer seçimi] Standard değer sürücü grubunun “rEF” ‘sinde belirtilir. 0 Tu takımı dijital ayarı 1 1 Tu takımı dijital ayarı 2 2 V1 terminal ayarı 2: 0~10V 3 I terminal ayarı: 0~20mA 4 RS-485 haberle mesi olarak ayar H58 A33A PID kontrol 0~1 Standart değerin veya geri besleme 0 X birimi seçimi miktarının birimini seçer. 0 Frekans[Hz] 1 Yüzde[%] H60 A33C [Kendini test 0 ~ 3 0 Kendini test etkin değil 0 X 8-22 seçimi] 1 IGBT hatası/toprak hatası 2 Çıkı fazı kısa & açık/ devre toprak hatası 3 Toprak hatası (Bu ayar sürücü gücü 11kW ‘tan daha fazla olduğunda etkin değildir) 1) H61 A33D [Uyku gecikme 0~2000[ PID kontrolünde uyku gecikme 60.0 8-13 X zamanı] s] zamannnı ayarlar. H62 A33E [Uyku frekansı] 0~400[ PID kontrolünde uyku fonksiyonu 0.00 O Hz] çalı tırırken uyku frekansını ayarlar. Azami frekanstan(F21) daha fazla ayarlayamazsınız H63 A33F [Uyanma 0~100[ PID kontrolünde uyanma seviyesini 35.0 O seviyesi] %] ayarlar. H64 A340 [KEB sürücüsü 0~1 KEB sürücüsünü ayarlar. 0 8-28 X seçimi] H65 A341 [KEB eylem 110~14 Seviyeye göre KEB eylem ba lama 125.0 X ba lama 0[%] seviyesini ayarlar. seviyesi] H66 A342 [KEB eylem 110~14 Seviyeye göre KEB eylem sonlanma 130.0 X sonlanma 5[%] seviyesini ayarlar. seviyesi] 1): H49 ‘u 1 olarak ayarlayın 2): H64(KEB sürücü seçimi) 1 olarak ayarlandığında gösterilir (Çınlama sesi giri ini yükledikten sonra güç kesintisinde KEB çalı maz (10% civarı)). 5-1 4 Fonksiyon grubu 2 Fabrika Çalı ma Haberl Min/ LED varsayıla sırasında e me Parametre ismi Max Tanım Sayfa gösterge n deği tirilebi Adresi aralığı değerleri lme H67 A343 [KEB eylem 1~2000 KEB eylem kazancını ayarlar. 1000 8-28 X kazancı] 0 H70 A346 [Hızlanma/ 0 ~ 1 0 Azami frekans (F21) ‘a göre. 0 X 7-12 Yava lama için 1 Fark frekansına göre frekans referansı] H71 A347 [Hızlanma/ 0 ~ 2 0 Ayarlanabilir birim: 0.01 1 O 7-13 Yava lama saniye. zaman birimi] 1 Ayarlanabilir birim: 0.1 saniye. 2 Ayarlanabilir birim: 1 saniye. H72 A348 [Güç 0 ~ 15 Bu parametre giri gücü ilk 0 O 9-2 açıldığında uygulandığında tu takımı üzerinde gösterge] görüntülenecek parametreyi seçer. 0 Frekans komutu 1 Hızlanma zamanı 2 Yava lama zamanı 3 Kontrol modu 4 Frekans modu 5 Çok adımlı frekans 1 6 Çok adımlı frekans 2 7 Çok adımlı frekans 3 8 Çıkı akımı 9 Motor deviri 10 Sürücü DC bara gerilimi 11 Kullanıcı gösterge seçimi (H73) 12 Hata göstergesi 13 Motor dönü yönü seçimi 14 Çıkı akımı 2 15 Motor deviri 2 16 Sürücü DC bara gerilimi 2 17 Kullanıcı gösterge seçimi 2 H73 A349 [Gözlemleme 0 ~ 2 vOL - [Kullanıcı gösterge seçimi] 0 O 9-2 birimi seçimi] aracılığıyla a ağıdakilerden birisi gözlemlenebilir. 0 Çıkı gerilimiı [V] 1 Çıkı gücü [kW] 2 Tork [kgf m] H74 A34A [Motor devir 1 ~ Bu parametre motor dönü hızını 100 O 9-1 kazanç 1000 (d/dak) mekanik hıza (m/dak) göstergesi] [%] deği tirmek ve onu görüntülemek için kullanılır. H75 A34B [DB direnç 0 ~ 1 0 Sınırsız 1 O 10-8 çalı ma oranı sınır seçimi] 1 DB direncini H76 ayarlanan zaman süresince kullanın. 5-15 H76 A34C [DB direnci 0 ~ Bir çalı ma peryodunda 10 O çalı ma oranı] 30[%] etkinle tirilecek DB direnci i letim oranının yüzdesini ayarlayın. 1) H77 A34D [Soğutma fanı 0 ~ 1 0 Her zaman ON 0 O 8-30 denetimi] 1 Sıcaklığı sürücü koruma sınır sıcaklığından yüksek olduğunda ON kalır. Yalnızca sıcaklığı sürücü koruma sınırından daha dü ük olduğunda çalı ma esnasında etkinle tirilir. H78 A34E [Soğutma fanı 0 ~ 1 0 0 O 8-31 Soğutma fanı arızalandığında arızalandığınd sürekli çalı ma. a çalı ma 1 Soğutma fanı arızalandığında yöntemi çalı ma durdurulur. seçimi] H79 A34F [S/W sürümü] 0 ~ 10.0 Bu parametre sürücü yazılım 1.0 X - sürümünü görüntüler. 2) H81 A351 [2.motor 0 ~ I17-I24 parametreleri 12 {2.motor 5.0 O 8-21 Hızlanma 6000 seçimi} ye ayarlandıktan ve seçilen zamanı] [sec] terminal ON olduktan sonra bu parametreler aktif olur. H82 A352 [2.motor 10.0 O Yava lama zamanı] H83 A353 [2.motor temel 30 ~ 60.00 X frekans] 400 [Hz] H84 A354 [2.motor V/F 0 ~ 2 0 X ablonu] . H85 A355 [2 motor ileri 0 ~ 15 5 X tork artı ı] [%] H86 A356 [2.motor geri 5 X tork artı ı] . H87 A347 [2 motor durma 30~150 150 X 8-21 önleme [%] seviyesi] 1) İstisna: SV004iG5A-2/SV004iG5A-4 doğal ısı yayma tipi olduğundan, bu kod gizlidir. 2) : I17~I24 12 (2. motor seçimi) olarak seçildiğinde belirtilir. H88 A358 [1 dak. 50~200 150 O süresince 2. [%] motor Elektronik ısı seviyesi] H89 A359 [Sürekli olarak 50~150 100 O 2. motor [%] Elektronik ısı seviyesi] 5-1 6 H90 A35A [2. motor 0.1~100 26.3 X nominal akım] [A] 1) H91 A35B [Okunan 0 ~ 1 Parametreleri sürücüden kopyalayın 0 8-32 X parametre] ve uzak yükleyiciye kaydedin. H92 A35C [Parametre 0 ~ 1 Parametreleri uzak yükleyiciden 0 X yazma] kopyalayın ve sürücüye kaydedin. H93 A35D [Fabrika 0 ~ 5 Bu parametre, parametreleri fabrika 0 8-32 X değerlerini değerlerine atamak için kullanılır. atama] 0 - 1 Bütün parametre gruplarına fabrika değerleri ilk değer olarak atanır. 2 Yalnızca Sürücü grubuna fabrika değerleri atanır. 3 Yalnızca Fonksiyon grubu 1 ‘e fabrika değerleri atanır. 4 Yalnızca Fonksiyon grubu 2 ‘ye fabrika değerleri atanır. 5 Yalnızca I/O grubuna fabrika değerleri atanır. H94 A35E [ ifre kaydı] 0 ~ H95-[Parametre kilidi] için ifre. Hex 0 O 8-33 FFFF değeri olarak ayarlayın. H95 A35F [Parametre 0 ~ Bu parametre H94 ’te kayıtlı olan 0 O 8-33 kilidi] FFFF ifreyi tu layarak parametreleri kilitleyebilir veya kilidini açabilir. UL (Kilit Parametre deği ikliği açma) yapılabilir L (Kilitleme) Parametre deği ikliği yapılamaz 1) H91,H92 parametreleri Uzak seçeneği kurulu olduğunda görütülenir. 5-17 Giri /çıkı grubu Çalı ma Haberle Fabrika LED Parametre Min/Max sırasında me Tanım varsayılan Sayfa gösterge ismi aralığı deği tirile Adresi değerleri bilme I 0 0 ~ 87 Zıplanacak kod numarasını ayarlar. 1 4-8 A400 [Zıplama O kodu] I 2 A402 [NV giri 0 ~ -10 NV (-10V~0V) giri inin asgari 0.00 O 7-2 Asgari [V] gerilimini ayarlar. gerilimi] I 3 A403 [I 2 ‘ye 0 ~ 400 NV giri inin asgari geriliminde sürücü 0.00 O kar ılık gelen [Hz] çıkı ı asgari frekansını ayarlar. frekans] I 4 A404 [NV giri 0 ~ -10 NV giri inin azami gerilimini ayarlar. 10.0 O Azami gerili] [V] I 5 A405 [I 4 ‘e kar ılık 0 ~ 400 NV giri inin azami geriliminde sürücü 60.00 O gelen [Hz] çıkı ı azami frekansını ayarlar. frekans] I 6 A406 [V1 giri i için 0 ~ 9999 V1 giri i (0 ~ +10V) ‘nin dahili filtre 10 O 7-2 filtre zaman zaman sabitini ayarlar. sabiti] I 7 A407 [V1 giri i 0 ~ 10 V1 giri inin asgari gerilimini ayarlar. 0 O Asgari [V] gerilimi] I 8 A408 [I 7 ‘ye 0 ~ 400 V1 giri inin asgari geriliminde sürücü 0.00 O kar ılık gelen [Hz] çıkı ı asgari frekansını ayarlar. frekans] I 9 A409 [V1 giri i 0 ~ 10 V1 giri inin azami gerilimini ayarlar. 10 O Azami [V] gerilimi] I10 A40A [I 9 ‘a kar ılık 0 ~ 400 V1 giri inin azami geriliminde sürücü 60.00 O gelen [Hz] çıkı ı azami frekansını ayarlar. frekans] I11 A40B [I giri i için 0 ~ 9999 I giri i için giri bölümünün dahili filtre 10 O 7-4 filtre zaman zaman sabitini ayarlar. sabiti] I12 A40C [I giri i 0 ~ 20 I giri inin asgari akımını ayarlar. 4.00 O Asgari akım] [mA] I13 A40D [I 12 ‘ye 0 ~ 400 I giri inin asgari akımında sürücü 0.00 O kar ılık gelen [Hz] çıkı asgari frekansını ayarlar. frekans] I14 A40E [I giri i Azami 0 ~ 20 I giri inin azami akımını ayarlar. 20.00 O akım] [mA] I15 A40F [I 14 ‘e 0 ~ 400 60.00 O 7-4 I giri inin azami akımında sürücü çıkı kar ılık gelen [Hz] azami frekansını ayarlar. frekans] I16 A410 [Analog Giri 0 ~ 2 0: Etkin değil 0 O 10-7 Sinyal kaybı 1: Ayarlanan değerin yarısının altında için kriterler] etkinle ir. 2: Ayarlanan değerin altında etkinle ir. I17 A411 [Çok 0 ~ 27 0 İleri çalı ma komutu 0 O 7-8 fonksiyonlu giri terminali 1 Geri çalı ma komutu P1 tanımı] I18 A412 [Çok 2 Acil Durma Hatası 1 O - fonksiyonlu giri terminali P2 tanımı] 3 Hata olu tuğunda sıfırlama - {RST} 5-1 8 Giri /çıkı grubu Çalı ma Haberle Fabrika LED Parametre Min/Max sırasında me Tanım varsayılan Sayfa gösterge ismi aralığı deği tirile Adresi değerleri bilme I19 A413 [Çok 4 JOG çalı ma komutu 2 O 8-3 fonksiyonlu giri terminali 5 Çok adımlı frekans – Dü ük 7-7 P3 tanımı] I20 A414 [Çok 6 Çok adımlı frekans – Orta 3 O fonksiyonlu giri terminali 7 Çok adımlı frekans – Yüksek P4 tanımı] I21 A415 [Çok 8 Çoklu Hızlanma/Yava lama – 4 O 7-14 fonksiyonlu Dü ük giri terminali 9 Çoklu Hızlanma/Yava lama – P5 tanımı] Orta I22 A416 [Çok 10 Çoklu Hızlanma/Yava lama – 5 O fonksiyonlu Yüksek giri terminali 11 Durma esnasında DC fren 8-2 P6 tanımı] I23 A417 [Çok 12 2. motor seçimi 6 O 8-21 fonksiyonlu 13 -Ayrılmı - - giri terminali P7 tanımı] I24 A418 [Çok 14 -Ayrılmı - 7 O - fonksiyonlu 15 Yukarı- Frekans artırma 8-4 giri terminali a ağı (YUKARI) komutu P8 tanımı] 16 Frekans azaltma (A AĞI) komutu 17 3-kablo bağlantısı 8-7 18 Harici hata: A Bağlantısı (EtA) 10-5 19 Harici hata: B Bağlantısı (EtB) 20 Kendini test fonksiyonu 8-22 21 8-10 PID kontrolundan V/F kontroluna deği tirme 22 8-24 2. kaynak 23 Analog Tutma 7-6 24 Hızlanma/Yava lama 7-16 Etkisizle tir 25 Yukarı/A ağı Frekans İlk değer 8-4 atama kaydet 26 JOG-FX 8-3 27 JOG-RX * Harici hata A/B kontağı için “Bölüm 14 Hata giderme ve bakım” ‘a bakın. * Her bir çok fonksiyonlu giri terminali farklı olarak ayarlanmalıdır. 5-19 Giri /çıkı grubu Çalı ma LED Min/ Fabrika Haberle me Parametre sırasında göster Max Tanım varsayılan Sayfa Adresi ismi deği tirile ge aralığı değerleri bilme I25 A419 [Giri BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT BIT 0 O 9-3 terminali 7 6 5 4 3 2 1 0 durum göstergesi] P8 P6 P5 P3 P2 P1 P7 P4 I26 A41A [Çıkı BIT1 BIT0 9-3 terminali O durum 0 3AC MO göstergesi] I27 A41B [Çok 1 ~ 15 Değer yüksek ayarlanırsa, Giri 4 - O fonksiyonlu terminalinin duyarlılığı daha Giri yava lamaktadır. terminali için filtreleme zamanı] I30 A41E [Çok 0 ~ F21 – [Azami frekans] ‘tan daha büyüğe 30.00 7-7 adımlı 400 ayarlanamaz. O frekans 4] [Hz] I31 A41F [Çok 25.00 adımlı O frekans 5] I32 A420 [Çok 20.00 adımlı O frekans 6] I33 A421 [Çok 15.00 adımlı O frekans 7] I34 A422 [Çoklu 0~ 3.0 O 7-14 Hızlanma 6000 zamanı 1] [san] I35 A423 [Çoklu 3.0 Yava lama zamanı 1] I36 A424 [Çoklu 4.0 Hızlanma zamanı 2] I37 A425 [Çoklu 4.0 Yava lama zamanı 2] I38 A426 [Çoklu 5.0 Hızlanma zamanı 3] I39 A427 [Çoklu 5.0 Yava lama zamanı 3] I40 A428 [Çoklu 6.0 Hızlanma zamanı 4] I41 A429 [Çoklu 6.0 Yava lama zamanı 4] 5-2 0 Giri /çıkı grubu Çalı ma LED Min/ Fabrika Haberle me Parametre sırasında göster Max Tanım varsayılan Sayfa Adresi ismi deği tirile ge aralığı değerleri bilme I42 A42A [Çoklu 7.0 Hızlanma zamanı 5] I43 A42B [Çoklu 7.0 Yava lama zamanı 5] I44 A42C [Çoklu 8.0 Hızlanma zamanı 6] I45 A42D [Çoklu 8.0 Yava lama zamanı 6] I46 A42E [Çoklu 9.0 Hızlanma zamanı 7] I47 A42F [Çoklu 9.0 Yava lama zamanı 7] I50 A432 [Analog 0 ~ 3 Çıkı 10[V] çıkı 0 O 9-6 çıkı birimi birimi seçimi] 200V 400V 0 Çıkı Azami frekans frekansı 1 Çıkı 150 % akımı 2 Çıkı AC 282V AC 564V gerilimi 3 Sürücü DC 400V DC 800V DC bara gerilimi I51 A433 [Analog 10~20 10V üzerine temellendirilmi . 100 O 9-6 çıkı 0 seviye [%] ayarlama] I52 A434 [Frekans 0 ~ I54 veya I55 0-4 ‘e ayarlandığında 30.00 9-7 algılama 400 kullanılır. O seviyesi] [Hz] F21 ‘den daha yükseğe ayarlanamaz. I53 A435 [Frekans 10.00 algılama O bant geni liği] I54 0 ~ 19 FDT-1 12 O 9-8 0 A436 [Çok fonksiyonlu FDT-2 1 çıkı FDT-3 9-9 terminali 2 seçimi] FDT-4 17 3 I55 A437 [Çok FDT-5 9-10 4 fonksiyonlu 5 A ırı yük (OLt) 9-10 röle seçimi] 6 Sürücü a ırı yükü (IOLt) 7 Motor durma (STALL) 5-21 Giri /çıkı grubu Çalı ma LED Min/ Fabrika Haberle me Parametre sırasında göster Max Tanım varsayılan Sayfa Adresi ismi deği tirile ge aralığı değerleri bilme 8 A ırı gerilim hatası (Ovt) Dü ük gerilim hatası (Lvt) 9 Sürücü a ırı ısınma (OHt) 10 Komut kaybı 11 Çalı ma esnasında 9-11 12 Durma esnasında 13 Sabit çalı ma esnasında 14 Hız arama esnasında 15 Çalı ma sinyali giri i için bekleme 16 zamanı Çok fonksiyonlu röle seçimi 17 Soğutma fanı hatası için uyarı 18 Fren sinyali seçimi 19 5-2 2 Giri /Çıkı Grubu Çalı ma LED Min/ Fabrika Haberle me Parametre sırasında göster Max Tanım varsayılan Sayfa Adresi ismi deği tirile ge aralığı değerleri bilme I56 A438 [Hata rölesi 0 ~ 7 H26– Dü ük Dü ük 2 O 9-7 çıkı ı] [otomatik gerilim gerilim tekrar hatası hatası ba latma dı ında olu tuğun deneme hata da sayısı] olu tuğu ayarlandığı nda nda Bit 2 Bit 1 Bit 0 0 - - - 1 - - 2 - - 3 -  4 - -  5 - 6  -  7 I57 0 ~ 3 Çok fonksiyonlu Çok 0 O 9-12 A439 [Haberle me röle fonksiyonlu hatası çıkı terminali olu tuğunda Bit 1 Bit 0 çıkı terminali seçimi] 0 - - 1 - 2 -  3 I59 A43B [Haberle me 0 ~ 1 Haberle me protokolünü ayarlayın. 0 X 11-2 protokolü 0 Modbus RTU seçimi] 1 LS BUS I60 A43C [Sürücü 1 ~ RS485 haberle mesi için sürücü 1 O 11-2 adresi] 250 adresini ayarlayın I61 A43D [Haberle me 0 ~ 4 RS485 ‘in haberle me hızını seçin. 3 O 11-2 hızı] 0 1200 [bps] 1 2400 [bps] 2 4800 [bps] 3 9600 [bps] 4 19200 [bps] I62 A43E [Frekans 0 ~ 2 Frekans komutu V1 /I terminali veya 0 O 10-7 komutu RS485 aracılığıyla verildiğinde kaybından kullanılır. sonra 0 Komut kaybolmadan önceki çalı tırma frekansta sürekli çalı . modu seçimi] 1 Serbest duru (Çıkı kesmesi) 2 Durmak için yava la I63 A43F [Frekans 0.1 ~ Bu, sürücünün giri frekans komutu 1.0 O 10-7 komutu 120 bulunup bulunmadığını belirlediği kaybından [san] zamandır. Bu zaman esnasında sonra frekans komut giri i yoksa, sürücü I62 bekleme ‘de seçilen mod aracılığıyla i letime zamanı] ba lar. 5-23 I64 A440 [Haberle me 2 ~ Haberle me zamanı 5 O - zaman ayarı] 100 [ms] I65 A441 [Parity/ Stop O O - Protokol ayarlandığında, haberle me biti ayarı] biçimi ayarlanabilir. 0 Parity: Yok, Stop Biti: 1 0~3 1 Parity: Yok, Stop Biti: 2 2 Parity: Çift, Stop Biti: 1 3 Parity: Tek, Stop Biti: 1 I66 A442 [Adres kaydı 5 O 11-11 oku 1] I67 A443 [Adres kaydı 6 oku 2] I68 A444 [Adres kaydı 7 oku 3] I69 A445 [Adres kaydı 8 Kullanıcı 8 farklı adrese kadar bilgiyi oku 4] 0~422 kaydedebilir ve hepsini tek bir Oku 39 komutu ile okuyabilir. I70 A446 [Adres kaydı 9 oku 5] I71 A447 [Adres kaydı 10 oku 6] I72 A448 [Adres kaydı 11 oku 7] I73 A449 [Adres kaydı 12 oku 8] I74 A44A [Adres kaydı 5 O 11-11 yaz 1] I75 A44B [Adres kaydı 6 yaz 2] Kullanıcı 8 farklı adrese kadar bigiyi 0~422 kaydedebilir ve hepsini tek bir Yaz I76 A44C [Adres kaydı 7 39 komutu ile yazabilir. yaz 3] I77 A44D [Adres kaydı 8 yaz 4] 5-2 4 I78 A44E [Adres kaydı 5 yaz 5] I79 A44F [Adres kaydı 6 yaz 6] I80 A450 [Adres kaydı 7 yaz 7] I81 A451 [Adres kaydı 8 yaz 8] 1) 182 A452 [Fren açma 0~180 Freni açacak akım seviyesini ayarlar. 50.0 O 8-26 akımı] [%] H33 (motor nominal akımı) ‘nın değerine göre ayarlanır 183 A453 [Fren açma 0~10 Fren açma gecikme zamanını ayarlar. 1.00 X gecikme [s] zamanı] 184 A454 [Fren açma 0~400 Freni açacak FX frekansını ayarlar 1.00 X FX frekansı] [Hz] 185 A455 [Fren açma 0~400 Freni açacak RX frekansını ayarlar 1.00 X RX frekansı] [Hz] 186 A456 [Fren 0~19 Freni kapatacak gecikme zamanını 1.00 X kapatma [s] ayarlar gecikme zamanı] 187 A457 [Fren 0~400 Freni kapatacak frekansı ayarlar 2.00 X kapatma [Hz] frekansı 1): I54~I55 19 (Fren sinyali) olarak seçildiğinde belirtilir. 5-25 BÖLÜM 6 - DENETİM BLOK EMASI 6-1 Frekans ayarı V/F Hızlanma / PWM Motor kontrolü Yava lama Kontrol modu 6.1 Frekans ayarı 6- 2 I17~I24 I17~I24 I17~I24 Çok fonksiyonlu Giri Çok fonksiyonlu Giri Çok fonksiyonlu Giri I/O Grubu I/O Grubu I/O Grubu 1. Referans 1. Referans Fre Frekansı kansı Son Refe rans 2. Referans Frekansı Seçimi Frekansı Çok adımlı Seçim 2. Referans Frekansı JOG Seçimi JOG_FX Seçimi JOG_RX Seçimi ok adım Ç lı Frekans JOG Frekansı 6-3 Tu takımı veya 1. Frekans Uzak Tu takımı Seçimi Analog Analog Giri Filtresi Giri Cetveli DRV Grubu V1_1 I/O Grubu I/O Grubu Frek -10 ~ +10 [V] I 1, 6, 11 I 2 ~ I15 0 1 2 3 V1_2 4 0 ~ +10 [V] 1. Referans Frekansı 5 Çok adımlı 6 Frekans 7 I 8 8 Seçimi 0 ~ 20 [mA] 0 Tu takımı ayarı 1 DRV Grubu Dijital Çok adımlı 1 St1 Tu takımı ayarı 2 Giri Filtresi İ letim Seçimi Dijital Ses P1 2 V1_1:-10 ~ 10V St2 I/O Grubu I/O Grubu P2 3 V1_2 : 0 ~ 10V St3 I 27 I17 ~ I24 P3 Haberle me 4 I : 0 ~ 20mA I/O Grubu P4 Çok adımlı 5 V1_1 + I I30 P5 Frekans 5,6,7 6 V1_2 + I I31 P6 7 I32 Haberle me P7 8 I33 Yukarı-A ağı İ letim P8 2. Frekans Tu takımı veya I/O Grubu Seçimi Uzak Tu takımı Analog Analog DRV Grubu Giri Filtresi Giri Cetveli Frek V1_1 -10 ~ +10 [V] I/O Grubu I/O Grubu 0 1 2 I 1, 6, 11 I 2 ~ I15 3 4 V1_2 2. Referans Frekansı 5 0 ~ +10 [V] 6 7 I 0 ~ 20 [mA] 0 Tu takımı ayarı 1 1 Tu takımı ayarı 2 Haberle me 2 V1_1:-10 ~ 10V 3 V1_2 : 0 ~ 10V 4 I : 0 ~ 20mA 5 V1_1 + I 6 V1_2 + I 7 Haberle me 6.2 Sürücü komut ayarı 6- 4 P1 Tu takımı 3-Kablo İleri/Geri İleri/Geri Sürücü Komutu İ letimi Dijital Giri Filtresi Komut Seçimi Çalı ma Etkisizle tir Seçimi P2 I II I/ // /O O O O G G G Gr r r ru u u ub b b bu u u u I II I/ // /O O O O G G G Gr r r ru u u ub b b bu u u u I II I/ // /O O O O G G G Gr r r ru u u ub b b bu u u u Sürücü Grubu Fonk. Grubu 1 P3 I 27 I17 ~ I24 I17 ~ I24 drv F 1 0 0 FWD/REV Çalı ma 0 P4 1,2 Çalı tırma 1 1 FWD Etkisizle tir 3 2 Komutu P5 2 REV Etkisizle tir 3 17 0,1 P6 P7 Haberleme P8 6.3 Hızlanma/Yava lama ayarı ve V/F kontrolu 6-5 Bekleme frek. & zamanı DC fren voltajı Frek üst/alt sınır Fonk. grubu 1 & zaman H 7 I/O Grubu Fonk. grubu 1 H 8 F25 Hızlanma/ F8 ~ F11 F26 Bekleme İ letimi Yava lama zamanı Azami frek. DC fren ba lama frek. Sürücü grubu Fonk. grubu 1 Çalı tır ACC F21 komutu DEC Hızlanma/Yava lama Hızlanma/ için Referans frek. Yava lama ablonu Fonk. grubu 1 Fonk. grubu 1 Çalı tır H70 F2, F3 P1 ~ P8 0 Doğrusal 0 0 1 S-eğrisi Durdur Durma yöntemi seçimi En kısa zaman 0 1 Optimal zaman Fonk. grubu 1 1 F4 P1 DC fren frek. Çoklu Hızlan/Yava 1.-7. Hızlanma/ gerilim, zaman 0 Dijital giri filtresi 1 ~ 7 zaman seçimi P2 Yava lama zamanı Frekans DC freni Fonk. grubu 1 1 I/O Grubu I/O Grubu I/O Grubu ayarı P3 Serbest Çalı ma F8 ~ F11 I27 Durdur 2 I17 ~ I24 I34 ~ I47 P4 P5 P6 5,6,7 P7 P8 V/F ablonu Fonk. grubu 1 Çıkı gerilimi F30 Temel/ba lama frek. ayarlama Doğrusal 0 I/O Grubu I/O Grubu Kare 1 + F39 F22 PWM F23 Kullanıcı V/F 2 Kullanıcı V/F Frek., Gerilimi Fonk. grubu 1 F31~F38 Tork artı seçimi Fonk. grubu 1 Tork F27 artı değeri Fonk. grubu 1 El ile 0 F28 Otomatik F29 1 Notlar: 6- 6 BÖLÜM 7 - TEMEL FONKSİYONLAR 7.1 Frekans modu Tu takımı Frekans ayarı 1 Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu 0.00 [Frekans Komutu] - 0 ~ 400 0.00 Hz Frq [Frekans modu] 0 0 ~ 8 0 Frq – [Frekans modu] ‘nu 0’a ayarlayın {Tu takımı aracılığıyla frekans ayarı 1}. 0.00 ‘da istenen frekansı ayarlayın ve değeri hafızaya girmek için Prog/Ent () tu una basın. Değer F21 – [Azami frekans] ‘tan daha dü üğe ayarlanabilir. Uzak tu takımı bağlı olduğunda, gövde üzerindeki tu takımı tu ları etkisizle ir. Tu takımı Frekans ayarı 2 Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu 0.00 [Frekans Komutu] - 0 ~ 400 0.00 Hz Frq [Frekans modu] 1 0 ~ 8 0 Frq – [Frekans modu] ‘nu 1’e ayarlayın {Tu takımı aracılığıyla frekans ayarı 2}. 0.00 ‘da, frekans Yukarı ( )/A ağı ( ) tu una basılmasıyla deği ir. Bu durumda, YUKARI/A AĞI tu ları potansiyometre görevi görür. Değer F21 – [Azami frekans] ‘tan daha dü üğe ayarlanabilir. Uzak tu takımı bağlı olduğunda, gövde üzerindeki tu takımı tu ları etkisizle ir. 7-1 –10 ~ +10[V] giri i aracılığıyla frekans ayarı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu 0.00 [Frekans Komutu] - 0 ~400 0.00 Hz Frq [Frekans Modu] 2 0 ~ 8 0 I/O grubu I 2 [NV giri i asgari gerilim] - 0 ~ -10 0.0 V I 3 [I2 ‘ye kar ılık gelen frekans] - 0 ~ 400 0.00 Hz I 4 [NV giri i azami gerilim] - 0 ~ 10 10.00 V I 5 [I4 ‘e kar ılık gelen frekans] - 0 ~ 400 60.00 Hz I6 ~ [V1 giri i] I10 Frq – [Frekans Modu] ‘nu 2 ‘ye ayarlayın. Ayarlanan frekans 0.00 - [Frekans Komutu] ‘nda gözlemlenebilir. V1 ve CM terminali arasında –10V ~ +10V sinyali uygulayın. V1 terminaline –10V ~ +10V giri gerilimine kar ılık gelen çıkı frekansı Çıkı frek. (Pozitif) -10 ~ +10 V V1 CM -10~0[V] 0~10[V] Giri gerilimi -10 ~ 10V harici devreden kullanıldığında Çıkı frek. (Negatif)  I 2 ~ I 5: Giri aralığını ve kar ılık gelen frekansı -10V ~ 0V V1 giri gerilimimine ayarlama Örn.) asgari (-) giri gerilimi –2V buna kar ılık gelen 10Hz frekans, ve Azami gerilim –8V buna kar ılık gelen 50Hz. çalı ma frekansı olduğunda V1 giri i I 4 I 2 -8V -2V I 3 10Hz 50Hz I 5 Ayarlanan Frek. 7-2 I6 ~ I10: Giri aralığını ve kar ılık gelen frekansı 0 ~ +10V V1 giri gerilimine ayarlama Örn.) Asgari (+) giri gerilimi 2V buna kar ılık gelen 10Hz frekans ve Azami gerilim 8V kar ılık gelen 50Hz. çalı ma frekansı olduğunda Ayarlanan Frek. 50Hz I 10 10Hz I 8 2V 8V V1 giri i I 7 I 9 0 ~ 10 [V] giri veya Terminal Potansiyometresi aracılığıyla frekans ayarlama Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu 0.00 [Frekans Komutu] - 0 ~400 0.00 Hz Frq [Frekans Modu] 3 0 ~ 8 0 [V1 giri i için filtre zaman I/O grubu I 6 10 0 ~ 9999 10 sabiti] [V1 giri i asgari gerilim] I 7 - 0 ~ 10 0 V [I 7 ‘ye kar ılık gelen I 8 - 0 ~ 400 0.00 Hz frekans] [V1 giri i azami gerilim] I 9 - 0 ~ 10 10 V [I 9 ‘a kar ılık gelen I10 - 0 ~ 400 60.00 Hz frekans] Sürücü grubunun Frq kodunu 3 seçin. 0-10V, harici bir kontrolörden veya VR, V1 ve CM terminallerine bağlanmı bir potansiyometreden doğrudan uygulanabilir. Terminalleri a ağıda gösterildiği gibi bağlayın ve I 6 ~ I 10 ‘a bakın. VR V1 V1 CM CM Harici kontrolör aracılığıyla 0 ~ 10V giri Potansiyometre kablolaması 7-3 0 ~ 20 [mA] Akım giri i aracılığıyla frekans ayarı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü 0.00 [Frekans Komutu] - 0 ~400 0.00 Hz grubu Frq [Frekans Modu] 4 0 ~ 8 0 I/O [I giri i için filtre zaman sabiti] I11 10 0 ~ 9999 10 grubu [I giri i asgari akım] I12 - 0 ~ 20 4 mA [I12 ‘ye kar ılık gelen frekans] I13 - 0 ~ 400 0.00 Hz [I giri i azami akım] I14 - 0 ~ 20 20 mA [I14 ‘e kar ılık gelen frekans] I15 - 0 ~ 400 60.00 Hz Sürücü grubunun Frq kodunu 4 seçin. Frekans, I ve CM terminali arasında 0~20mA giri i aracılığıyla ayarlanır. -10 ~ +10[V] gerilim giri i + 0 ~ 20[mA] giri aracılığıyla frekans ayarlama Grup Kod Parametre İsmi Setting Range Initial Unit Sürücü 0.00 [Frekans Komutu] - 0 ~400 0.00 Hz grubu Frq [Frekans Modu] 5 0 ~ 8 0 Sürücü grubunun Frq kodunu 5 seçin. Ana/Yardımcı hız ayarlama aracılığıyla referans sinyalleri toplanarak değerlendirilir. İlgili kod: I 2 ~ I 5, I 6 ~ I10, I11 ~ I15 Toplama i lemi, Ana ve Yardımcı hız giri ini birle tirerek hassas denetim ve hızlı yanıt elde etmek içindir. Ana/Yardımcı hız farklı olarak ayarlanırsa hızlı yanıt Ana hız tarafından elde edilebilir ve hassas denetim Yardımcı hız tarafından gerçekle tirilebilir. Ana hız 0 ~ 20mA aracılığıyla birlikte Yardımcı hız V1 terminali (–10 ~ 10V) aracılığıyla verildiğinde a ağıdaki ayarı izleyin. Toplama fonksiyonu kullanıldığında, kullanılan yüklere göre Ana/Yardımcı hızı seçin. 7-4 Grup Kod Parametre İsmi Ayar Birim I/O grubu I 2 [NV giri asgari gerilim] 0 V I 3 [I 2 ‘ye kar ılık gelen frekans] 0.00 Hz I 4 [NV giri azami gerilim] 10.00 V I 5 [I 4 ‘e kar ılık gelen frekans] 5.00 Hz [V1 giri asgari gerilim] I7 0 V I 8 [I 7 ‘ye kar ılık gelen frekans] 0.00 Hz I 9 [V1 giri azami gerilim] 10 V I10 [I 9 ‘a kar ılık gelen frekans] 5.00 Hz I12 [I giri i asgari akım] 4 mA I13 [I 12 ‘ye kar ılık gelen frekans] 0.00 Hz I14 [I giri i azami akım] 20 mA [I 14 ‘e kar ılık gelen frekans] I15 60.00 Hz Yukarıdaki ayar yapıldıktan sonra, eğer I terminaline 12mA ve V1 terminaline 5V uygulanırsa, çıkı frekansı 32.5Hz olacaktır. Eğer I terminaline 12mA ve V1 terminaline -5V uygulanırsa, çıkı frekansı 27.5Hz olacaktır.  0 ~ 10[V] + 0 ~ 20[mA] giri i aracılığıyla frekans ayarı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü 0.00 [Frekans Komutu] - 0 ~400 0.00 Hz grubu Frq [Frekans Modu] 6 0 ~ 8 0 Sürücü grubunun Frq kodunda 6 seçin. İlgili kod: I 6 ~ I 10, I 11 ~ I 15 -10 ~ +10V gerilim giri i + 0 ~ 20mA giri aracılığıyla frekans ayarına bakın. RS 485 haberle me aracılığıyla frekans ayarı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü 0.0 [Frekans Komutu] - 0 ~400 0.00 Hz grubu Frq [Frekans Modu] 7 0 ~ 8 0 Sürücü grubunun Frq kodunda 7 seçin. İlgili kod: I 59, I 60, I 61 Bölüm 13. RS 485 haberle mesine bakın. 7-5 Dijital değer ile frekans ayarı (yukarı-a ağı) Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü 0.0 [Frekans Komutu] - 0 ~400 0.00 Hz grubu Frq [Frekans Modu] 8 0 ~ 8 0 Sürücü grubunun Frq kodunda 7 seçin. İlgili kod: I 59, I 60, I 61 Bölüm 13. RS 485 haberle mesine bakın. Analog Tutma Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü Frq [Frekans Modu] 2 ~ 7 0 ~ 7 0 grubu [Çok fonksiyonlu giri I/O grubu I17 - 0 terminali P1 tanımla] ~ ~ 0 ~25 [Çok fonksiyonlu giri I24 23 7 terminali P8 tanımla] Frq kod ayarı 2 ~ 7 olduğunda mevcuttur. Analog Tutma komutunu kullanmak için çok fonksiyonlu giri terminali (P1 ~ P8) arasından bir terminal seçin. P8 terminali seçildiğinde, Frek. ayarla Frekans P8 İ letim komutu 7-6 7.2 Çok Adımlı Frekans Ayarı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu 0.0 [Frekans Komutu] 5.0 0 ~ 400 0.00 Hz Frq [Frekans Modu] 0 0 ~ 8 0 - [Çok adımlı frekans 1] 0 ~ 400 Hz St1 - 10.00 [Çok adımlı frekans 2] St2 - 20.00 [Çok adımlı frekans 3] St3 - 30.00 [Çok fonksiyonlu giri 0 ~ 24 I/O grubu I22 5 5 - terminali P6 tanımla] [Çok fonksiyonlu giri I23 6 6 - terminali P7 tanımla] [Çok fonksiyonlu giri I24 7 7 - terminali P8 tanımla] [Çok adımlı frekans 4] 0 ~ 400 Hz I30 - 30.00 [Çok adımlı frekans 5] I31 - 25.00 [Çok adımlı frekans 6] I32 - 20.00 [Çok adımlı frekans 7] I33 - 15.00 Çok adımlı frekans komutu vermek için P1-P8 terminalleri arasından bir terminal seçin. Eğer P6-P8 terminalleri seçilirse, Çok adımlı frekans komutu vermek için I22-I24 ‘ü 5-7 ‘ye ayarlayın. Çok adımlı frekans 0 Frq – [Frekans modu] ve 0.00 – [Frekans komutu] ‘nda ayarlanabilir. Çok adımlı frekans 1-3 Sürücü grubunun St1-St3 ‘ünde ayarlanırken Adım frekansı 4-7 I/O grubunun I30-I33 ‘ünde ayarlanır. Adım 2 Adım 1 Adım Adım 3 Adım FX veya 0 P8 P7 P6 frek. RX Frek. 0 - - - Adım 4 Adım Adım 1 - - Adım 0 7 5 2 - - Adım 6 3 -  4  - - P6 5  - P7 6  - P8 7   FX RX 7-7 7.3 Kontrol komutu ayar yöntemi Tu takımı ÇALI TIR tu u ve DURDUR/SIFIRLA tu u aracılığıyla çalı tırma Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu drv [Çalı tırma modu] 0 0 ~ 3 1 drC [Motor dönü yönü seçimi] - F, r F drv – [Çalı tırma modu] ‘nu 0 ‘a ayarlayın. Referans frekansı ayarlı iken ÇALI TIR tu una basılmasıyla hızlanma ba latılır. DURDUR/SIFIRLA tu una basılmasıyla motor durmak üzere yava lar. Çalı tırma komutu tu takımı aracılığıyla verildiğinde dönü yönü drC - [Motor dönü yönü seçimi] parametresine gore seçilir. [Motor dönü F İleri drC yönü seçimi] r Geri Uzak tu takımı bağlı olduğunda, gövdede bulunan tu takımı etkisizle ir. İleri : Saat yönünün tersi FX, RX terminal 1 aracılığıyla çalı tırma Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu drv [Çalı tırma modu] 1 0 ~ 3 1 [Çok fonksiyonlu giri I/O grubu I17 0 0 ~ 27 0 terminali P1 tanımla] [Çok fonksiyonlu giri I18 1 0 ~ 27 1 terminali P2 tanımla] drv – [Çalı tırma modu] ‘nu 1 ‘e ayarlayın. P1 ve P2 ‘yi FX ve RX terminalleri olarak kullanmak için I17 ve I18 ‘i 0 ve 1 ‘e ayarlayın. “FX” İleri çalı tırma ve “RX” Geri çalı tırma komutudur. FX/RX terminali ON/OFF olduğunda aynı zamanda motor durdurulur. Frek. FX RX 7-8 FX, RX terminal 2 aracılığıyla çalı tırma Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu drv [Çalı tırma modu] 2 0 ~ 3 1 [Çok fonksiyonlu giri I/O grubu I17 0 0 ~ 27 0 terminali P1 tanımla] [Çok fonksiyonlu giri I18 1 0 ~ 27 1 terminali P2 tanımla] drv ‘yi 2 ‘ye ayarlayın. P1 ve P2 ‘yi FX ve RX terminalleri olarak kullanmak için I17 ve I18 ‘i 0 ve 1 ‘e ayarlayın. FX: Çalı tırma komutu ayarı. RX terminali (P2) OFF olduğunda motor ileri yönde çalı ır. RX: Motor dönü yönü seçimi. RX terminali (P2) ON olduğunda motor geri yönde çalı ır. . Frek. FX RX RS485 haberle mesi aracılığıyla çalı tırma Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu drv [Çalı tırma modu] 3 0 ~ 3 1 [Haberle me protokol I/O grubu I59 - 0 ~ 1 0 seçimi] I60 [Sürücü adresi] - 1 ~ 250 1 I61 [Haberle me hızı] - 0 ~ 4 3 drv ‘yi 3 ‘e ayarlayın. I59, I60 ve I61 ‘i doğru olarak ayarlayın. Sürücü çalı tırılması RS485 haberle mesi aracılığıyla gerçekle tirilir. Bölüm. 13, RS485 haberle mesine bakın. 7-9 V1 terminalinin –10 ~ +10[V] giri i aracılığıyla dönü yönü seçimi Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu frq [Frekans ayarı] 2 0 ~ 8 0 drv [Çalı tırma modu] - 0 ~ 3 1 frq ‘yi 2 ‘ye ayarlayın. Sürücü, kontrol modu ayarına bakılmaksızın a ağıdaki tabloya göre çalı ır. FWD RUN Komutu REV RUN Komutu 0 ~ +10 [V] FWD RUN REV RUN -10 ~ 0 [V] REV RUN FWD RUN V1-CM ‘ye giri gerilimi 0~10[V] ve FWD RUN komutu etkin iken motor İleri yönde çalı ır. FWD RUN esnasında giri gerilimi polaritesi –10~0[V] ‘ye ters çevrilirse, motor durmak üzere yava lar ve tersi yönde çalı ır. V1-CM ‘ye giri gerilimi 0~10[V] ve REV RUN komutu etkin iken, motor Geri yönde çalı ır ve - 10~0[V] girilirse, motor dönü yönü ters çevrilir. FX/RX Çalı tırma Etkisizle tir Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim [Motor dönü yönü Sürücü grubu drC - F, r F seçimi] [İleri/Geri çalı ma Fonksiyon grubu 1 F 1 - 0 ~ 2 0 etkisizle tir] Motor dönü yönünü seçin. 0: İleri ve Geri çalı ma etkinle tir 1: İleri çalı ma etkisizle tir 2: Geri çalı ma etkisizle tir 7-10 Güç açıldığında çalı ma seçimi Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu drv [Çalı tırma modu] 1, 2 0 ~ 3 1 [Güç açıldığında Çalı Fonksiyon grubu 2 H20 1 0 ~ 1 0 seçimi] H20 ‘yi 1 ‘e ayarlayın. drv 1 veya 2 {Kontrol terminali aracılığıyla çalı tır} AÇIK ‘a ayarlı iken sürücüye AC giri gücü uygulandığında, motor hızlanmaya ba lar. drv 0 {Tu takımı ile çalı tır} veya 3 {RS485 haberle mesi} ‘ne ayarlı iken bu parametre etkin değildir. TEDBİR AC giri gücü uygulandığında motor aniden çalı maya ba layacağından potansiyel tehlike uyarınca bu fonksiyona özel dikkat gösterilmelidir. Giri gerilimi Frekans Çalı tır komutu H20 0 iken H20 1 iken Hata sıfırlanmasından sonra tekrar çalı tır Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu drv [Çalı tırma modu] 1, 2 0 ~ 3 1 [Hata sıfırlanmasından H21 1 Fonksiyon grubu 2 0 ~ 1 0 sonra tekrar çalı tır seçimi] H21 ‘i 1 ‘e ayarlayın. Hata silindiğinde drv 1 veya 2 ‘ye ayarlı ve seçilen terminal AÇIK ise motor hızlanmaya ba lar. drv 0 {Tu takımı ile çalı tır} veya 3 {RS485 haberle mesi} ‘ne ayarlı iken bu parametre etkin değildir. TEDBİR Hata silindikten sonra motor aniden çalı maya ba layacağından potansiyel tehlike uyarınca bu fonksiyona özel dikkat gösterilmelidir. 7-11 Frekans Sıfırla Çalı tır komutu H21 0 iken H21 1 iken 7.4 Hızlanma/Yava lama zamanı ve ablon ayarı Azami frekans temelli Hızlanma/Yava lama zamanı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü grubu ACC [Hızlanma zamanı] - 0 ~ 6000 5.0 San dEC [Yava lama zamanı] - 0 ~ 6000 10.0 San Fonksiyon grubu1 F21 [Azami Frekans] - 40 ~ 400 60.00 Hz [Hızlanma/Yava lama Fonksiyon grubu2 H70 0 0 ~ 1 0 için Frekans Referansı] [Hızlanma/Yava lama H71 - 0 ~ 2 1 zaman birimi] Sürücü grubunun ACC/dEC ‘inde istenen Hızlanma/Yava lama zamanını ayarlayın. H70 0 {Azami frekans} ‘a ayarlı ise, Hızlanma/Yava lama zamanı 0 Hz ‘den azami frek ‘a eri mek için gereken zamandır. İstenen Hızlanma/Yava lama zaman birimi H71 ‘de ayarlanabilir. Hızlanma/Yava lama zamanı F21 – [Azami frekans] değeri baz alınarak ayarlanır. Örneğin, F21 60Hz, Hızlanma/Yava lama zamanı 5 san, ve çalı ma frekansı 30Hz ayarlı ise, 30Hz ‘e eri me zamanı 2.5 san olacaktır. Azami. frek. 60Hz Çalı tırma Frek. 30Hz Çalı tır komutu Hızlanma zamanı Yava lama zamanı 7-12 Daha hassas zaman birimi a ağıda gösterilen yük özelliklerine kar ılık gelecek ekilde ayarlanabilir. SV-iG5A ‘da sayı göstergesi 5 dijit’tir. Bundan dolayı, eğer zaman birimi 0.01 san ‘ye ayarlanırsa, Azami Hızlanma/Yava lama zamanı 600.00 saniye olacaktır. Ayarlanan Ayarlama Kod İsim Tanım değer aralığı H71 [Hızlanma/Yava lama 0 0.01~600.00 Ayarlama Birimi: 0.01 san zaman birimi] 1 0.1~6000.0 Ayarlama Birimi: 0.1 san 2 1~60000 Ayarlama Birimi: 1 san İ letim Frekansı baz alınarak Hızlanma/Yava lama zaman ayarı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim [Hızlanma zamanı] Sürücü grubu ACC - 0 ~ 6000 5.0 San [Yava lama zamanı] dEC - 0 ~ 6000 10.0 San [Hızlanma/Yava lama Fonksiyon grubu 2 H70 1 0 ~ 1 0 için Frekans Referansı] Hızlanma/Yava lama zamanı ACC/dEC ‘de ayarlanır. Eğer H70 ‘i 1 {Fark frekansı} ‘na ayarlarsanız, Hızlanma/Yava lama zamanı sabit çalı ma frekansından (O andaki çalı ma frek.) hedef frekansa eri mek için gereken zamandır. H70 ve Hızlanma zamanı, sırasıyla, 1 {Fark frekansı} ve 5 san ‘ye ayarlandığında, A ağıda Bölüm A ‘daki grafik, hedef frekans ba ta 10Hz ‘e ayarlanıp daha sonra 30Hz ‘e deği tirildiğinde çalı ma frekansındaki deği imi gösterir. 30Hz İ letim frek. Bölüm A 10Hz Zaman [San] 5 7 12 İ letim komutu 5 san 5 san 7-13 Çoklu fonksiyon terminalleri aracılığıyla Çoklu Hızlanma/Yava lama zaman ayarı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Sürücü [Hızlanma zamanı] 0 ~ ACC - 5.0 San grubu 6000 [Yava lama zamanı] 0 ~ dEC - 10.0 San 6000 I/O [Çok fonksiyonlu giri terminali P1 0 ~ 27 I17 0 0 grubu tanımla] [Çok fonksiyonlu giri terminali P2 I18 1 1 tanımla] [Çok fonksiyonlu giri terminali P3 I19 8 2 tanımla] [Çok fonksiyonlu giri terminali P4 I20 9 3 tanımla] [Çok fonksiyonlu giri terminali P5 I21 10 4 tanımla] 0 ~ San I34 [Çoklu Hızlanma zamanı 1] - 3.0 6000 ~ ~ I47 [Çoklu Yava lama zamanı 7] - 9.0 Çoklu Hızlanma/Yava lama zamanını P3-P5 terminalleri aracılığıyla ayarlamak istiyorsanız, I19, I20, I21 ‘i 8, 9, 10 ‘a ayarlayın. Çoklu Hızlanma/Yava lama zamanı 0 ACC ve dEC ‘de ayarlanabilir. Çoklu Hızlanma/Yava lama zamanı 1-7 I34-I47 ‘de ayarlanabilir. Yava lama Hızlanma Yava lama Hızlanma zamanı 4 zamanı 3 zamanı 5 zamanı 2 Yava lama Hızlanma zamanı 6 zamanı 1 Hızlanma Yava lama Hızlanma/Yava lama Zamanı 0 zamanı 7 P5 P4 P3 Frekans zamanı 0 - - - 1 - - 2 - -  3 - P3 4 - - P4 5 - P5 6  - 7  FX 7-14 Hızlanma/Yava lama ablon ayarı Grup Kod Parametre İsmi Ayar aralığı İlk Birim Fonksiyon 0 F 2 [Hızlanma ablonu] 0 Doğrusal grubu 1 F 3 [Yava lama ablonu] 1 S-eğrisi Fonksiyon [S-Eğrisi Hızlanma/Yava lama H17 40 % grubu 2 ba langıç tarafı] 0~ 100 [S-Eğrisi Hızlanma/Yava lama H18 40 % biti tarafı] Hızlanma/Yava lama ablonu F2 ve F3 ‘te ayarlanabilir. Doğrusal: Bu sabit tork uygulamaları için genel bir ablondur. S-eğrisi: Bu eğri motorun yumu ak bir ekilde hızlanmasına ve yava lamasına imkan tanır. TEDBİR S-Eğrisi için, gerçek Hızlanma/Yava lama zamanı kullanıcının ayarladığı zamandan daha uzun sürer. Frek. İ letim komutu Hızlanma Yava lama zamanı zamanı H17 S-Eğrisi ve Doğrusal arasındaki ba langıç oranını Hızlanma/Yava lama Ref. Frekansının 1/2 ‘sinde ayarlar. Yumu ak Hızlanma/Yava lama ba langıcı için, S-eğrisi değerini geni letmek için H17 ‘yi artırın. H18 S-Eğrisi ve Doğrusal arasındaki biti oranını Hızlanma/Yava lama Ref. Frekansının 1/2 ‘sinde ayarlar. Yumu ak ve doğru hız eri imi ve durması için, S-eğrisi değerini geni letmek için H18 ‘i artırın. Hızlan/ Hızlan/Yava la Yava la Ref. Ref. Frek. ‘nın Frek. 1/2’ si Frek H17 H18 H17 H18 Hızlan Hızlan Yava la Yava la Ba la Ba la Biti Biti 7-15 ···· Hızlanma/yava lama için Frekans Ref. ‘ı Azami Frek ‘a ayarlanırsa ve hedef frek Asgari frek. ‘tan dü üğe ayarlanırsa S-eğrisinin ekli bozulabilir. Hızlan/yava la Ref Frek TEDBİR Hedef Frek Eğer Hedef Frekansı Azami Frekans altındaysa, dalga biçimi üst kısmı Frek kesilmi ekilde H17 H18 H17 H18 gösterileceketir. S-eğrisi ayarı için Hızlanma zamanı H17 H18 = ACC + ACC + ACC 2 2 S-eğrisi ayarı için Yava lama zamanı H17 H18 = dEC + dEC + dEC 2 2 ACC, dEC Sürücü grubunda ayarlanan zamanı gösterir. Hızlanma/Yava lama Etkisizle tir Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim [Çok fonksiyonlu giri terminali 0 ~27 I/O grubu I17 - 0 P1 tanımla] ~ ~ [Çok fonksiyonlu giri I24 24 7 terminali P8 tanımla] Hızlanma/Yava lama Etkisizle tir ‘i tanımlamak için Çok fonksiyonlu giri terminalleri 1-8 arasından bir terminal seçin. Eğer P8 seçilirse, bu fonksiyonu etkinle tirmek için I24 ‘ü 24 ‘e ayarlayın. Frek. P8 Çalı tırma komutu 7-16 7.5 V/F denetimi Doğrusal V/F ablon çalı ması Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim [Temel frekans] Fonksiyon grubu 1 F22 - 30 ~ 400 60.00 Hz F23 [Ba langıç frekansı] - 0.1 ~ 10.0 0.50 Hz F30 [V/F ablonu] 0 0 ~ 2 0 [Denetim modu Fonksiyon grubu 2 H40 0 ~ 3 0 - seçimi] F30 ‘u 0 {Doğrusal} ‘a ayarlayın. Bu ablon F23 – [Ba langıç frekansı] ‘ndan F22 – [Temel frekans] ‘a doğrusal bir gerilim/frekans oranı muhafaza eder. Bu sabit tork uygulamaları için uygundur. Temel Frekans: Sürücü nominal çıkı gerlimini bu frekansta verir. Motor etiket frekansını girin. Ba langıç Frekansı: Sürücü gerilim çıkı ını bu frekanstan sonra vermeye ba lar. Temel frek. Ba langıç frek. Frek. Sürücü nominal gerilimi Gerilim Çalı tırma komutu Kare V/F ablonu Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon F30 [V/F ablonu] 1 0 ~ 2 0 grubu 1 F30 ‘u 1{Kare} ‘ye ayarlayın. Bu ablon Kare gerilim/frekans oranını muhafaza eder. Fan, pompa, vb. uygulamalar için uygundur. Gerilim 100% Frek. Temel frek. 7-17 Kullanıcı V/F ablon çalı ması Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon grubu 1 F30 [V/F ablonu] 2 0 ~ 2 0 F31 [Kullanıcı V/F frekansı 1] - 0 ~ 400 15.00 Hz ~ ~ F38 [Kullanıcı V/F gerilimi 4] - 0 ~ 100 100 % F30 ‘u 2 { Kullanıcı V/F} ‘ye ayarlayın. Kullanıcı, gerilim/frekans oranını, özellikli motorların V/F ablonuna ve yük özelliklerine göre ayarlayabilir. TEDBİR Standart indüksiyon motoru kullanılması durumunda, eğer bu değer doğrusal V/F ablonundan çok daha yükseğe ayarlanırsa, tork kaybına veya a ırı beslemeden kaynaklı motorun a ırı ısınmasına yol açabilir. Kullanıcı V/F ablonu etkin olduğunda, F28 – [İleri yönde Tork Artı ı] ve F29 – [Geri yönde Tork Artı ı] etkinliğini kaybeder. Gerilim 100% F38 F36 Doğrusal F34 V/F F32 Frek. Ba langıç F31 F33 F35 F37 Temel frek. frek. Çıkı gerilimi ayarı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon grubu 1 F39 - 40 ~ 110 100 % [Çıkı gerilimi ayarı] Bu fonksiyon sürücünün çıkı gerilimini ayarlamak için kullanılır. Bu fonksiyon, nominal gerilim değeri sürücü giri geriliminden daha dü ük bir motoru kullandığınızda yararlıdır. Gerilim 100% ayarı 100% 70% ayarı 70% Frek. Temel frek. 7-18 W El ile tork artı ı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon F27 [Tork Artı seçimi] 0 0 ~ 1 0 grubu 1 - 0 ~ 15 2 % F28 [İleri yönde Tork Artı ı] F29 [Geri yönde Tork Artı ı] F27 ‘yi 0 {El ile tork artı ı} ‘na ayarlayın. [İleri/geri yönde Tork Artı ı] değerleri ayrı olarak F28 ve F29 ‘da ayarlanır. TEDBİR Eğer artı değeri gerekenden çok daha yükseğe ayarlanırsa, a ırı beslemeden kaynaklı olarak motorun a ırı ısınmasına yol açabilir. Gerilim 100% Tork artı ı yok FX tork artı ı Zaman RX tork artı ı FX RX Otomatik tork artı ı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon grubu 1 F27 [Tork Artı seçimi] 1 0 ~ 1 0 Fonksiyon grubu 2 H34 [Yüksüz motor Akımı] - 0.1 ~ 20 - A H41 [Otomatik ayarlama] 0 0 ~ 1 0 H42 [Stator direnci (Rs)] - 0 ~ 14 - Otomatik Tork Artı ayarından önce, H34 ve H42 doğru olarak ayarlanmalıdır F27 ‘de 1{Otomatik tork artı ı} ‘nı seçin. Sürücü motor parametrelerini kullanarak tork artı değerini otomatik olarak hesaplar ve kar ılık gelen gerilimi çıkartır. 7-19 7.6 Durdurma yöntemi seçimi Durmak için Yava la Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon grubu 1 F4 [Durdurma modu seçimi ] 0 0 ~ 3 0 F4 kodunda 0 {durmak için yava la} ‘yı seçin. Motor 0 Hz ‘e yava lar ve ayarlanan zaman esnasında durur. Frek. Çalı tırma komutu Yava lama zamanı Durmak için DC frenleme Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon grubu 1 F4 [Durdurma modu seçimi] 1 0 ~ 3 0 F4 kodunda 0 {durmak için DC fren} ‘i seçin. Sayfa 8-1 ‘e bakın. Serbest çalı ma durması Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim F4 [Durdurma modu seçimi] 2 Fonksiyon grubu 1 0 ~ 3 0 F4 kodunda 2 {serbest çalı ma durması} ‘nı seçin. Çalı tırma komutu KAPALI olduğunda, çıkı frekansı ve gerilim kapatılır. Frek., Gerilim Çalı tırma komutu 7-20 7.7 Frekans sınırı Azami Frekans ve Ba langıç Frekansını kullanarak Frekans sınırı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon F21 [Azami frekans] - 0 ~ 400 60.00 Hz grubu 1 F23 [Ba langıç frekansı] - 0.1 ~ 10 0.50 Hz Azami Frekans: Frekans üst sınırı. F22 [Temel frekans] dı ında hiç bir frekans [Azami Frekans] ‘tan daha yükseğe ayarlanamaz. Ba langıç Frekansı: Frekans alt sınırı. Eğer bir frekans bundan daha dü üğe ayarlanırsa, otomatik olarak 0.00 değerine ayarlanır. Üst/Alt sınırı kullanarak Frekans komut sınırı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon [Frekans üst/alt sınır F24 1 0 ~ 1 0 grubu 1 seçimi] F25 [Frekans üst sınırı] - 0 ~ 400 60.00 Hz F26 [Frekans alt sınırı] - 0 ~ 400 0.50 Hz F24 ‘ü 1 ‘e ayarlayın. Etkin çalı ma frekansı F25 ve F26 aralığı dahilinde ayarlanabilir. Frekans ayarı Analog giri (gerilim veya akım giri i) aracılığıyla yapıldığında, sürücü a ağıda gösterildiği gibi üst ve alt sınır frekans aralığı dahilinde çalı ır. Bu ayar, frekans ayarı tu takımı aracılığıyla yapıldığında da geçerlidir. Frek. sınırı Frek. seçilmediğinde Azami frek. Üst sınır frek. Alt sınır frek. 10V V1(Gerilim giri i) 0 20mA I (Akım giri i) 7-21 Atlama frekansı Grup Kod Parametre İsmi Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon H10 [Atlama frekansı seçimi] 1 0 ~ 1 0 grubu 2 H11 [Atlama frekansı alt sınırı 1] - 0.1 ~ 400 10.00 Hz ~ ~ H16 [Atlama frekansı alt sınırı 3] - 0.1 ~ 400 35.00 Hz H10 ‘u 1 ‘e ayarlayın. Çalı ma frekans ayarı atlama frekans aralığı H11-H16 dahilinde mevcut değildir. Atlama frekansı F21 – [Azami frekans] ve F23 – [Ba langıç frekansı] aralığı dahilinde ayarlanabilir. Frek. H16 H15 H14 H13 H12 H11 V1(Gerilim giri i) 10V 0 I (Akım giri i) 20mA Çalı tırma komutu Frek. Yukarı ayarı Frek. A ağı ayarı Mekanik bir sistemin doğal frekansına bağlı olabilecek titre imden kaçınılması istenildiğinde, bu parametreler titre im frekanslarının atlanmasına imkan tanır. Atlama frekanslarının her bölgenin üst veya alt noktasına ayarlanmasıyla birlikte, üç farklı [Atlama frekansı Üst/Alt sınırı] bölge ayarlanabilir. Ancak, hızlanma veya yava lama esnasında, çalı ma frekansı ayarlanan bölge dahilinde geçerlidir. Frekans ayarının yukarıda gösterildiği gibi artırılması durumunda, eğer frekansın ayarlanan değeri (Analog ayar gerilim, akım veya tu takımı aracılığıyla dijital ayar) atlama frekansı aralığı dahilinde ise, atlama frekansı RS485 haberle mesi, frekans alt sınır değerini muhafaza eder. Eğer ayarlanan değer aralık dı ında ise, frekansı artırır. Frekans ayarının azaltılması durumunda, eğer frekansın ayarlanan değeri (Analog ayar gerilim, akım, RS485 haberle me veya tu takımı aracılığıyla dijital ayar) tetikleme frekansı aralığı dahilinde ise, tetikleme frekansı üst sınır değerini muhafaza eder. Eğer ayarlanan değer aralık dı ındaysa, frekansı azaltır. 7-22 BÖLÜM 8 - GELİ KİN FONKSİYONLAR 8.1 DC freni Motoru DC fren ile durdurma Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon F 4 [Durdurma modu seçimi] 1 0 ~ 3 0 grubu 1 0.1 ~ F 8 [DC Fren ba langıç frekansı] - 5.00 Hz 60 F 9 [DC Fren bekleme zamanı] - 0 ~ 60 0.1 san 0 ~ F10 [DC Fren gerilimi] - 50 % 200 F11 [DC Fren zamanı] - 0 ~ 60 1.0 san F4 - [Durdurma modu seçimi] ‘ni 1 ‘e ayarlayın. F 8: DC freninin etkin olacağı frekans. F 9: Sürücü çıkı ı F8 - [DC Fren ba langıç frekansı] ‘ndan sonra F10 - [DC Fren gerilimi] ‘ni uygulayana kadar bu zaman süresince bekler. F10: Bu değeri H33 – [Motor nominal akımı] ‘nın bir yüzdesi olarak ayarlayın. F11: F 9 - [DC Fren bekleme zamanı] ‘ndan sonra F10 - [DC Fren gerilimi] ‘nin motora uygulanma zamanını ayarlar. TEDBİR Eğer a ırı DC Fren gerilimi uygulanır veya DC Fren zamanı çok uzun ayarlanırsa, motorun a ırı ısınmasına ve motorda hasara yol açabilir. F9 F11 F10 veya F11 ‘i 0 ‘a ayarlamak DC freni etkisizle tirir. F 8 F 9 – [DC Fren Bekleme Zamanı]: Yük ataleti büyük Frek. veya F 8 – [DC Fren Ba langıç Frekansı] yüksekse, a ırı akım hatası olu abilir. Bu durum F9 kullanılarak Gerilim engellenebilir. Akım F10 Çalı tır komutu Yüksek yük ataleti ve frekansında DC frenleme durumunda, DC fren denetleyici kazancını H37 ayar değerine göre deği tirin. H37 Yük ataleti oranı Motor ataletinin 10 katından 0 dü ük 1 Motor ataletinin 10 katı Motor ataletinin 10 katından 2 büyük 8-1 Ba langıç DC freni Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon 0 ~ F12 [DC Fren ba langıç gerilimi] - 50 % grubu 1 200 F13 [DC Fren ba langıç zamanı] - 0 ~ 60 0 san F12: Seviyeyi H33 – [Motor nominal akımı] ‘nın yüzdesi olarak ayarlar. F13: Motor, DC gerilimi ayarlanan zaman süresince uygulandıktan sonra hızlanır. TEDBİR Eğer a ırı DC Fren gerilimi uygulanır veya DC Fren zamanı çok uzun ayarlanırsa, motorun a ırı ısınmasına ve motorda hasara yol açabilir. Frek. F13 t Gerilim F12 Çalı tır komutu F12 veya F13 ‘ü 0 ‘a ayarlamak Ba langıç DC frenini etkisizle tirecektir. t: F13 - [DC Fren ba langıç zamanı] ‘ndan sonra, DC gerilimi t zamanına kadar uygulandıktan sonra frekans artar. Durmada DC freni Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon [DC Fren ba langıç 0 ~ F12 - 50 % grubu 1 gerilimi] 200 [Çok fonksiyonlu Giri I/O grubu I19 terminali P3 Fonksiyon 11 0 ~ 25 2 seçimi] F12: H33 – [Motor nominal akımı] ‘nın yüzdesi olarak ayarlanır. Durmada DC fren komutu olu turmak için P1 ile P8 arasında bir terminal seçin. Bu fonksiyon için P3 terminali ayarlanırsa, I19 ‘u 11 { Durmada DC fren} ‘e ayarlayın. TEDBİR Eğer a ırı DC Fren gerilimi uygulanır veya DC Fren zamanı çok uzun ayarlanırsa, motorun a ırı ısınmasına ve motorda hasara yol açabilir. Gerilim F12 P3 Çalı tır komutu 8-2 8.2 JOG Çalı tırma Terminal JOG çalı tırma Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon 0 ~ F20 [JOG frekans] - 10.00 Hz grubu 1 400 [Çok fonksiyonlu giri I/O grubu I21 4 0 ~ 25 4 terminali P5 tanımla] F20 ‘de istenen JOG frekansı ayarlayın. Bu ayar için kullanmak üzere P1 - P8 ‘den bir terminal seçin. P5 JOG çalı tırma için ayarlanırsa, I21 ‘i 4 {JOG} ‘a ayarlayın. JOG frekansı F21 - [Azami frekans] ve F23 – [Ba langıç frekansı] aralığı dahilinde ayarlanabilir. P1 FX : I17 = 0 P5 JOG : I21=4 F20 Frekans CM P5 (JOG) Çalı tır komutu(FX) JOG çalı tırma Bekleme i letimi dı ında bütün diğer i letimleri geçersiz kılar. Bundan dolayı, eğer JOG frekans komutu Çok Adımlı, Yukarı-A ağı veya 3-kablo bağlantısı i letiminin ortasında girilirse, sürücü JOG frekansta çalı tırılır. Yukarıdaki ema, çok fonksiyonlu giri NPN moduna ayarlandığında bir örnektir. Terminal jog çalı ma Terminal JOG FX/RX i letimi Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon 0 ~ F20 [JOG frekansı] - 10.00 Hz grubu 1 400 [Çok fonksiyonlu giri I23 26 0 ~ 27 6 terminali P7 tanımla] I/O group [Çok fonksiyonlu giri I24 27 0!27 7 terminali P8 tanımla] İstenen JOG frekansını F20 ‘de ayarlayın. Bu ayar için kullanmak üzere P1 - P8 ‘den bir terminal seçin. JOG çalı ma için P7 ayarlanırsa, I23 ‘ü 26 {JOG} ‘a ayarlayın. JOG frekansının ayar aralığı azami frekans (F21) ve ba langıç frekansı (F23) arasında ayarlanabilir. A ağıdaki ema referans frekansı 30Hz ve JOG frekansı 10 Hz olduğunda bir örnektir. 8-3 30Hz F20 Frekans P 7( JOG-FX ) Sür Kom utu(FX) 8.3 YUKARI-A AĞI fonksiyonu Yukarı-A ağı hafızada tutma fonksiyonu Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Sürücü Frq [Frekans ayar yöntemi] 8 0~8 0 grubu [Çok fonksiyonlu giri I17 0 0 terminali P1 tanımla] [Çok fonksiyonlu giri I22 25 5 terminali P6 tanımla] 0 ~ 27 I/O grubu [Çok fonksiyonlu giri I23 15 6 terminali P7 tanımla] [Çok fonksiyonlu giri I24 16 7 terminali P8 tanımla] [Yukarı-a ağı frekansı F63 - 0~1 0 Kaydet seçimi] Fonksiyon grubu 1 [Yukarı-a ağı frekans F64 - 0.00 depolama] Sürücü grubunun Frq kodunu 8 seçin. Çok fonksiyonlu giri (P1~P8) arasından yukarı-a ağı fonksiyonu olarak kullanılacak terminali seçin. Yukarı-a ağı fonksiyonu olarak P7 ve P8 ‘i seçerseniz, I/O grubunun I23 ve I24 ‘ündeki parametrelere 15 (frekans artırma komutu) ve 16 (frekans azaltma komutu) ‘nu atayın. Yukarı-a ağı kaydetme terminali olarak P6 terminalini seçerseniz, yukarıdaki gibi 25 (yukarı-a ağı kaydetme) ‘yi seçin. Yukarı-a ağı Kaydetme fonksiyonu: Eğer F63, ‘Yukarı-a ağı frekansı kaydet’, 1 ‘e ayarlanırsa, sürücü durdurulmadan veya yava latılmadan önceki frekans F64 ‘te kaydedilir. Yukarı-a ağı kaydetme çalı ırken, kullanıcı çok fonksiyonlu giri terminalini yukarı-a ağı frekans ilklendirme olarak ayarlayarak kaydedilmi frekansı ilk değerine döndürebilir. F63 Yukarı-a ağı frekansı kaydet seçimi 0 ‘Yukarı-a ağı frekansı kaydet’ ‘i kaldır 1 ‘Yukarı-a ağı frekansı kaydet’ ‘i ayarla F64 Yukarı-a ağı frekansı Kaydedilmi Yukarı-a ağı frekansı Çok fonksiyonlu giri ‘Yukarı’ veya ‘A ağı’ fonksiyonu uygulanırken ‘Yukarı/A ağı Frekans İlklendirme Kaydet’ sinyali girilirse, sinyal ihmal edilir. 8-4 Yukarı-a ağı mod seçimi Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Sürücü Frq [Frekans ayar yöntemi] 8 0~8 0 grubu [Çok fonksiyonlu giri I17 0 0 terminali P1 tanımla] [Çok fonksiyonlu giri 0 ~ 27 I/O grubu I23 15 6 terminali P7 tanımla] [Çok fonksiyonlu giri I24 16 7 terminali P8 tanımla] F65 [Yukarı-a ağı mod seçimi] - 0~2 0 Fonksiyon [Yukarı-a ağı adım grubu 1 F66 - 0~400 0.00 Hz frekansı] Sürücü grubu Frq kodunda 8 seçin. Çok fonksiyonlu giri (P1~P8) arasından yukarı-a ağı sürücüsü olarak kullanılacak terminali seçin. F66 ‘da ayarlanan adım frekansı olarak seçilen modda i ler. Yukarı-a ağı modu a ağıdaki ekilde seçilir Yukarı-a ağı Referans frekansı Azami/Asgari frekans temeline göre F65 0 seçimi artırılır. (İlk değer) 1 Kenar tetikleme olarak adım frekansı (F66) kadar artırılır 2 0 ve 1 ‘in birle imi F66 Adım frekansı Kenar tetikleme ile arttırılacak frekans F65 0 iken: YUKARI basarsanız, yukarıda ayarlanan bir hız olarak azami frekansa kadar artırılır. (Frekans sınırı mevcutsa, hız en üst sınıra kadar artırılır.) A AĞI basarsanız, durma yöntemi gözetilmeksizin yukarıda ayarlanan bir hız olarak azaltılır. (Frekans sınırı mevcutsa, hız en alt sınıra kadar azaltılır.) P1 I17 = 0 P6 I22 = 25 Frekans P7 I23 = 15 P8 I24 = 16 P7 (YUKARI) CM P8 (A AĞI) Çalı tır komutu(FX) Kaydedilmi Frekans Çıkı Frekansı P6(TEMİZLE) P7(YUKARI) Sür komutu (FX) 8-5 F65 1 iken: YUKARI olarak ayarlanan çok fonksiyonlu giri in yükselen kenarında F66’da ayarlanan adım frekansı kadar artırılır ve sinyal kalktığında, frekansı inen kenarda kaydeder. A AĞI olarak ayarlanan çok fonksiyonlu giri in yükselen kenarında F66’da ayarlanan adım frekansı kadar azaltılır ve sinyal kalktığında, frekansı inen kenarda kaydeder. Bu durumda, YUKARI veya A AĞI olarak ayarlanan çok fonksiyonlu giri tanımlandığında, eğer durdur komutu girilirse, önceki inen kenardaki değer kaydedilir ve eğer çok fonksiyonlu giri tanımlanmazsa, mevcut frekans kaydedilmez. Hızlanma/yava lama zamanı “0” olarak ayarlandığındaki ile aynıdır. F x v e y a R x Y u k a rı A ağ ı 3 s a n ü z e ri Y u k /A a S il Ç ık ı F re k a n s ı H a fız a la n m ı F re k a n s F65 2 iken: YUKARI olarak ayarlanan çok fonksiyonlu giri in yükselen kenarında F66’da ayarlanan adım frekansı kadar artırılır ayet YUKARI giri i 3 saniye süresince etkinle tirilirse, parametere “0” olarak atanmı gibi çalı ır . A AĞI olarak ayarlanan çok fonksiyonlu giri in yükselen kenarında F66’da ayarlanan adım frekansı kadar azaltılır A AĞI giri i 3 saniye süresince etkinle tirilirse, parametere “0” olarak atanmı gibi çalı ır ve hızlanma/yava lama zamanı “0” olarak ayarlandığındaki ile aynıdır. F x veya R x Y ukarı A ağı 3 san Y uk/A a S il Ç ıkı Frekansı H afızalanm ı Frekans TEDBİR YUKARI veya A AĞI dolayısıyla, 1 adım frekansı kadar artırılmadan önce giri yeniden girilirse, giri ihmal edilir ve kaydedilen frekans aynı zamanda etkisizlik anının frekansıdır 8-6 8.4 3-Kablo Bağlantısı Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim I/O [Çok fonksiyonlu Giri 0 ~ 27 I17 0 0 grubu terminali P1 seçimi] ~ ~ [Çok fonksiyonlu Giri I24 17 7 terminali P8 seçimi] 3-Kablo bağlantısı olarak kullanılacak terminali P1-P8 ‘den seçin. P8 seçilirse, I24 ‘ü 17 {3-Kablo bağlantısı} ‘ye ayarlayın. P1 FX : I17 = 0 Frekans P2 RX : I18 = 1 P8 3-Kablo : I24 = 17 t CM FX RX P8 (3-Kablo) 3-Kablo bağlantısında giri sinyali kalıcıdır (kaydedilir). Bu sayede, sürücü kalıcı olmayan butonlar ile çalı tırılabilir. Sinyal (t) bant geni liği 50msan ‘den az olmamalıdır. 8.5 Bekleme i letimi Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon Hz H 7 [Bekleme frekansı] - 0.1 ~ 400 5.00 grubu 2 H 8 [Bekleme zamanı] - 0 ~ 10 0.0 san Bu ayarda, motor bekleme frekansında bekleme zamanı süresince çalı tıktan sonra hızlanmaya ba lar. Genellikle asansörlerde bekleme frekansında i letimden sonra mekanik freni bo altmak için kullanılır. Bekleme frekansı: Bu fonksiyon niyetlenen yönde tork çıkı ı için kullanılır. Kaldırma uygulamalarında mekanik freni bo altmadan önce yeterli tork elde etmek için kullanılır. Nominal Kayma frekansı a ağıda gösterilen formül tarafından hesaplanır. 8-7 ·-·- Bekleme frek. Ba langıç frek. Bekleme zamanı Frekans Çalı tır komutu 8.6 Kayma telafisi Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonsiyon [Motor tip seçimi] H30 - 0.2 ~ 7.5 7.5 grubu 2 [Motor kutup sayısı] H31 - 2 ~ 12 4 [Kayma frekansı] H32 - 0 ~ 10 2.33 Hz [Motor nominal akım] H33 - 0.5 ~ 50 26.3 A [Motor Yüksüz Akım] H34 - 0.1 ~ 20 11.0 A [Motor verimliliği] H36 - 50 ~ 100 87 % [Yük ataleti değeri] H37 - 0 ~ 2 0 0 ~ 3 H40 [Kontrol modu seçimi] 1 0 H40 – [Kontrol modu seçimi] ‘ni 1 {Kayma telafisi} ‘ne ayarlayın. Bu fonksiyon indüksiyon motorunda yapısal kaymayı telafi ederek motorun sabit hızda çalı masını mümkün kılar. H30: Sürücünün çıkı tarafına bağlı motor tipini seçin. H30 [Motor tip seçimi] 0.2 0.2kW ~ 22.0 22.0kW H31: Motor etiketindeki kutup sayısını girin. H32: A ağıdaki formül ve motor etiketine uygun olarak kayma frekansını girin. ? rpm P ? f = f ? ? s r 120 ? ? Burada, f = Kayma frekansı s f = Nominal frekans r rpm = Motor nominal deviri P = Motor kutup sayısı Örn) Nominal frek.: 60Hz, Nominal devir: 1740devir, Kutup sayısı: 4, ? 1740 4 ? f = 60 = 2Hz ? ? s 120 ? ? 8-8 H33: Motor nominal akımını girin. H34: Yük çıkarıldıktan sonra motor nominal frekansta çalı tığında ölçülen akımı girin. Motor yüksüz akımını ölçmek zor olduğunda nominal motor akımının 50% ‘sini girin. H36: Etiketteki motor verimliliğini girin. H37: A ağıda gösterildiği gibi motor ataletine göre yük ataletini seçin. H37 [Yük ataleti Motor ataletinin 10 0 değeri] katından daha az Motor ataletinin 10 katı 1 civarı Motor ataletinin 10 katından 2 daha büyük Yükler ağırla tıkça, nominal hız ve senkron hız arasındaki hız aralığı açılmaktadır (a ağıdaki ekile bakın). Bu fonksiyon bu yapısal kaymayı telafi eder. RPM E zamanlı hız Kayma telafisi Motor nominal RPM Yük 8.7 PID denetimi Varsayı Biri Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık lan m Fonsiyon H49 [PID kontrol seçimi] 1 0 ~ 1 0 - grubu 2 H50 [PID Geri besleme seçimi] - 0 ~ 1 0 - H51 [PID kontrol için P kazancı] - 0 ~ 999.9 300.0 % [PID kontrol için Integral H52 - 0.1~ 32.0 1.0 san zaman (I kazancı)] [PID kontrol için Diferansiyel H53 - 0.0~30.0 0 san zaman (D kazancı)] H54 [PID modu seçimi] - 0 ~ 1 0 - H55 [PID çıkı frekansı üst sınırı] - 0.1 ~ 400 60.0 Hz H56 [PID çıkı frekansı alt sınırı] - 0.1 ~ 400 0.50 Hz H57 [PID referans seçimi] - 0~4 0 Hz H58 [PID birim seçimi] - 0~1 0 - H61 [Uyku gecikme zamanı] - 0.0~2000.0 60.0 - H62 [Uyku frekansı] - 0.00~400 0.00 Hz H63 [Uyanma seviyesi] - 0.0~100.0 35.0 % 8-9 Varsayı Biri Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık lan m I17~ [Çok fonksiyonlu giri terminali I/O grubu 21 0 ~ 25 - - I24 P1-P8 tanımla] Sürücü 0~400 0.00 Hz rEF [PID referansı] - grubu /0~100 /0.0 /% 0~400 0.00 Hz Fbk [PID geri beslemesi] - /0~100 /0.0 /% Su, basınç ve sıcaklık miktarını control etmek için, sürücü çıkı frekansına PID kontrolu yapın. Fonsiyon grubu 2 ‘nin H49 ‘unu 1 (PID kontrol seçimi) olarak seçin. Daha sonra REF ve FBK kategorisi görünür. REF ‘te PID referans değerini ayarlayın ve gerçek PID geri besleme miktarı FBK ‘de gözlemlenir. PID kontrolu Normal PID modu ve Proses PID modu olarak ikiye sınıflandırılır. H54 (PID modu seçimi) ‘nde ayarlanabilir. H50: PID kontrolunun geri besleme tipini seçin. H50 [PID Geri besleme 0 Terminal I giri i (0 ~ 20[mA] ) seçimi] 1 Terminal V1 giri i (0 ~ 10[V]) H51: Çıktılanacak hata yüzdesini ayarlayın. Eğer P Kazancı 50% ‘ye ayarlanırsa, hata değerinin 50% ‘si çıktılanacaktır. Daha yüksek değer hedef kontrol değerine daha çabuk ula abilir ancak dalgalanmaya yol açabilir. H52: Birikmi hata değerinin çıktılanacağı zamanı seçin. Hata değeri 100% olduğunda 100% çıktılamak için gereken zamanı ayarlayın. Eğer H52 - [PID kontrol için Integral zaman (I kazancı)] 1 san ‘ye ayarlanırsa ve hata 100% olursa, 100% 1 san ‘de çıktılanacaktır. Değeri ayarlamak nominal hatayı azaltabilir. Değer azaltılırsa, tepki daha çabuk olacaktır ancak çok dü ük ayarlamak çıkı ın dalgalanmasına yol açabilir. H53: Çıktı değerini hatanın deği imine ayarlayın. SV-iG5A ‘da hata 0.01 san ‘de algılanır. Diferansiyel zaman 0.01 san ‘ye ayarlanırsa ve 1 san ba ına hatanın yüzde deği imi 100% ise, 10msan ba ına 1% çıktılanır. H54: PID İleri Besleme Kazancı. Hedef değerini PID çıktısına eklemek için kazancı ayarlayın. H55, H56: PID kontrol çıktısını sınırlar. H57: PID Referansını seçer H58: PID Referans ve PID geri besleme birimleri [Hz] ve [%] olarak ikiye sınıflandırılır. H58=0: [Hz], H58=1: [%] I17 ~ I24: PID ‘i normal i letime deği tirmek için, P1-P8 terminalinden birisini 21 ‘e ayarlayın ve AÇIK hale getirin. rPM: H50 ‘den Motor frekansına geri beslemeyi hesaplar ve onu görüntüler. rEF: PID kontrolunun komut değerini belirtir. Fbk: H50 ‘de ayarlanan geri besleme miktarını motor frekansına dönü türür. 8-10 Normal PID sürücüsü (H54=0) PID kontrol eması 6) Frekans Çevrimi PID Kazancı Fonk. Grubu 2 H58 = 0 : Frekans İ letim Kavramı 9) H51 : P Kazancı H58 = 1 : % İ letim Kavramı Çok fonksiyonlu H52 : I Kazancı Giri H53 : D Kazancı Tu takımı veya PID Sınırı PID Komut I/O Grubu PID İ letim Uzak Tu takımı Fonk. Grubu 2 Seçimi 6) Analog Giri Analog Giri I17~I24 Deği tirme Fonk. Grubu 2 H55 : H-Sınırı Cetveli Filtresi K P H 57 I/O Grubu I/O Grubu H56 : L-Sınırı V1_2 0 ~ +10 [V] 4) 1 0 I 1, 6, 11 I 2 ~ I15 PID REF PID Çıkı 7) 2 Frekansı KI/s 3 I 4 0 ~ 20 [mA] 8) PID ÇIKI K s D 0 Tu takımı Ayarı 1 Haberle me 1 Tu takımı Ayarı 2 2 V1_2 : 0 ~ 10V 3 I : 0 ~ 20mA 4 Haberle me PID F/B Seçimi Analog Giri Analog Giri Fonk. Grubu 2 Filtresi Cetveli I/O Group I/O Group H50:PID F/B V1_2 I 1, 6, 11 I 2 ~ I15 0 ~ +10 [V] 0 5) PID FBK 1 I 0 ~ 20 [mA] 2 3) Haberle me 0 I : 0 ~ 20mA 1 V1_2 : 0 ~ 10V 2 Haberle me 3) RS-485 haberle mesini PID Geri besleme kategorisine ekler. 4) PID REF değeri DRV grubunun “rEF” ‘inde deği tirilebilir ve denetlenebilir. Birim H58=0 olduğunda [Hz] ‘tir ve H58=1 olduğunda [%] ‘dir. 5) PID FBK değeri DRV grubunun “Fbk” ‘inde denetlenebilir. Birim “rEF” ile aynıdır. 6) Çoklu giri e (P1~P8) PID anahtarlama girilirse, H58 1 olsa dahi, [%] [Hz] ‘e dönü türülür. 7) Çıkı frekansı DRV grubunun “SPD” ‘sinde görüntülenir. 8) Normal PID ‘in PID ÇIKI ‘ı tek kutupludur ve H55 (H-Sınır) ve H56 (L-Sınır) tarafından sınırlandırılır. 9) 100% F21 (Azami frekans) ‘tır. 8-11 Proses PID sürücüsü (H54=1) 1./2. Frekans Seçimi Sürücü Grubu Frq Tu takımı-1/-2 0 1 V1_1(-10~10V) 2 3 V1_2(0~10V) Ana Frekans 1) I(0~20mA) Komutu 4 V1_1 + I 5 V1_2 + I 6 PID Kazancı Haberle me 7 Fonk. Grubu 2 H51 : P Kazancı Çok Fonksiyonlu H52 : I Kazancı Çıkı Frek. Sınırı Giri H53 : D Kazancı Fonk. Grubu 1 PID Komut I/O Grubu PID İ letim F21 : maxFrek 2) Seçimi PID Sınırı Deği tirme I17~I24 Fonk. Grubu 2 Fonk. Grubu 2 Fonk. Grubu 2 K P H 57 H55 : H-Sınırı H56 : L-Sınırı 1 0 Tu takımı-1/-2 PID REF PID Çıkı 2 Frekansı V1_2(0~10V) KI/s 3 I(0~20mA) 3) 4 4) PID ÇIKI 1 PID ÇIKI 2 Haberle me KDs PID F/B Seçimi Fonk. Grubu 2 H50:PID F/B I(0~20mA) 0 PID FBK V1_2(0~10V) 1 Haberle me 2 H58 = 0 : Frekans İ letim Kavramı 9) H58 = 1 : % İ letim Kavramı 1) Hız komutu FRQ/FRQ2 tarafından ayarlanan frekanstır (FRQ=8, Yukarı/A ağı haricinde) ve gerçek çıkı frekansı hız komutu PID ÇIKI 1 ve PID ÇIKI 2 toplamıdır. 2) Eğer PID anahtarlama sürücüsü seçilirse, 3) PID ÇIKI 1 çift yönlüdür. Sınırlı H55 (PID üst Sınırı) ‘dır. 4) Gerçek çıkı frekansı PID ÇIKI 2 F21 (AzamiFrek) ve H56 (PID alt Sınırı) tarafından sınırlandırılmı tır. Diğer i letim Normal PID ile aynıdır. Uyku & Uyanma Örneğin gece, yetersiz akı tan dolayı PID denetiminin çıkı frekansı uyku gecikme zamanı(H61)’ndan uzun sure konum deği tirmez ise, uyku fonksiyonu otomatik olarak uyku moduna geçer ve sürücü durur. Uyku modunda iken, geri besleme ve PID Referans hatası seviyesi H63(Uyanma Seviyesi) üzerindeyse, Uyku modu bırakılır ve sürücü tekrar çalı maya ba lar. Dur komutu verilirse, Uyku modu iptal edilir. 8-12 sW U ya n m a U y ku F re k s e viye s i P ID R e fe ra n s P ID G e ri b e s le m e Ç ıkı fre k a n s ı Ç A L I T IR k o m u tu P ID E tkin U y ku G e cikm e si 8.8 Otomatik ayar Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon H41 [Otomatik ayar] 1 0 ~ 1 0 - grubu 2 H42 [Stator direnci (Rs)] - 0 ~ 28 - H44 - 0 ~ 300.00 - mH [Kaçak indüktans (L )] Motor parametrelerinin otomatik ölçümü sağlanır. H41 ‘de ölçülen motor parametreleri Otomatik Tork Artı ı ve Sensörsüz Vektör Denetiminde kullanılır. TEDBİR Otomatik ayar motor durdurulduktan sonra çalı tırılmalıdır. H41 – [Otomatik ayar] esnasında motor aftı yük tarafından tahrik edilmemelidir. H41: H41 1 ‘e ayarlı iken ENT () tu una basın, Otomatik ayar etkinle ir ve LED tu takımı üzerinde “TUn” görünecektir. Bittiğinde, “H41” görüntülenecektir. H42, H44: H41 ‘de algılanan kaçak indüktans ve motor stator direnç değerleri sırasıyla görüntülenir. Otomatik ayar atlandığında veya H93 – [Parametre fabrika ayarları] yapıldığında, motor tipine (H30) kar ılık gelen varsayılan değer görüntülenir. Otomatik ayarı durdurmak için tu takımı üzerindeki STOP/RST tu una basın veya EST terminalini aktif edin. H42 ve H44 ‘ün otomatik ayarı kesildiğinde, varsayılan değer ayarlanacaktır. Eğer H42 ve H44 bitirilir ve kaçak indüktansın oto-ayarı kesilirse, H42 ve H44 ‘ün ölçülen değerleri kullanılır ve kaçak indüktansın varsayılanı ayarlanır. Motor parametreleri varsayılan değerleri için sayfa 8-15 ‘e bakın. TEDBİR Stator direnci ve kaçak indüktans olarak yanlı bir değer girmeyin. Aksi takdirde, otomatik tork artı ve sensörsüz vektör kontrol fonksiyonu kötüle ebilir. 8-13sW 8.9 Sensörsüz Vektör Kontrol Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon H40 [Kontrol modu seçimi] 3 0 ~ 3 0 - grubu 2 [Motor tipi seçimi] H30 - 0.2 ~ 22.0 - kW [Kayma frekansı] H32 - 0 ~ 10 - Hz [Motor nominal akım] H33 - 0.5 ~ 150 - A [Motor yüksüz Akım] H34 - 0.1 ~ 20 - A [Statör direnci (Rs)] H42 - 0 ~ 28 - [Kaçak indüktans (L )] H44 - 0~300.00 - mH Fonksiyon [Motor mıknatıslama F14 - 0.0~60.0 0.1 san grubu 1 zamanı] H40 – [Kontrol modu seçimi] 3 ‘e ayarlanırsa, Sensörsüz Vektör Kontrolu etkin olur. TEDBİR Yüksek performans için motor parametreleri ölçülmelidir. Sensörsüz vektör kontrolu aracılığıyla çalı maya geçmeden önce H41 – [Otomatik ayar] yapılması önemle tavsiye olunur. Sensörsüz vektör kontrolunda yüksek performans için a ağıdaki parametrelerin doğru olarak girildiğinden emin olun. H30: Sürücü çıkı ına bağlı motor tipini seçin. H32: Motor etiketi devir ve nominal frekansa dayanarak kayma frekansını girin (sayfa 8-8 ‘e bakın). H33: Motor etiketindeki nominal akımı girin. H34: Yükü çıkardıktan sonra, H40 – [Kontrol modu seçimi] ‘ni 0 {V/F kontrol} ‘a ayarlayın ve motoru 50Hz ‘de çalı tırın. Cur-[Çıkı akımı] ‘nda görüntülenen akımı motor yüksüz akımı olarak girin. Yükü motor aftından çıkarmak zor ise, H33 – [Motor nominal akımı] ‘nın 40 ile 50% ‘sini veya fabrika varsayılanını girin. Yüksek hızda çalı ma esnasında tork karı ıklığı olu ması durumunda, H34-[Yüksüz akım] ‘ı 30%’a dü ürün. H42, H44: H41 – [Otomatik ayar] esnasında ölçülen parametre değerini veya fabrika varsayılanını girin. F14: Bu parametre motoru ayarlanan zaman süresince ön tahrikten sonra motoru hızlandırır. Ön tahrik akım miktarı H34 – [Motor yüksüz akımı] ‘nda ayarlanır. 0.2kW motor kullanıldığında doğrudan motor etiket değerini girin. 8-14 W Motor değerleri fabrika ayarları Giri Motor gücü Nominal Yüksüz Kayma Stator Kaçak Gerilimi [kW] Akım [A] Akım frekansı direnci [ ] indüktans [A] [Hz] [mH] 0.2 1.1 0.6 2.33 14.0 122.00 0.4 1.8 1.2 3.00 6.70 61.00 0.75 3.5 2.1 2.33 2.46 28.14 1.5 6.5 3.0 2.33 1.13 14.75 2.2 8.8 4.4 2.00 0.869 11.31 3.7 12.9 4.9 2.33 0.500 5.41 200 5.5 19.7 6.6 2.33 0.314 3.60 7.5 26.3 11.0 2.33 0.196 2.89 11.0 37.0 12.5 1.33 0.120 2.47 15.0 50.0 17.5 1.67 0.084 1.12 18.5 62.0 19.4 1.33 0.068 0.82 22.0 76.0 25.3 1.33 0.056 0.95 0.2 0.7 0.4 2.33 28.00 300.00 0.4 1.1 0.7 3.0 14.0 177.86 0.75 2.0 1.3 2.33 7.38 88.44 1.5 3.7 2.1 2.33 3.39 44.31 2.2 5.1 2.6 2.00 2.607 34.21 3.7 6.5 3.3 2.33 1.500 16.23 400 5.5 11.3 3.9 2.33 0.940 10.74 7.5 15.2 5.7 2.33 0.520 8.80 11.0 22.6 7.5 1.33 0.360 7.67 15.0 25.2 10.1 1.67 0.250 3.38 18.5 33.0 11.6 1.33 0.168 2.46 22.0 41.0 13.6 1.33 0.168 2.84 8.10 Enerji tasarruf fonksiyonu Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon F40 [Enerji tasarruf fonksiyonu] - 0 ~ 30 0 % gruubu 1 Çıkı gerilimi miktarını F40 ‘ta azaltılmak üzere ayarlayın. Azami çıkı geriliminin yüzdesi olarak ayarlayın. Fan veya pompa uygulamaları için, dü ük veya hiç yük bağlanmadığında çıkı gerilimini dü ürerek enerji tüketimi etkili bir ekilde dü ürülebilir. Akım F40 Çıkı gerilimi 8-15 8.11 Hız arama Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon H22 [Hız arama seçimi] - 0 ~ 15 0 gruubu 2 80 ~ H23 [Akım seviyesi] - 100 % 200 H24 [Hız arama P kazancı] - 100 0 ~ 9999 H25 [Hız arama I kazancı] - 200 [Çok fonksiyonlu çıkı I/O grubu I54 15 12 terminali seçimi] 0 ~ 18 [Çok fonksiyonlu röle I55 15 17 seçimi] Bu i lem, yük çıkarıldıktan sonra sürücü çalı ma sırasında gerilim çıkı ı verilmesi durumunda muhtemel bir hata meydana gelmesini engellemek için kullanılır. Sürücü motor devir ‘ini çıkı akımına dayanarak tahmin eder. Bundan dolayı, tam hızı tespit etmek zordur. A ağıdaki tablo 4 tip Hız arama seçimini gösterir. H22 H20 – [Güç Anlık Güç Arızası H21- [Hata Hızlanma açılınca çalı ma] tekrar çalı tırma sıfırlamasından esnasında esnasında hız esnasında hız sonra tekrar çalı ma] hız arama arama arama esnasında hız arama Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 0 - - - - 1 - - - 2 - - - 3 - -  4 - - - 5 - - 6 -  - 7 -  8 - - - 9 - - 10 - - 11 -  12  - - 13  - 14  - 15   H23: Hız arama esnasında akımı sınırlar. H33 ‘ün yüzdesi olarak ayarlayın. H24, H25: Hız arama PI kontrolu aracılığıyla etkinle tirilir. P kazancını ve I kazancını yük özelliklerine kar ılık gelecek ekilde ayarlayın. I54, I55: Aktif Hız arama’nın çıkı sinyali sıra ile çok fonksiyonlu çıkı terminali (MO) ve çok fonksiyonlu röle çıkı ı (3ABC) aracılığıyla verilir. 8-16 ÖRN) Anlık Güç Arızası tekrar çalı tırma esnasında hız arama Giri gerilimi Frekans t1 t2 Gerilim H23 Akım Çok fonksiyonlu çıkı veya Röle Giri gücü anlık güç arızası yüzünden kesildiğinde, sürücü çıkı ı tutmak için dü ük gerilim hatası (LV) verir. Güç eski durumuna geldiğinde, sürücü dü ük gerilim hatasından önceki frekansı verir ve PI kontroluna bağlı olarak gerilim yükseltilir. t1: Akım H23 ‘te ayarlanan seviyenin üzerine çıkarsa, gerilimdeki yükselme durur ve frekans azaltılır. t2: t1 ‘in tersi olu ursa, gerilimdeki artı yeniden ba lar ve frekanstaki azalı durur. Frekans ve gerilim nominal seviyesine geldiğinde, hızlanma hatadan önceki frekansta devam edecektir. Hız arama i letimi yüksek atalate sahip yükler için uygundur. Sürtünmenin yüksek olduğu yüklerde motoru durdurup yeniden çalı tırın. Anlık güç arızası olu tuğunda SV-iG5A normal çalı masını muhafaza eder ve güç 15msan içinde eski durumuna getirilir. Bundan dolayı, anlık güç arızası 15msan üzerinde olduğunda veya çıkı değerinden daha yüksek ise, Dü ük Gerilim Hatası olu abilir. Sürücü giri gerilimi 200V sınıfı için 200~230V AC veya 400V sınıfı için 380~480V AC olduğunda anlık güç arızası olu turulur. 8-17 8.12 Otomatik tekrar çalı ma denemesi Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon [Otomatik tekrar çalı ma H26 - 0 ~ 10 0 grubu 2 deneme sayısı] [Otomatik tekrar çalı ma H27 - 0 ~ 60 1.0 san zamanı] Bu parametre H26 ‘da otomatik tekrar çalı manın etkinle tirildiği sayıyı ayarlar. Gürültü gibi sebeplerden dolayı etkinle tirilen dahili koruma fonksiyonunun sebep olduğu sistem kapanmasını engellemek için kullanılır. H26: Otomatik tekrar çalı ma H27 ‘de belirtilen zaman sonra etkinle ir. Etkin olduğunda H26 – [Otomatik tekrar çalı ma deneme sayısı] 1 azaltılır. Hata ayarlanmı tekrar çalı ma denemesini sayıca geçerse, otomatik tekrar çalı ma fonksiyonu etkisizle ir. Ayar kumanda terminali veya tu takımı üzerindeki STOP/RST tu u aracılığıyla sıfırlanırsa, kullanıcı tarafından ayarlanan otomatik tekrar çalı ma sayısı otomatik olarak girilir. Otomatik tekrar çalı ma i letiminden sonra 30 san süresince bir daha hata olu mazsa, H26 ayarlanmı değere atanır. Çalı ma Dü ük gerilim {Lvt} veya Acil durma {EST}, Sürücü A ırı ısınması {Oht}, ve Donanım Hatası {HWt} dolayısıyla durduğunda, otomatik tekrar çalı ma etkisizle ecektir. H27 – [Otomatik Tekrar çalı ma zamanı] ‘ndan sonra, motor hız arama (H22-25) aracılığıyla otomatik olarak hızlanmaya ba lar. H26 – [Otomatik Tekrar çalı ma deneme sayısı] 2 ‘ye ayarlandığında a ağıdaki ablon gösterilir. Arıza olu tu Sabit Çalı ma Frek Gerilim Hız Arama i letimi H27 Sıfırlama Çalı tır Komutu 30San Otomatik tekrar çalı ma 2 1 2 1 0 2 deneme sayısı 8-18 8.13 Çalı ma sesi seçimi (Tetikleme frekans deği imi) Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim [Tetikleme H39 - Fonksiyon grubu 2 1 ~ 15 3 kHz frekansı] Bu parametre çalı ma sırasında sürücünün sesini etkiler. H39 Tetikleme frekansı yüksek Motor sesi azalır ayarlandığında, Sürücü ısı kaybı artar Sürücü gürültüsü artar Sürücü kaçak akımı artar 8.14 2. Motor çalı tırılması Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon [2. motor hızlanma H81 - 0 ~ 6000 5.0 san grubu 2 zamanı] [2. motor yava lama 0 ~ 6000 H82 - 10.0 san zamanı] H83 [2. motor temel frek.] - 30 ~ 400 60.00 Hz H84 [2. motor V/F ablonu] - 0 ~ 2 0 H85 [2. motor Pozitif tork artı ı] - 0 ~ 15 5 % [2. motor Negatif tork H86 - 0 ~ 15 5 % artı ı] [2. motor durma önleme H87 - 30 ~ 150 150 % seviyesi] [1 dak süresince 2. motor H88 - 50 ~ 200 150 % elektronik ısı seviyesi] [Sürekli i letim için 2. H89 motor elektronik ısı - 50 ~ 150 100 % seviyesi] H90 [2. motor nominal akım] - 0.1~100 26.3 A [Çok fonksiyonlu Giri 0 ~ 27 I/O grubu I17 terminali P1 Fonksiyon - 0 seçimi] ~ ~ [Çok fonksiyonlu Giri I24 terminali P8 Fonksiyon 12 7 seçimi] İkinci motor i letimi için Çok fonksiyonlu giri P1 ile P5 arasından terminali ayarlayın. P5 terminalini ikinci motor i letimi olarak tanımlamak için, I24 ‘ü 12 ‘ye ayarlayın. 8-19 Sürücü iki farklı tip yüke bağlı 2 ayrı motoru çalı tırdığıda kullanılır. 2. motor çalı ması 2 motoru aynı anda sürmez. A ağıdaki ekildeki gibi, iki motor bir sürücü ile dönü ümlü kullanıldığında, bağlı 2 motordan bir motoru seçin. 1. seçilen motor çalı ması durduğunda, 2. motor için bir terminal seçin ve 2. motoru sürmek için H81-H90 parametrelerini tanımlayın. 2. motor seçimini motor durduğunda tanımlayın. H81 ~ H90 parametreleri 1. motorla aynı ekilde fonksiyon görür. IM 1 iG5+ IG5A IM 2 P8 8-20 8.15 Kendini test fonksiyonu Kendini test fonksiyonu nasıl kullanılır Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon H60 Kendini test Seçimi - 0 ~ 3 0 - grubu 2 Çok fonksiyonlu giri 0 ~ 25 I/O grubu I17 - 0 - terminali P1 seçimi ~ ~ Çok fonksiyonlu giri I24 20 7 - terminali P8 seçimi H60, Fonksiyon grubu 2 ‘de Kendini test fonksiyonunu seçin. Bu fonksiyon için P1~P8 terminalleri arasından bir terminal tanımlayın. Bu fonksiyon için P8 tanımlamak için, I24 ‘ü “20” ‘ye ayarlayın. TEDBİR Bu fonksiyonu gerçekle tirirken sürücüye el ile veya diğer nesnelerle temas etmemek için tedbir alın çünkü akım sürücü çıkı ına akmaktadır. Kendini test fonksiyonunu sürücünün giri /çıkı kablolaması bittikten sonra gerçekle tirin. Bu fonksiyon sürücü kablo bağlantılarını kesmeksizin kullanıcının emniyetli bir ekilde IGBT hatasını, çıkı fazının açık devre, kısa devre ve toprak hatasını kontrolunu sağlar. Seçilecek 4 yol vardır. 1) H60 Kendini test 0 Kendini test etkin değil fonksiyonu 2) 1 IGBT hatası ve Toprak hatası Çıkı fazı kısa devre & açık devre ve 2 toprak hatası Toprak hatası (IGBT hatası, çıkı fazı 3 kısa devre ve açık devre) 1) Yüksek sayıyı seçmek daha dü ük sayının fonksiyonunu gerçekle tirir. 2) “1” seçildiğinde 2.2KW ~ 4.0KW sürücülerde U fazı toprak Hatası ve diğer güçteki sürücülerde V fazı toprak hatası tespit edilemeyebilir. Bütün U, V, W fazlarının tespit edildiğinden emin olmak için 3 seçin. H60 1 ‘den 3 ‘e kadar belirli bir değere ayarlandığında ve bu fonksiyon için P1 ~ P8 terminalleri arasından tanımlanan terminal AÇIK olduğunda, kar ılık gelen fonksiyon “dIAG” görüntülenerek yerine getirilir ve bu fonksiyon tamamlandığında önceki menü görüntülenecektir. Bu fonksiyonu durdurmak için, tu takımı üzerindeki STOP/RST (DURDUR/SIFIRLA) tu una basın, tanımlı terminali OFF (KAPALI) hale getirin veya EST terminalini ON (AÇIK) hale getirin. Bu fonksiyon esnasında hata olu tuğunda, “FLtL” görüntülenecektir. Bu mesaj görüntülenirken, Giri () tu una basın, hata tipi görüntülenir ve YUKARI() veya A AĞIı() tu una basarak içeriği görebilirsiniz. Bu fonksiyon gerçekle tirildiği esnada hata olu tuğunda, Durdur/Sıfırla tu una basın veya hatayı sıfırlamak için SIFIRLA-tanımlı terminali AÇIK hale getirin. 8-21 A ağıdaki tablo bu fonksiyon etkin iken hata tipini gösterir. No. Gösterge Hata tipi Tanı 1 UPHF IGBT’nin U fazı üstündeki tetikleme hatası LSIS satı temsilcileri 2 UPLF IGBT’nin U fazı altındaki tetikleme hatası ile temas kurun. vPHF 3 IGBT’nin V fazı üstündeki tetikleme hatası 4 vPLF IGBT’nin V fazı altındaki tetikleme hatası 5 WPHF IGBT’nin W fazı üstündeki tetikleme hatası 6 WPLF IGBT’nin W fazı altındaki tetikleme hatası 7 UWSF U ve W arasında çıkı kısa devre Motor bağlantı 8 vUSF U ve V arasında çıkı kısa devre terminali, sürücü çıkı terminalinin kısa devre 9 WvSF V ve W arasında çıkı kısa devre durumunu veya motor bağlantısını denetleyin. 10 UPGF U fazında toprak hatası Motor veya sürücü çıkı 11 vPGF V fazında toprak hatası kablosunda meydana gelen toprak hatasını 12 WPGF W fazında toprak hatası veya motor yalıtım hasarını denetleyin. UPOF 13 U fazında çıkı açık devre Motorun sürücü çıkı ına bağlantısını 14 vPOF V fazında çıkı açık devre veya motor bağlantısını 15 WPOF W fazında çıkı açık devre denetleyin. 8.16 Frekans ayarı ve 2. sürücü yöntemi seçimi Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim drv Çalı ma modu 1 - 0 ~ 3 1 - Sürücü Frq Frekans modu 1 - 0 ~ 8 0 - grubu drv2 Çalı ma modu 2 - 0 ~ 3 1 Frq2 Frekans modu 2 - 0 ~ 7 0 I/O Çok fonksiyonlu giri 0 ~ 27 I17~I24 - grubu terminali P1 seçimi 2. kaynak olarak ayarlanan giri herhangi bir giri e (I17~I24) ‘ye tanımlanmadığında Çalı tırma modu 1 kullanılır. Çalı tırma modu 2 çoklu giri terminalini kullanarak frekans ayarını ve çalı komutunu 2. ayarlama değeri olarak girebilir. Sürücüden uzakta haberle me ile çalı ma durumunda, haberle meden çıkılıp sürücü tarafından çalı tırıldığında kullanılır. Çalı tırma modu 1 ve Çalı tırma modu 2 arasında geçi yöntemi a ağıdaki gibidir Çalı tırma modu 2 olarak ayarlanan çok giri li terminal kapalı ise, Çalı tırma modu 1 olarak kullanılır. Çalı tırma modu 2 olarak ayarlanan çok giri li terminal açık ise, Çalı tırma modu 2 olarak kullanılır. Esas sürücü 2. Sürücü seçim komutu ile drv2 parametresinden a ağıdakiler arasından seçilir. drv2 Çalı ma modu 2 Tu takımı üstündeki Çalı tır/Durdur tu u 0 aracılığıyla i letim Terminal FX: İleri Çalı tır komutu 1 i letimi RX: Geri Çalı tır komutu FX: Çalı tır/Durdur komutu 2 RX: İleri / Geri komutu 3 Haberle me aracılığıyla çalı ma 8-22 ????? Esas sürücü 2. Sürücü seçim komutu ile Frq2 parametresinden a ağıdakiler arasından seçilir. Frq2 Frekans modu 2 0 Tu takımı dijital frekans modu1 Dijital 1 Tu takımı dijital frekans modu2 2 V1 terminal ayarı1: -10 ~ +10V 3 V1 terminal ayarı2: 0 ~ +10V 4 Analog I terminal: 0 ~ 20mA 5 V1 terminal ayarı1 + I terminal 6 V1 terminal ayarı2 + I terminal 7 RS-485 haberle mesi aracılığıyla ayar A ağıda drv1 ve drv2 ‘nin seçimi içindir. Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim drv Çalı tırma modu 1 - 0 ~ 3 1 - Sürücü Frq Frekans modu 1 - 0 ~ 8 0 - grubu drv2 Çalı tırma modu 2 - 0 ~ 3 1 Frq2 Frekans modu 2 - 0 ~ 7 0 Çok fonksiyonlu giri I/O I24 terminali P8 giri - 0 ~ 27 7 grubu terminali Ayar yukarıdaki gibi ve komut frekansı 30 [Hz], F4 [durma yöntemi]=0 olduğunda a ağıdaki grafik çizilir. Haberle me FX FX P8 : 2. Deği im Çıkı Frek. 30.00 1 2 3 4 5 Çalı tırma 1 modu ve FX sinyali ile ayar frekansına kadar hızlanma zamanı süresince hızlandırın. FX AÇIK iken sürekli olarak çalı tırın çünkü P8 terminal giri i AÇIK olduğunda DRV2 1 ‘dir ve 2. sürücü ‘ye geçilir. Durdurma komutu gibi yava ça durdurun çünkü P8 terminal giri i KAPALI olduğunda DRV haberle me sürücüsüdür ve 1. ‘ye deği tirlir. Sürücü 1 modu için FX sinyali AÇIK konumuna alıp ayar frekansına kadar hızlandırın. FX KAPALI durumdayken yava ça durdurun çünkü P8 terminal giri i AÇIK olduğunda DRV2 1 ‘dir ve 2. ‘ye deği tirilir. TEDBİR Çok fonksiyonlu giri terminali (P1 ~ P8) 2. Kaynağa ayarlı iken AÇIK ‘a basarsanız, frekans komutu ve sürücü komutu Çalı tırma modu 2 ‘ye deği tirilir. Dolayısıyla giri çok fonksiyonlu terminalinden önce Çalı tırma modu 2 ‘yi denetlemelisiniz. 8-23D 8.17 A ırı gerilim hatası önleme, Yava lama ve Güç Frenlemesi Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon F 4 Durma yöntemi seçin 3 0 ~ 3 0 grubu 1 F 59 BIT 0: hızlanma da durma önleme BIT 1: sabit hızda durma 0 ~ 7 0 önleme BIT 2: yavalamada durma önleme Yavalama durumunda F 61 0 ~ 1 0 gerilim sınırı seçin Hız yava latmada a ırı gerilim hatasını önlemek için, F59 ‘un BIT2 ‘sini 1 ‘e ve Güç Frenlemesi için F4 ‘ü 3 ‘e ayarlayın. Hız dü ürüldüğünde a ırı gerilim hatası önleme: Hız dü ürüldüğünde veya durma esnasında geri besleme frenleme gücünü kullanarak a ırı gerilim hatasını önleyen bir fonksiyon. Güç Frenleme : Sürücünün DC gerilimi elektrik motorunun geri besleme enerjisinden belli bir seviyenin üstüne çıktığında yava lama ivmesini ayarlar veya tekrar hızlandırır. Frenleme direnci olmaksızın kısa yava lama zamanı gerektiğinde kullanılabilir. Ancak, yava lama zamanının ayarlanandan daha uzun olabileceğinini akılda bulundurun ve sıklıkla yava layan bir yükte kullanıldığında motorun a ırı ısınmasından kaynaklı hasara kar ı tedbirli olun. Tedbir Durma önleme ve Güç Frenlemesi yalnızca yava lamada çalı ır, ve Güç Frenlemesi önceliğe sahiptir. öyle ki, hem F59 ‘un BIT 2 ‘si hem de F4 ‘ün Güç Frenlemesi ayarlı olduğunda Güç Frenlemesi i ler. F61(yava larken gerilim sınırlama seçimi) F59 ‘un BIT 2 ‘si ayarlı iken görünebilir. Yava lama zamanı çok kısa veya atalet çok büyükse a ırı gerilim hatası olu abilir. 8.18 Harici fren kontrolu Aya Grup Kod sim Sınır Varsayılan Birim r Fonksiyon H 40 Kontol yöntemi seçimi 0 0~3 0 Grubu 2 Giri/ I 82 Fren açma akımı 0~180.0 50.0 % Çıkı I 83 Fren açma gecikme zamanı 0~10.00 1.00 San. Grubu I 84 Fren açma CW Frek. 0~400 1.00 Hz I 85 Fren açma CCW Frek. 0~400 1.00 Hz I 86 Fren kapatma gecikme zam. 0~10.00 1.00 San. I 87 Fren kapatma Frek. 0~400 2.00 Hz Çok fonksiyonlu çıkı terminal I 54 19 0~ 19 12 seçimi I 55 Çok fonksiyonlu röle seçimi 19 0~ 19 17 I82~87 yalnızca I 54 veya I 55 19 ‘a ayarlı iken görünür. 8-24 Yük sisteminin elektronik freninin açma ve kapatmasını kontrol etmek için kullanılır. Yalnızca kontrol modu(H40) ‘ın ayarlanan değeri 0 (V/F denetimi) olduğunda çalı ır. Sıralamayı kontrol modunu ayarladıktan sonra in a edin. Fren kontrolu çalı ma esnasında, DC Freni ve bekleme fonksiyonu çalı maz. Fren açma sırası Elektrik motoruna çalı ma komutu verildiğinde, sürücü CW veya CCW ‘yi fren açma frekansına (I 84, I 85) kadar hızlandırır. Fren açma frekansına eri tikten sonra, motorun içinden geçen akım fren açma akımına(I82) eri ir ve fren açma sinyallerini fren kontrolu için ayarlanmı olan çıkı rölelerine veya çok fonksiyonlu çıkı terminallerine verir. Fren kapatma sırası Çalı ma esnasında, dur komutu verildiğinde elektrik motoru yava lar. Çıkı frekansı fren kapatma frekansına eri tiğinde, yava lamayı durdurur ve fren kapatma sinyali ayarlı çıkı terminaline verilir. Frekans fren kapatma gecikme zamanı(I86) süresince frekansı muhafaza ettikten sonra “0” ‘a döner. I 84,I 85 I 87 Çıkı Frek. I 82 Çıkı Akımı I 83 I 86 Motor Hızı Fren Çıkı Terminali Sür Komutu Fren Açma Aralığı Fren Kapatma Aralığı Fren Kapatma Aralığı Denetim Modu Seçimi üzerinde V/F Sabit Denetimi durumunda Tedbir H H H Ha a a arrrriiiic c c ciiii F F F Frrrre e e en n n n k k k ko o o on n n nttttrrrro o o ollllu u u u y y y ya a a alllln n n nıııız z z zc c c ca a a a V V V V/ / / /F F F F k k k ko o o on n n nttttrrrro o o ollll m m m mo o o od d d du u u un n n nd d d da a a a k k k ku u u ulllllllla a a an n n nııııllllıııırrrr, ,, , v v v ve e e e f ff frrrre e e en n n n a a a aç ç ç çm m m ma a a a f ff frrrre e e ek k k ka a a an n n ns s s sıııı k k k ka a a ap p p pa a a attttm m m ma a a a f ff frrrre e e ek k k ka a a an n n ns s s sıııın n n nd d d da a a an n n n d d d da a a ah h h ha a a a k k k kü ü ü üç ç ç çü ü ü üğ ğ ğ ğe e e e a a a ay y y ya a a arrrrlllla a a an n n nm m m ma a a allllııııd d d dıııırrrr. .. . 8-25D 8.19 Kinetik enerji depolama (KEB) Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon KEB iletim H64 1 0~1 0 Grubu 2 seçimi KEB iletim 110.0 ~ H65 130.0 balama seviyesi 140.0 KEB iletim 110.0 ~ % H66 135.0 durma seviyesi 145.0 KEB iletim H67 1 ~ 20000 1000 kazancı H37 Yük ataleti 0 0~2 0 Beslemede arıza olu tuğunda, sürücünün DC bara gerilimi dü er ve çıkı ın kesilmesiyle sonuçlanan dü ük gerilim hatası olu ur. Bunun fonksiyonu güç kaybı zamanı esnasında sürücünün çıkı frekansını denetleyerek DC bara gerilimini muhafaza etmektir. Bu demektir ki, güç arızası noktasından dü ük gerilim hatasına kadar olan süre uzunluğunda muhafaza edebilir. Giri beslemesi kesildiğinde enerji depolama i letimini seçer. H64 0 ‘a ayarlı olduğunda, dü ük gerilim olu ana kadar normal yava lama çalı masını i letir. H64 1 ‘e ayarlı olduğunda, sürücü çıkı frekansını denetler ve motordan sürücüye gelen enerjiyi DC baraya doldurur. H 65(KEB i letim ba lama seviyesi), H 66(KEB i letim durma seviyesi) : Enerji depolama i letiminin ba lama ve durma noktasını seçer. Dü ük gerilim hata seviyesini standart olarak ayarlayarak durma seviyesini(H65) ba lama seviyesinden(H 66) daha yüksek ayarlayın. H 37(Yük ataleti) : Enerji depolama i letimini denetlemek için yük ataletinin moment miktarını kullanır. Atalet değeri yüksek ayarlanırsa, enerji depolama çalı tırıldığında frekans deği im aralığı küçülür. 8.20 ÇEKME kontrolu Grup Gösterge Parametre smi Ayar Aralık Varsayılan Birim ÇEKME modu Fonksiyon F70 0 ~ 3 0 seçimi Grubu 1 F71 ÇEKME oranı 0.0 ~ 100.0 0.0 % Malzemenin gerilimini sallantısız tutabilmek için ana frekans komutu altında çalı an motorun hız farkını kullanan bir tür açık döngü gerilim denetimidir. Çıkı frekansında yansıtılan oran F70(ÇEKME modu seçimi) uyarınca deği iklik gösterir. F70 Çekme 0 Çekme iletilmez kontrolu 1 V1(0~10V) girii çekme kontrolu 2 I(0~20mA) girii çekme kontrolu 3 V1(10~10V) girii çekme kontrolu 8-26 F70 için 1 ve 2 seçin Analog giriin orta değeri (I6~I15 ayarlı değeri ta rafından seçilen) sıfır olarak değerlendirilir, giri orta değerden büyükse (+) o lur, küçükse () ve çıkı frekansı da F71 ‘de ayarlanan değer ile hesaplanarak yansıtılır. F70 için 3 seçin Analog giriin orta değeri OV sıfır olarak değerlen dirilir, analog giri gerilimi büyükse, (+) olur, küçükse () ve çıkı frekansı da F71 ‘de ayarlanan değer ile hesaplanarak yansıtılır. 1./2. Frekans Seçimi Tu takımı veya Sürücü Grubu Uzak tu takımı Frq/Frq2 Analog Giri Analog Giri 0 Filtresi Cetveli 1 2 V1_2 3 I/O Grubu I/O Grubu 0 ~ +10 [V] 4 I 6, 11 I 7 ~ I15 5 6 7 8 I 8 I/O Grubu 0 ~ 20 [mA] 0 Tu takımı Ayarı 1 I17~I24 1 Tu takımı Ayarı 2 Son Referans Haberle me 2 V1_1 : -10 ~ 10V JOG Frekansı Frekansı 3 V1_2 : 0 ~ 10V 4 I : 0 ~ 20mA 7 Haberle me Dijital Giri Çok adımlı Frek. Filtresi Seçimi P1 I/O Grubu I/O Grubu P2 Çok adımlı Frek. I 27 I17 ~ I24 P3 I/O Grubu Merkez Frek. P4 I30~I33 Fonk. Grubu 1 K P5 Sürücü Grubu F71 5,6,7 P6 St1~St3 P7 Fonk. Grubu 1 P8 F70 V1_2 I/O Grubu I/O Grubu 0 ~ +10 [V] I 6, 11 I3 ~ I15 I 0 ~ 20 [mA] F70 = 3 V1_1 -10 ~ 10 [V] Fonk. Grubu 1 Fonk. Grubu 1 F70 F70 : ÇEKMEMODU 0 YOK 1 V1_2 Modu 2 I Modu 3 V1_1 Modu ÇEKME kontrolu örneği Çekme kontrolu 30Hz, F70=3(V1: 10V ~10V), F71=10.0 % seçili ayarlı ise, ÇEKME kontrolu tarafından değitirilen frekans 27Hz(V1=1 0V) ~33Hz(V1=10V) ‘dır. Tedbir ÇEKME kontrolunda, komut frekansını FRQ/FRQ2 ‘ye ayarlayın ve kalanını F70(ÇEKME modu seçimi) ‘nden ayarlayın. Örneğin, FRQ=2(V1) ve F70=1(V1) ise, ilemez. 8-27 8.21 2 Faz PWM sürücüsü Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon H48 PWM denetim modu 1 0 ~ 1 0 Grubu 2 0: NORMAL PWM 1: 2 faz PWM Yük değerine göre H48 1 (2 faz PWM) ‘e ayarlandığında sürücüden kaçak akım ve ısı kaybı azaltılabilir. 8.22 Soğutma fanı kontrolu Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon H77 [Soğutma fanı kontrolu] 1 0 ~ 1 0 Grubu 2 Sürücü soğutucusunu soğutmak için soğutucu fanın Açık/Kapalı ‘sını denetleyin. 0 ‘a ayarlı olduğunda: -. Güç AÇIK iken soğutma fanı çalı maya ba lar. -. Güç kapanması yüzünden sürücü ana devre gerilimi dü ük gerilim olduğunda soğutma fanı durur. 1 ‘e ayarlı olduğunda: -. Çalı tırma komutu Açık ile birlikte güç açık hale getirildiğinde soğutma fanı çalı maya ba lar. -. Sürücü çıkı ı kapalı iken çalı tırma komutu Kapalı hale getirildiğinde soğutma fanı durdurulur. -. Soğutucu sıcaklığı belirli bir sınırı a tığında soğutucu fan çalı tırma komutunu gözetmeksizin çalı maya devam eder. -. Sık Çalı tır/Durdur veya sessiz durdurma gerektiğinde kullanılır. Bu fonksiyon soğutucu fan ömrünü uzatabilir. 8.23 Soğutucu fan hatası olu tuğunda çalı ma modu seçimi Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon [Soğutucu fan hatasında H78 - 0 ~ 1 0 - Grubu 2 çalı ma modu] [Çok fonksiyonlu çıkı I/O grubu I54 18 0 ~ 19 12 - terminal seçimi] I55 [Çok fonksiyonlu röle seçimi] 18 0 ~ 19 17 - H78 kodunda 0 veya 1 seçin. H78 kodu 0 (sürekli çalı ma) ‘a ayarlanırsa, I54 veya I55 ‘te alarm olu turulabilir. 0: soğutma fanı hatası olu tuğunda sürekli çalı ma. -. Soğutma fanı hatası gözetilmeksizin çalı ma durdurulmaz. -. I54 veya I55 18 (soğutma fanı hata alarmı) ‘na ayarlandığında, hata alarm sinayli Çok fonksiyonlu çıkı terminali veya Çok fonksiyonlu röle kullanılarak verilebilir. 8-28 TEDBİR Soğutucu fan hatası olu tuktan sonra çalı ma devam ettirilirse, a ırı ısınma hatası meydana gelebilir ve koruyucu fonksiyon etkinle ebilir. Aynı zamanda sürücü içindeki sıcaklıktaki yükselmeye bağlı olarak ana bile enlerin ömrü kısalır. 1: soğutucu fan hatasında çalı ma durdurulur -. Soğutucu fan hatası olu tuğunda, LED üzerinde mesajı görüntülenir ve çalı ma durdurulur. -. I54 veya I55 17(Hata çıkı ı) ‘na ayarlanırsa, hata mesajı görüntülenir. 8-29 8.24 Parametre oku/yaz Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim 0 ~ 1 H91 [Parametre oku] 1 0 Fonksiyon grubu 2 0 ~ 1 H92 [Parametre yaz] 1 0 Uzak tu takımını kullanarak Sürücü Parametrelerini okumak/yazmak için kullanılır. TEDBİR Parametre yaz (H92) çalı tırıldığında tedbir alın. Bunu yaparak, sürücüdeki parametreler silinir ve uzak tu takımındaki parametreler sürücüye kopyalanır. Parametre oku Adım Not Tu takımı göstergesi 1 H91 koduna hareket edin. H91 2 Giri () tu una bir defa basın. 0 3 Yukarı ( ) tu una bir defa basın. Rd 4 Giri () tu una iki defa basın. rd 5 Parametre okuma bittiğinde H91 görüntülenir. H91 Parametre yaz Adım Not Tu takımı göstergesi 1 H92 koduna hareket edin. H92 2 Giri () tu una bir defa basın. 0 3 Yukarı ( ) tu una bir defa basın. Wr 4 Giri () tu una iki defa basın. Wr 5 Parametre yazma bittiğinde H92 görüntülenir. H92 Parametre Oku(H91) Uzak tu Sürücü takımı Parametre Yaz(H92) 8-30 8.25 Parametre İlklendirme (Fabrika ayarlarına dönme) / Kilitleme Parametre ilklendirme Grup Gösterge Parametre İsmi Aralık Varsayılan Fonksiyon H93 [Parametre ilklendir] 0 - 0 grubu 2 1 4 grup ilklendir 2 Sürücü grubu ilklendir 3 F 1 grubu ilklendir 4 F 2 grubu ilklendir 5 I/O grubu ilklendir Fabrika ayarına döndürülecek grubu seçin ve H93 kodunda gerçekle tirin. H93 ‘te ayarladıktan sonra Giri () tu una basın. Parametreler fabrika ayarına döndükten sonra H93 tekrar görüntülenecektir. ifre kaydı Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim H94 [ ifre kaydı] - 0 ~ FFFF 0 Fonksiyon grubu 2 H95 [Parametre kilitle] - 0 ~ FFFF 0 Parametre kilidi (H95) için ifreyi kaydedin. ifre Hexadecimal olmalıdır. (0 ~ 9, A, B, C, D, E, F) TEDBİR H95 deği iklik kilitleme fonksiyonunu ayarladıktan sonra, Kaydedilen ifreyi unutmayın. Kilidi kaldırmayı denerseniz, kayıtlı ifreye gereksinim duyarsınız. Fabrika varsayılan ifre 0 ‘dır. 0 haricinde yeni ifreyi girin. ifreyi ilk kez kaydettiğinizde a ağıdaki adımları izleyin. Adım Not Tu takımı göstergesi 1 H94 koduna hareket edin. H94 2 Giri () tu una iki defa basın. 0 3 ifreyi kaydedin. (Örn: 123) 123 4 Giri () tu una basıldığında 123 yanıp sönecektir. 123 5 Giri () tu una basın. H94 8-31 ifreyi deği tirmek için a ağıdaki tabloyu izleyin. (Mevcut PW: 123 -> Yeni PW: 456) Adım Not Tu takımı göstergesi 1 H94 koduna hareket edin. H94 2 Giri () tu una basın. 0 3 Herhangi bir sayı girin (örn.: 122). 122 Giri () tu una basın. 0 görüntülenir çünkü yanlı 4 0 değer girilmi tir. Bu durumda ifre deği tirilemez. 5 Doğru ifreyi girin. 123 6 Giri () tu una basın. 123 7 Yeni ifreyi girin. 456 8 Giri () tu una basın. “456” yanıp sönecektir. 456 9 Giri () tu una basın. H94 8-32 ·· BÖLÜM 9 - GÖZLEMLEME 9.1 İ letim durumu gözlemleme Çıkı akımı Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Sürücü grubu CUr [Çıkı akımı] - Sürücü çıkı akımı Cur ‘da gözlemlenebilir. Motor Deviri Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Sürücü rPM [Motor deviri] - grubu H31 [Motor kutup sayısı] - 2 ~ 12 4 Fonksiyon H49 [PID denetim seçimi] - 0 ~ 1 0 grubu 2 [Motor devir kazanç H74 - 1 ~ 1000 100 % göstergesi] Motor deviri rPM ‘de gözlemlenebilir. H40 0 {V/F kontrolu} veya 1 {PID kontrolu} ‘na ayarlandığında, Sürücü çıkı frekansı (f) a ağıdaki formül kullanılarak devir görüntülenir. Motor kayması dikkate alınmaz. 120 f H 74 ? ? RPM = ? ? H 31 100 ? ? H49 kodunun 1 olması durumunda, Geri besleme miktarı frekansa dönü türülür. H31: Etiket üzerindeki motor kutup sayısını girin. H74: Bu parametre motor hız göstergesini dönü hızı (dev/dak) veya mekanik hıza (mt/dak) deği tirmek için kullanılır. Sürücü DC Bara Gerilimi Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Sürücü grubu dCL [Sürücü DC Bara Gerilimi] - Sürücü DC bara gerilimi dCL ‘de gözlemlenebilir. Motor durma konumundayken giri gerilimi değeri 2 ile çarpılarak görüntülenir. 9-1 Kullanıcı gösterge seçimi Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Sürücü vOL [Kullanıcı gösterge seçimi] - grubu Fonksiyon H73 [Gözlemleme birimi seçimi] - 0 ~ 2 0 grubu 2 H73- [Gözlemleme birimi seçimi] ‘nde seçilen birim vOL- [Kullanıcı gösterge seçimi] ‘nde gözlemlenebilir. Çıkı gücü veya tork seçilirse, Por veya tOr görüntülenecektir. H73: İstenen birim numaralarından birini seçin. H73 [Gözlemleme 0 Çıkı gerilimi [V] birimi seçimi] 1 Çıkı gücü [kW] 2 Tork [kgf m] Doğru torku görüntülemek için motor etiketi üzerinde belirtilen motor verimliliğini H36 ‘ya girin. Güç açıldığında gösterge Grup Kod Parametre Ayar aralığı İlk [Güç açıldığında Fonksiyon 0 H72 0 Frekans komutu (0.00) grubu 2 gösterge] 1 Hızlanma zamanı (ACC) 2 Yava lama zamanı (DEC) 3 Çalı tırma modu (drv) 4 Frekans modu (Frq) 5 Çok adımlı frekans 1(St1) 6 Çok adımlı frekans 2(St2) 7 Çok adımlı frekans 3(St3) 8 Çıkı akımı (CUr) 9 Motor deviri (rPM) ` 10 Sürücü DC bara gerilimi (dCL) 11 Kullanıcı gösterge seçimi (vOL) 12 Hata göstergesi 1(nOn) 13 Çalı ma yönü seçimi (drC) 14 Çıkı akımı 2 15 Motor deviri 2 16 Sürücü DC bara gerilimi 2 17 Kullanıcı gösterge seçimi 2 Güç AÇIK iken tu takımı üzerinde görüntülenecek parametreyi seçin. 14~17 ayarlandığında çıkı akımı, motor deviri, DC bara gerilimi ve Kullanıcı gösterge seçimi doğrudan görüntülenir. 9-2 9.2 I/O terminali gözlemleme Giri terminal durumu gözlemleme Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim [Giri terminalleri durum I25 - I/O grubu görüntüle] I25 ‘de mevcut giri terminal durumu (AÇIK/KAPALI) gözlemlenebilir. P1, P3, P4 AÇIK iken ve P2, P5 KAPALI iken a ağıdaki gibi görüntülenir. (AÇIK) (KAPALI) P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 Çıkı terminali durum gözlemleme Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim [Çıkı terminalleri I/O grubu I26 - durum göstergesi] I26 ‘da mevcut çıkı terminalleri (MO, röleler) durumu (AÇIK/KKAPALI) gözlemlenebilir. Çok fonksiyonlu röle KAPALI ve Çok fonksiyonlu çıkı terminali (MO) AÇIK iken a ağıdaki gibi görüntülenir. (AÇIK) (KAPALI) 3AC MO 9-3 9.3 Hata durumu gözlemleme Mevcut hata durumu gözlemleme Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Sürücü grubu nOn [Mevcut Hata Görüntüle] - Çalı ma esnasında olu an hata nOn ‘da görüntülenir. 3 tipe kadar hata gözlemlenebilir.. Bu parametre hata anındaki çalı ma durumu ve hata tipleri hakkında bilgi verir. Tu takımı ayarı için Sayfa 4-11 veya 9-5 ‘e bakın. Hata Frekans tipleri Akım Hızlanma/Yava lama Hızlanma esnasında Bilgisi hata Yava lama esnasında hata Sabit çalı ma esnasında hata Hata tipleri hakkında Sayfa 12-1 ‘e bakın. Hata Geçmi i Gözlemleme Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim Fonksiyon H 1 [Hata geçmi i 1] - grubu 2 ~ ~ H 5 [Hata geçmi i 5] H 6 [Hata geçmi i sıfırla] - 0 ~ 1 0 H 1 ~ H 5: 5 ‘e kadar hata bilgisi depolanır. H 6: H1 ‘den H5 ‘e kadar olan kodlarda depolanan önceki hata bilgisinin hepsi silinir. Çalı ma esnasında hata olu ursa, nOn ‘da gözlemlenebilir. 9-4 Hata durumu STOP/RST tu u veya çok fonksiyonlu terminal aracılığıyla sıfırlandığında, nOn ‘da görüntülenen bilgi H1 ‘e ta ınır. Ek olarak, H1 ‘de depolanan önceki hata bilgisi otomatik olarak H2 ‘ye ta ınır. Bundan dolayı, güncellenmi hata bilgisi H1 ‘de depolanacaktır. Aynı anda 1 ‘den fazla hata olu tuğunda, bir kodda 3 tipe kadar hata depolanacaktır. Hata tipleri Hata anında çalıma durumu 9-5 9.4 Analog Çıkı Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim I/O grubu I50 [Analog çıkı birimi seçimi] - 0 ~ 3 0 [Analog çıkı seviyesi 10 ~ I51 - 100 % ayarlama] 200 AM terminalindeki seviye ve çıkı birimi seçilebilir ve ayarlanabilir. I50: Seçilen birim Analog çıkı terminaline (AM) gönderilecektir. I50 Analog çıkı 10V ‘a kar ılık gelen birim birimi seçimi 200V 400V 0 Çıkı frekansı. Azami Frekans (F21) Sürücü nominal akımının 1 Çıkı akımı 150% ‘si 2 Çıkı gerilimi 282Vac 564Vac 3 Dc bara gerilimi 400Vdc 800Vdc I51: Analog çıkı değerini ölçek olarak kullanmak isterseniz, değer çe itli ölçek tanımlamalarına göre ayarlanabilir. 0 ~ 10Vdc AM CM 9-6 9.5 Çok fonksiyonlu çıkı terminali (MO) ve Röle (3AC) Grup Kod Parametre Ayar aralığı İlk [Çok fonksiyonlu 0 FDT-1 12 I54 çıkı terminal 1 FDT-2 seçimi] 2 FDT-3 17 [Çok fonksiyonlu I55 röle seçimi] 3 FDT-4 4 FDT-5 5 A ırı yük {OLt} 6 Sürücü A ırı yükü {IOLt} 7 Motor durma {STALL} 8 A ırı gerilim hatası {OV} 9 Dü ük gerilim hatası {LV} 10 Sürücü a ırı ısınması {OH} 11 Komut kaybı 12 Çalı ma esnasında 13 Durma esnasında 14 Sabit çalı ma esnasında I/O 15 Hız arama esnasında grubu 16 Çalı tır sinyal giri i için bekleme zamanı 17 Hata çıkı ı 18 Soğutucu fan hata alarmı 19 Fren denetim sinyali H26– Dü ük Dü ük [Otomatik gerilim gerilim tekrar hatası hatası çalı ma dı ında hata olu tuğunda I56 [Hata rölesi çıkı ı] deneme olu tuğunda sayısı] ayarlandığın da Bit 2 Bit 1 Bit 0 0 - - 2 - 1 - - 2 - - 3 -  4 - - 5 - 6  - 7   MO terminali ve röle (30AC) aracılığıyla çıkı verilmesi istenen birimi seçin. 9-7 I56: I54 ve I55 ‘te 17 {Hata görüntüle} seçildiğinde, Çok fonksiyonlu çıkı terminali ve rölesi I56 ‘daki değer ile birlikte etkinle ecektir. 0: FDT-1 Çıkı frekansının kullanıcının ayarladığı frekansla e le ip e le mediğini denetleyin. Etkin art: Mutlak değer (ayarlanmı frekans – çıkı frekansı) <= Frekans Algılama Bant Geni liği/2 Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim [Algılanan Frekans Bant I/O grubu I53 - 0 ~ 400 10.00 Hz geni liği] Azami frekans (F21) üzerinde ayarlanamaz. I53 10.0 ‘a ayarlandığında 40Hz 20Hz Frek. ayarı 40Hz 35Hz 20Hz 15Hz Frek. MO Çalı tır komutu 1: FDT-2 Ayarlanmı frekans frekans algılama seviyesi (I52) ile e le tiğinde ve FDT-1 artı kar ılandığında etkinle ir. Etkin art: (Ayarlanmı frekans = FDT seviyesi) & FDT-1 Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim I/O grubu I52 [Algılanan Frekans seviyesi] - 30.00 Hz 0 ~ [Algılanan Frekans Bant 400 I53 - 10.00 geni liği] Azami frekans (F21) üzerinde ayarlanamaz. I52 ve I53 sırasıyla 30.0 Hz ve 10.0 Hz ‘e ayarlandığında 50Hz 30Hz Frek. ayarı 25Hz Frek. MO Çalı tır komutu 9-8 2: FDT-3 Çalı ma frekansı a ağıdaki artı kar ıladığında etkinle ir. Etkin art: Mutlak değer (FDT seviyesi – çalı ma frekansı) <= FDT Bant geni liği/2 Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim [Algılanan Frekans Hz I/O grubu I52 - 30.00 seviyesi] 0 ~ [Algılanan Frekans Bant 400 I53 - 10.00 geni liği] Azami frekans (F21) üzerinde ayarlanamaz. I52 ve I53 sırasıyla 30.0 Hz ve 10.0 Hz ‘e ayarlandığında 35Hz 30Hz 25Hz Frek. MO Çalı tır komutu 3: FDT-4 Çalı ma frekansı a ağıdaki artı kar ıladığında etkinle ir. Etkin art: Hızlanma zamanı: Çalı ma Frekansı >= FDT Seviyesi Yava lama zamanı: Çalı ma Frekansı > (FDT Seviyesi – FDT Bant geni liği/2) Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim I/O Hz I52 [Algılanan Frekans seviyesi] - 30.00 grubu 0 ~ 400 [Algılanan Frekans Bant I53 - 10.00 geni liği] Azami frekans (F21) üzerinde ayarlanamaz. I52 ve I53 sırasıyla 30.0 Hz ve 10.0 Hz ‘e ayarlandığında 30Hz 25Hz Frek. MO Çalı tır komutu 9-9 4: FDT-5 FDT-4 ‘e zıt olarak B bağlantısı olarak etkinle ir. Etkin art: Hızlanma zamanı: Çalı ma Frekansı >= FDT Seviyesi Yava lama zamanı: Çalı ma Frekansı > (FDT Seviyesi – FDT Bant geni liği/2) Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim I/O [Algılanan Frekans Hz I52 - 30.00 grubu seviyesi] 0 ~ 400 [Algılanan Frekans Bant I53 - 10.00 geni liği] Azami frekans (F21) üzerinde ayarlanamaz. I52 ve I53 sırasıyla 30.0 Hz ve 10.0 Hz ‘e ayarlandığında 30Hz 25Hz Frek. MO Çalı tır komutu 5: A ırı yük (OLt) Sayfa 10-2 ‘ye bakın. 6: Sürücü A ırı yükü (IOLt) Sayfa 10-6 ‘ya bakın. 7: Motor durma (DURMA) Sayfa 10-3 ‘e bakın. 8: A ırı gerilim hatası (Ovt) DC bara geriliminin 200V sınıfı için 400Vdc ‘yi ve 400V sınıfı için 820Vdc ‘yi geçmesi sebebiyle olu an a ırı gerilim hatası olduğunda etkinle ir. 9: Dü ük gerilim hatası (Lvt) DC bara geriliminin 200V sınıfı için 180Vdc ‘nin ve 400V sınıfı için 360Vdc ‘nin altına dü mesi sebebiyle olu an dü ük bara gerilimi olduğunda etkinle ir. 10: Sürücü soğutucu a ırı ısınması (OHt) Soğutucu a ırı ısındığında etkinle ir. 11: Komut kaybı Analog (V1,I) ve RS485 haberle me komutları kaybolduğunda etkinle ir. 9-10 12: Çalı ma esnasında Çalı tır komutu girildiği ve sürücü gerilim çıkı ı verdiğinde etkinle ir. Frek. MO Çalı tır komutu 13: Durma esnasında Etkin komut olmadan durma esnasında etkinle ir. Frek. MO Çalı tır komutu 14: Sabit çalı ma esnasında Sabit hızda çalı ma esnasında etkinle ir. Frek. MO Çalı tır komutu 15: Hız araması esnasında Sayfa 8-16 ‘ye bakın. 16: Çalı tır sinyal çıkı ı için bekleme zamanı Bu fonksiyon normal çalı ma esnasında etkinle ir ve sürücü harici çalı tır komutu bekler. 17: Hata çıktısı I56 ‘da ayarlanan parametre etkinle ir. Örneğin, I55, I56 sırasıyla 17 ve 2 ‘ye ayarlanırsa, “Dü ük gerilim hatası” dı ında bir hata olu tuğunda çok fonksiyonlu çıkı rölesi etkinle ir. 18: Soğutucu fan hata alarmı H78 0 ‘a ayarlandığında alarm sinyali vermek için kullanılır(soğutucu fan hatasında sabit çalı ma). Sayfa 8-28 ‘e bakın. 19: Fren sinyali Harici fren sinyalin kullanımı için ayarlandığında sinyal çıkı ı için kullanılır. Sayfa 8-26 ‘ya bakın. 9-11 9.6 Tu takımı haberle me hatasında çıkı terminali seçimi Grup Gösterge Parametre İsmi Ayar Aralık Varsayılan Birim [Tu takımında haberle me I/O grubu I57 hatası durumunda çıkı - 0 ~ 3 0 terminali seçimi] Tu takımı-sürücü haberle mesi arızalandığında röle çıkı ını veya açık kollektör(OC) çıkı ını seçin. Tu takımı ve sürücü CPU haberle mesi bilgi sağlayarak seri haberle me ile yapılır. Belirli bir zaman haberle me hatası olu tuğunda, görüntülenecektir ve hata sinyali MO veya rölelere verilebilir. MFI çıkı rölesi MFI çıkı terminali Bit 1 Bit 0 0 - - 1 - 2 -  3 0: Kullanılmaz 1: MO ‘ya sinyal çıkı ı 2: 3A, 3B bağlantılarına sinyal çıkı ı 3: MO, 3A, 3B ‘ye sinyal çıkı ı 9-12 BÖLÜM 10 - KORUYUCU FONKSİYONLAR 10.1 Elektronik Isı (ETH) Grup Kod Parametre Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon F50 [ETH (Elektronik ısı) seçimi] 1 0 ~ 1 0 grubu 1 F51 [1 dakika için Elektronik ısı seviyesi] - 50 ~ 200 150 % [Sürekli olarak Elektronik ısı F52 - 50 ~ 150 100 % seviyesi] F53 [Motor tipi] - 0 ~ 1 0 F50 – [Elektronik ısı seçimi] ‘ni 1 seçin. Motor a ırı ısındığında etkinle ir. Bir dakida sure ile F51- [1 dakika için Elektronik ısı seviyesi] ‘de ayarlanandan daha büyük akım akarsa, sürücü çıkı ı kapatılır. F51: Bir dakika süresince sürekli bir ekilde motorun çekeceği azami akımın değerini girin. Motor nominal akımın yüzdesi olarak ayarlanır. Değer F52 ‘den daha dü üğe ayarlanamaz. F52: Sürekli çalı ma için akım miktarını girin. Normal olarak motor nominal akımı kullanılır. F51 ‘den daha büyüğe ayarlanamaz. F53: İndüktans motoru için, motor dü ük hızda çalı tığında soğutma etkileri azalır. Özel motor, ayrı olarak beslenen ve dü ük hızda bile soğutucu etkiyi azami kılan soğutucu fan kullanan bir motordur. F53 [Motor tipi] Doğrudan afta bağlı soğutucu fana sahip standart 0 motorlar Ayrı olarak güç alan soğutucu fan kullanan özel 1 motor Sürekli olarak Akım [%] F53 = 1 100 95 F53 = 2 65 Frek [Hz] 20 60 10-1 Akım [%] F51 F52 60 ETH arıza zamanı [san] 10.2 A ırı Akım Uyarısı ve Arızası A ırı akım uyarısı Grup Kod Parametre Ayar Aralık İlk Birim F54 [A ırı yük uyarı seviyesi] - 30 ~ 150 150 % Fonksiyon grubu 1 F55 [A ırı yük uyarı zamanı] - 0 ~ 30 10 San [Çok fonksiyonlu çıkı terminal 0 ~ 19 I54 5 12 seçimi] I/O grubu I55 [Çok fonksiyonlu röle seçimi] 5 17 Bu fonksiyon için MO ve 3ABC arasından bir çıkı terminali seçin. MO çıkı terminali olarak seçilirse, I54 ‘ü 5 {A ırı yük: OL} ‘ye ayarlayın. F54: Değeri motor nominal akımın yüzdesi olarak ayarlayın. t : A ırı yük uyarı zamanı t t F54 Akım Çok fonksiyonlu çıkı 10-2 A ırı yük hatası Grup Kod Parametre Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon grubu 1 F56 [A ırı yük hata seçimi] 1 0 ~ 1 1 F57 [A ırı yük hata seviyesi] - 30 ~ 200 180 % F58 [A ırı yük hata zamanı] - 0 ~ 60 60 san F56 ‘yı 1 ‘e ayarlayın. Motor a ırı yüklendiğinde sürücü çıkı ı kapatılır. Motora F58 – [A ırı yük hata zamanı] süresince a ırı akım aktığında sürücü çıkı ı kapatılır. 10.3 Durma önleme Grup Kod Parametre Ayar Aralık İlk Birim F59 [Durma önleme seçimi] - 0 ~ 7 0 Fonksiyon grubu 1 F60 [Durma önleme seviyesi] - 30 ~ 200 150 % 0 ~19 I54 [Çok fonksiyonlu çıkı terminal seçimi] 7 12 I/O grubu I55 [Çok fonksiyonlu röle seçimi] 7 17 Hızlanma esnasında: F60 ‘da ayarlanan değeri a an akım aktığında motor yava lamaya ba lar. Sabit çalı ma esnasında: F60 ‘da ayarlanan değeri a an akım aktığında motor yava lar. Yava lama esnasında: Sürücü DC bara gerilimi belirli bir gerilim seviyesinin üzerine çıktığında motor yava laması durur. F60: Değer motor nominal akımın (H33) yüzdesi olarak ayarlanır. I54, I55: Durma önleme fonksiyonu etkinle tirildiğinde sürücü sinyalleri çok fonksiyonlu çıkı terminali (MO) veya röle çıkı ı (3ABC) veya harici sıra kanalıyla çıkı verilir. F59 seçilmemi olsa dahi (000) motor durma durumu yine de bu kodlarda gözlemlenebilir.  F59: Durma önleme a ağıdaki tablodaki gibi ayarlanabilir. F59 Durma önleme Yava lama Sabit hız Hızlanma Ayar esnasında esnasında esnasında Bit 2 Bit 1 Bit 0 0 - - - 1 - - 2 - - 3 -  4 - - 5 -  6 - 7  10-3 Örneğin, Hızlanma ve sabit çalı ma esnasında durma önlemeyi etkinle tirmek için F59 ‘u 3 ‘e ayarlayın. Hızlanma ve yava lama esnasında durma önleme çalı tırıldığında, Hızlanma/Yava lama zamanı kullanıcı tarafından ayarlanan zamandan daha uzun alabilir. Sabit çalı ma esnasında durma önleme etkinle tirildiğinde, t1,t2 ACC – [Hızlanma zamanı] ve dEC – [Yava lama zamanı] ‘nda ayarlanan değere uygun olarak çalı tırılır. F60 Akım Frek. Çok t1 t2 fonksiyonlu çıkı veya röle Hızlanma Sabit çalı ma esnasında esnasında DC gerilimi Frek. Çok fonksiyonlu çıkı veya röle Yava lama esnasında 10-4 10.4 Çıkı faz kaybı koruma Grup Kod Parametre Ayar Aralık İlk Birim Fonksiyon H19 [Giri /Çıkı faz kaybı koruma seçimi] 1 0 ~ 3 0 grubu 2 H19 değerini 1 ‘e ayarlayın. Çıkı faz kaybı: U, V ve W arasında birden fazla faz kaybı durumunda sürücü çıkı ı kapatılır. Giri faz kaybı: R, S ve T arasında birden fazla faz kaybı durumunda sürücü çıkı ı tutulur. Giri faz kaybı yok ise, DC bara kapasitörünü deği tirme zamanı geldiğinde çıkı kapatılır. TEDBİR H33 [Motor nominal akımı] ‘nı doğru olarak ayarlayın. Gerçek motor nominal akımı ve H33 değeri farklı ise, çıkı fazı kayıp koruma fonksiyonu etkinle tirilemez. H19 [Giri /Çıkı faz 0 Kullanılmaz kaybı koruma 1 Çıkı fazı kayıp koruma seçimi] 2 Giri fazı kayıp koruma 3 Giri /çıkı fazı kayıp koruma 10.5 Harici hata sinyali Grup Kod Parametre Ayar Aralık İlk Birim I/O 0 ~ 25 I17 [Çok fonksiyonlu giri terminali P1 tanımla] 0 grubu ~ ~ [Çok fonksiyonlu giri terminali P7 tanımla] I23 18 6 [Çok fonksiyonlu giri terminali P8 tanımla] I24 19 7 Harici hata sinyalini çıkı almak için P1 ile P8 arasından bir terminal seçin. P7 ve P8 ‘i Harici A bağlantısı ve B bağlantısı olarak tanımlamak için I23 ve I24 ‘ü 18 ve 19 ‘a ayarlayın. Harici hata sinyal giri i A bağlantısı (NA): Normalde açık bağlantı giri i. “Ext hata-A” ‘ya ayarlı P7 terminali AÇIK (Kapalı) olduğunda, sürücü hatayı görüntüler ve çıkı ını kapatır. Harici hata sinyal giri i B bağlantısı (NK): Normalde kapalı bağlantı giri i. “Ext hata-B” ‘ye ayarlı P8 terminali KAPALI (Açık) olduğunda, sürücü hatayı görüntüler ve çıkı ını kapatır. 10-5 P1 FX : I17 = 0 Frekans P7 N.O. : I23 = 18 P4(A teması) P8 N.C. : I24 = 19 P5(B teması) Çalı tır CM komutu 10.6 Sürücü A ırı yükü Grup Kod Parametre Ayar Aralık İlk Birim I54 [Çok fonksiyonlu çıkı terminali seçimi] 6 12 I/O grubu 0 ~ 19 I55 [Çok fonksiyonlu röle seçimi] 6 17 Sürücüden nominal akımın üzerinde akım aktığında sürücü a ırı yük önleme fonksiyonu etkinle ir. Çok fonksiyonlu çıkı terminali (MO) veya Çok fonksiyonlu röle (3ABC), sürücü a ırı yük hatası esnasında alarm sinyali olarak kullanılır. 10.7 Hız komutu kaybı Grup Kod Parametre Ayar Aralık İlk Birim I/O [Analog hız komut kaybı için I16 0 0 ~ 2 0 grubu kriterleri seç] [Hız komutu kaybında Çalı tırma I62 - 0 ~ 2 0 modu seçimi] [Hız komutu kaybından sonra I63 - 0.1 ~ 120 1.0 san bekleme zamanı] [Çok fonksiyonlu çıkı terminal 0 ~ 19 I54 11 12 seçimi] [Çok fonksiyonlu röle seçimi] I55 11 17 Frekans referansı Analog (V1, I) giri terminali aracılığıyla ayarlandığında veya haberle me bilgisi kaybolduğunda çalı tırma modunu seçin. I16: Bu Analog giri sinyal kaybı için kriterleri ayarlamak içindir. I16 [Analog giri sinyal Etkisiz (Analog giri sinyal kaybını 0 kaybı için kriterler] denetlemez) I2, I7, I12 ‘de ayarlanan değerin yarısı 1 girildiğinde I2, I7, I12 ‘de ayarlanan değerden daha azı 2 girildiğinde 10-6 Örn 1) Sürücü frekans referansının kaybolduğuna, DRV- Frq 3 (Analog V1 giri i) ‘ne, I 16 1 ‘e ayarlandığında ve analog giri sinyali I 7 ‘de ayarlanan değerin yarısından daha az olduğunda karar verir. Örn 2) Sürücü frekans referansının kaybolduğuna, DRV- Frq 6 (V1+I) ‘ya, I 16 2 ‘ye ayarlandığında ve V1 giri sinyali ya I 7 ‘de ayarlanan değerden daha az olduğunda veya I giri değeri I 12 değerinden daha az olduğunda karar verir. I62: I63 ‘te ayarlanan zaman için hiç bir frekans komutu verilmediğinde, çalı tırma modunu a ağıdaki tablodaki gibi ayarlayın. I62 [Frekans komut Komut kaybı olu madan önceki frekans 0 kaybından sonra ile sürekli i letim çalı tırma modu 1 Serbest çalı ma durması (çıkı kesilmi ) seçimi] 2 Durmak için yava la I54, I55: Çok fonksiyonlu çıkı terminali (MO) veya Çok fonksiyonlu röle çıkı ı (3ABC), harici sıraya frekans komutu kaybı hakkında bilgi almak için kullanılır. Örn) Sırasıyla I16 2 ‘ye I63 5.0 san ‘ye ve I54 11 ‘e ayarlandığında Frek Ayarla 5 san Frek MO Çalı tır komutu 10.8 Dinamik Frenleme (DB) Direnci Çalı ma Etkinle tirme Ayarı (ED) Grup Kod Parametre Ayar Aralık İlk Birim H75 [ED sınır] 1 0 ~ 1 1 Fonksiyon grubu 2 H76 [ED değeri] - 0 ~ 30 10 % H75 ‘i 1 ‘e ayarlayın. H76 ‘da %ED (ED değeri) ‘i ayarlayın. 10-7·· H75: DB direnci ED sınır ayarı 0 Sınır yok Tedbir DB direnci gerekli güç değerinin üzerinde kullanıldığında tedbir alın. Direnç a ırı ısınmasıdan yangın çıkabilir. Isı algılama sensörüne sahip direnç kullanıldığında, sensör çıkı ı çok fonksiyonlu giri te harici hata sinyali olarak kullanılabilir. 1 ED H76 ‘daki ayar olarak sınırlandırılır. H76: direnç çalı ma oranını(%ED) bir çalı ma peryoduna göre ayarlayın. Sürekli kullanım oranı Azami 15 san ‘dir ve kullanım sinyali 15 san. üzerinde verilmez. T _ dec Örn 1) H 76 = 100[%] T _ acc +T _ steady +T _ dec +T _ stop Burada, T_acc: Ayar frekansına eri mek için gereken hızlanma zamanı T_steady: Ayar frekansında sabit hızda çalı ma zamanı T_dec: Sabit hızdakinden daha dü ük frekansa yava lama zamanı veya sabit hızdaki frekanstan durma zamanı. T_stop: Çalı ma tekrar ba lamadan önce bekleme zamanı. Frek. T_acc T_steady T_dec T_stop T _ dec H 76 = 100[%] T _ dec + T _ steady1+ T _ acc + T _ steady2 Örn 2) Frek. T_dec T_acc T_steady1 T_steady2 10-8 BÖLÜM 11 - RS485 HABERLE MESİ 11.1 Giri Sürücü, PLC veya diğer master modülün programı tarafından denetlenebilir ve gözlemlenebilir. Sürücüler veya diğer slave cihazlar çoklu bir bağlantı tarzında RS-485 ağında bağlanabilir ve tek bir PLC veya PC tarafından gözlemlenebilir veya denetlenebilir. Parametre ayarı ve deği ikliği PC vasıtası ile yapılabilir. Özellikler Sürücü fabrika otomasyonu için kolayca kullanılabilir çünkü i letim ve gözlemleme kullanıcı programı tarafından gerçekle tirilebilir. * Parametre deği ikliği ve gözlemleme bilgisayar aracılığıyla yapılabilir. (Örn: Hızlanma/Yava lama zamanı, Frek. Komutu vb.) * RS485 referansının arayüz tipi: 1) Sürücünün diğer herhangi bilgisayarlarla haberle mesine imkan tanır. 2) 31 ‘e kadar sürücünün çoklu-bağlantı sistemi ile bağlanmasına imkan tanır. 3) Gürültüye dayanıklı arayüz. Kullanıcılar RS232-485 sürücülerinin herhangi bir tipini kullanabilir. Sürücülerin tanımlamaları üreticilere bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için sürücü kılavuzuna bakın. Kurulumdan önce Kurulum ve i letimden önce, bu bölüm tamamen okunmalıdır. Aksi takdride, ki isel yaralanma veya diğer teçhizat hasarına sebep olabilir. 11.2 Özellikler Birim Tanım Haberle me yöntemi RS485 İletim biçimi Bus yöntemi, Çoklu Bağlantı Sistemi Uygulanabilir sürücü SV-iG5A serisi Dönü türücü RS232 dönü türücü Bağlanabilir sürücüler Azami 31 İletim mesafesi Azami 1,200m (700m içersinde tavsiye edilir) Haberle me hızı 19,200/9,600/4,800/2,400/1,200 bps seçilebilir Denetim yordamı E zamansız haberle me sistemi (Asynchronous comm. system) Haberle me sistemi Yarı çift yönlü system (Half duplex system) Karakter sistemi ASCII (8 bit) Biti bit uzunluğu Modbus-RTU: 2 bit LS Bus: 1 bit Toplam denetimi 2 byte Parity denetimi Yok Kurulum Kontrol terminal bloğunda S+, S- terminalleri kullanın Güç kaynağı Sürücü güç kaynağından yalıtımlı güç kullanın 11-1 11.3 Kurulum Haberle me hattını bağlama RS-485 haberle me hattını sürücünün kontrol terminallerinin (S+), (S-) terminallerine bağlayın. Bağlantıyı denetleyin ve sürücüyü AÇIK hale getirin. Haberle me hattı doğru olarak bağlandıysa haberle me ile ilgili parametreleri a ağıdaki ekilde ayarlayın: DRV-03 [Çalı tırma modu]: 3(RS485) DRV-04 [Frek. modu]: 7(RS485) I/O-60 [Sürücü Adresi]: 1~250 (1 ‘den fazla sürücü bağlıysa, her sürücü için farklı adresler kullandığınızdan emin olun) I/O-61 [Haberle me hızı]: 3 (Fabrika ayarı olarak 9,600 bps) I/O-62 [Kayıp Modu]: 0 - Eylem yok (Fabrika ayarı) I/O-63 [Kısa ara]: 1.0 san (Fabrika ayarı) I/O-59 [Haber. Prot]: 0 - Modbus-RTU, 1 – LS BUS Bilgisayar ve sürücü bağlantısı Sistem yapılandırması RS232/485 Sürücü Sürücü Sürücü Çevirici #1 #2 #n PC - Bağlanacak sürücülerin sayısı 31 sürücüye kadardır. - Haberle me hattının uzunluğu azami 1200m ‘dir. Kararlı haberle meyi temin etmek için, uzunluğu 700m ile sınırlandırın. 11.4 İ letim İ letim adımları Bilgisayar ve sürücü bağlantılarınındoğru olarak yapıldığını kontrol edin. Sürücüye enerji verin. Ancak bilgisayar ve sürücü arasındaki kararlı haberle me doğrulanana kadar yükü sürücüye bağlamayın. Sürücüyü kontrol edecek programı bilgisayardan veya plc den ba latın. Sürücüyü i letim programını kullanarak çalı tırın. Haberle me normal ekilde çalı mıyor ise “Sorun giderme” ‘ye bakın. * Sürücünün çalı tırılması için “Kullanıcı programı” veya LS Industrial Systems tarafından sağlanan “Drive View” programı kullanılabilir. 11-2 11.5 Haberle me protokolü (MODBUS-RTU) Modbus-RTU protokolünü kullanın (Açık protokol). Bilgisayar veya diğer kontrol üniteleri Master, sürücüler Slave olabilir. Sürücü Master ‘dan Oku/Yaz komutuna yanıt verir. Kod Tanım 0x03 Dahili adres kütüğünü oku Fonksiyon 0x04 Giri adres kütüğünü oku Kodu 0x06 Tek kütük yaz 0x10 Çoklu kütük yaz 0x01 GEÇERSİZ FONKSİYON 0x02 GEÇERSİZ VERİ ADRESİ Sıra dı ı 0x03 GEÇERSİZ VERİ DEĞERİ durum 0x06 SLAVE CİHAZ ME GUL Kodu 1.Yazma Etkisiz (Address 0x0004 değeri 0 ‘dır). Kullanıcı 0x14 2.Yalnızca Okunabilir veya Çalı ma esnasında tanımlı Program Yok. 11.6 Haberle me protokolü (LS BUS) Temel biçim Komut mesajı (İstek): ENQ Sürücü No. CMD Veri SUM EOT Komut mesajı (İstek): 1 byte 2 bytes 1 byte n bytes 2 bytes 1 byte Normal yanıt ACK Sürücü No. CMD Veri SUM EOT (Onay Yanıtı) 1 byte 2 bytes 1 byte n * 4 bytes 2 bytes 1 byte Olumsuz yanıt NAK Sürücü No. CMD Hata kodu SUM EOT (Olumsuz Onay Yanıtı) 1 byte 2 bytes 1 byte 2 bytes 2 bytes 1 byte Açıklama: İstek “ENQ” ile ba lar ve “EOT” ile biter. Onay Yanıtı “ACK” ile ba lar ve “EOT” ile biter. Olumsuz Onay Yanıtı “NAK” ile ba lar ve “EOT” ile biter. “Sürücü Adresi” sürücülerin numarasıdır ve 2 byte ASCII-HEX eklinde belirtilir. (ASCII-HEX: Hexadecimal ‘0’ ~ ‘9’, ‘A’ ~ ‘F ‘den müte ekkildir) CMD: Büyük harf Karakter ASCII-HEX Komut ‘R’ 52h Oku ‘W’ 57h Yaz ‘X’ 58h Gözlemleme için İstek ‘Y’ 59h Gözlemleme için Eylem Veri: ASCII-HEX Örn) Veri değeri 3000 olduğunda: 3000 (dec) › ‘0’ ’B’ ’B’ ’8’h › 30h 42h 42h 38h 11-3 Hata kodu: ASCII (20h ~ 7Fh) Al/Gönder tampon boyutu: Al= 39 byte, Gönder=44 byte Kütük tamponunu gözlemle: 8 Word SUM: haberle me hatasını denetlemek için SUM= (Drive No. + CMD + DATA) ‘nın alçak değerlikli 8 bitinin ASCII-HEX biçimindeki değeri Örn) “3000” adresinden bir adres okumak için Komut Mesajı (İstek) Sürücü Okunacak ENQ CMD Adres SUM EOT No adres sayısı 05h “01” “R” “3000” “1” “A7” 04h 1 byte 2 bytes 1 byte 4 bytes 1 byte 2 bytes 1 byte SUM = ‘0’ + ‘1’ + ’R’ + ‘3’ + ‘0’ + ‘0’ + ‘0’ + ‘1’ = 30h + 31h + 52h + 33h + 30h + 30h + 30h + 31h = 1A7h (ENQ/ACK/NAK gibi denetim değerleri hariç tutulur.) Detaylı haberle me protokolü 1) Okumak için İstek: “XXXX” ‘i müteakip ‘N’ sayısında WORD okumak için istek Sürücü Okunacak ENQ CMD Adres SUM EOT No adres sayısı “01” ~ 05h “R” “XXXX” “1” ~ “8” = n “XX” 04h “1F” 1 byte 2 bytes 1 byte 4 bytes 1 byte 2 bytes 1 byte Toplam byte = 12 Tırnak i aretleri (“ ”) karakter demektir. 1.1) Onay Yanıtı: ACK Sürücü No CMD Veri SUM EOT 06h “01” ~ “1F” “R” “XXXX” “XX” 04h 1 byte 2 bytes 1 byte N * 4 bytes 2 byte 1 byte Toplam byte = 7 + n * 4 = Max 39 1.2) Olumsuz Onay Yanıtı: NAK Sürücü No CMD Hata kodu SUM EOT 15h “01” ~ “1F” “R” “**” “XX” 04h 1 byte 2 bytes 1 byte 2 bytes 2 bytes 1 byte Toplam byte = 9 2) Yazmak için İstek: Yazılacak ENQ Sürücü No CMD Adres Veri SUM EOT adres sayısı 05h “01”~ “1F” “W” “XXXX” “1” ~ “8” = n “XXXX…” “XX” 04h 1 byte 2 bytes 1 byte 4 bytes 1 byte n * 4 bytes 2 byte 1 byte Toplam byte = 12 + n * 4 = Max 44 11-4 2.1) Onay yanıtı: ACK Sürücü No CMD Veri SUM EOT 06h “01” ~ “1F” “W” “XXXX…” “XX” 04h 1:byte 2:bytes 1:byte n * 4 bytes 2 bytes 1 byte Toplam byte = 7 + n * 4 = Max 39 Not Yazmak için İstek ve Onay Yanıtı PC ve sürücü arasında ilk defa olu tuğunda, önceki veri geri döndürülür. İletimin ikinci defasından sonra, mevcut veri geri döndürülecektir. 2.2) Olumsuz yanıt: NAK Sürücü No CMD Hata kodu SUM EOT 15h “01” ~ “1F” “W” “**” “XX” 04h 1 byte 2 bytes 1 byte 2 bytes 2 bytes 1 byte Toplam byte = 9 3) Kütük Gözlemleme için İstek Bu fonksiyon sabit parametre gözlemleme ve veri güncellemeleri gerektiğinde kullanı lıdır. ‘n’ sayıda Adres Kütüğü için İstek (ardı ık değil) Okunacak adres ENQ Sürücü No CMD Adres SUM EOT sayısı 05h “01” ~ “1F” “X” “1” ~ “8”=n “XXXX…” “XX” 04h 1 byte 2 bytes 1 byte 1 byte n * 4 byte 2 byte 1 byte Toplam byte = 8 + n * 4 = Max 40 3.1) Onay Yanıtı: ACK Sürücü No CMD SUM EOT 06h “01” ~ “1F” “X” “XX” 04h 1 byte 2 bytes 1 byte 2 bytes 1 byte Toplam byte = 7 3.2) Olumsuz Onay Yanıtı: NAK Sürücü No CMD SUM EOT Hata kodu 15h “01” ~ “1F” “X” “**” “XX” 04h 1 byte 2 bytes 1 byte 2 bytes 2 bytes 1 byte Toplam byte = 9 11-5 4) Gözlem Kütüğü için Eylem İsteği: Gözlem Kütüğü tarafından kaydedilen adresi okumak için İstek. ENQ Sürücü No CMD SUM EOT 05h “01” ~ “1F” “Y” “XX” 04h 1 byte 2 bytes 1 byte 2 bytes 1 byte Toplam byte = 7 4.1) Onay yanıtı: ACK Sürücü No CMD Veri SUM EOT 06h “01” ~ “1F” “Y” “XXXX…” “XX” 04h 1 byte 2 bytes 1 byte n * 4 bytes 2 bytes 1 byte Toplam byte= 7 + n * 4 = Max 39 4.2) Olumsuz yanıt: NAK Sürücü No CMD SUM EOT Hata kodu 15h “01” ~ “1F” “Y” “**” “XX” 04h 1 byte 2 bytes 1 byte 2 bytes 2 bytes 1 byte Toplam byte = 9 5) Hata kodu Hata kodu Tanım “IF” Master Fonksiyon kodu (R, W, X, Y) ‘den ba ka kodlar gönderdiğinde. “IA” Parametre adresi mevcut olmadığında “ID” ‘W’ (Yaz) komutunda veri değeri izin verilen aralığı a tığında. ‘W’ (Yaz) komutunda berlirli parametrelerin yazılamadığında. “WM” (Örneğin, Yalnızca Okunabilir durumunda, Çalı ma esnasında yazılamayan) Belirli fonksiyonun çerçeve boyutu doğru olmadığında ve Denetim “FE” toplamı(SUM) alanı yanlı oluğunda. 11.7 Parametre kod listesi (Not1) : Sürücü modellerinden bağımsız eri ilebilir bölge (Not 2) Adres Parametre Cetvel Birim R/W Bitlerin tahsisi Sürücü modeli 0x0000 R A : iG5A FFFF : 0000 : 0002 : 0.4kW 0.75kW 1.5kW 0003 : 0004 : 0005 : Sürücü 2.2kW 3.7kW 4.0kW 0x0001 R kapasitesi 0006 : 0007 : 0008 : 5.5kW 7.5kW 11kW 0009 : 000A : 000B : 15kW 18.5kW 22kW 11-6 Adres Parametre Cetvel Birim R/W Bitlerin tahsisi Sürücü Giri 0 : 220V, 0x0002 - - R Gerilimi 1 : 440V 0x0003 S/W sürümü - - R (Örn) 0x0022 : Sürüm 2.2 0x0004 Parametre Kilidi - - R/W 0 : Kilitle(default), 1: Kilidi aç 0x0005 Frek. Referansı 0.01 Hz R/W Ba langıç frek. ~ Azami. frek. B15, B14, B13 : Ayrılmı B12, B11, B10, B9, B8 : Frek. komutu 0 : DRV-00, 1 : Kullanılmaz, 2~8 : Çok adımlı frekans 1~7 9 : Yukarı, 10 : A ağı, 11 : Yukarı-A ağı Sıfır 12 : V0, 13 : V1, 14 : I, R 15 : V0+I, 16 : V1+I, 17 : JOG, 18 : PID, 19 : Haberle me, Çalı tırma 20~31 : Ayrılmı 0x0006 - - Komutu B7, B6 : Çalı tır Komutu 0 : Terminal, 1 : Tu takımı, 3 : Haberle me B5 Ayrılmı B4 Acil durma (0->1) B3 Hata sıfırlama (0->1) R/W B2 Geri çalı ma (0->1) B1 İleri çalı ma (0->1) B0 Dur (0->1) 0x0007 Hızlanma Zamanı 0.1 san R/W Fonksiyon Listesine bakın Yava lama Fonksiyon Listesine bakın 0x0008 0.1 san R/W Zamanı 0x0009 Çıkı Akımı 0.1 A R Fonksiyon Listesine bakın Fonksiyon Listesine bakın 0x000A Çıkı Frekansı 0.01 Hz R 0x000B 0.1 V R Fonksiyon Listesine bakın Çıkı Gerilimi 0x000C DC Bara Grilimi 0.1 V R Fonksiyon Listesine bakın 0x000D Çıkı Gücü 0.1 kW R Fonksiyon Listesine bakın B0 Dur B1 İleri çalı ma B2 Geri çalı ma B3 Hata B4 Hızlanma B5 Yava lama B6 Ula ılan Hız B7 DC Fren 0x000E Sürücü Durumu - - - B8 Durma B9 Kullanılmaz B10 Fren açık B11 İleri çalı ma komutu B12 Geri çalı ma komutu B13 REM. R/S B14 REM. Frek. B15 Ayrılmı 11-7 Adres Parametre Cetvel Birim R/ Bitlerin tahsisi W B1 LVT B14 IOLT B13 POT 5 B1 FAN B11 EEP B10 EXT-B 2 0x000F Hata bilgisi-A - - R B9 HW-Diag B8 OLT B7 ETH B6 OHT B5 GFT B4 COL B3 EST(BX) B2 EXT-A B1 OVT B0 OCT B15, B14, B13, B12, B11, B10, B9, B8 : Ayrılmı B7 P8 B6 P7 B5 P6 Giri terminali 0x0010 - - R B4 P5 B3 P4 B2 P3 durumu B1 P2 B0 P1 Çıkı terminali B7 3ABC B4 MO 0x0011 - - R durumu Diğerleri : Ayrılmı 0x0012 V1 - - R 0 ~ + 10V giri ine kar ılık gelen değer Frek Modu 2 ‘ye ayarlandığında 0 ~ - 10V giri ine 0x0013 V2 - - R kar ılık gelen değer 0x0014 I1 - - R 0 ~ 20mA giri ine kar ılık gelen değer 0x0015 Motor deviri - - R Fonksiyon listesine bakın 0x001A - - R Kullanılmaz Birim göstergesi 0x001B Kutup sayısı - - R Kullanılmaz 0x001C Özel Sürüm - - R Kullanılmaz B5 NBR B4 OC2 B3 REEP 0x001D Hata bilgisi-B - - R B2 NTC B1 FLTL B0 COM Diğerleri : Ayrılmı R/ Geri besleme haberle me tarafından ayarlandığında 0x001E PID Geri besleme 0.1 % W PID sürücüsüne geri besleme miktarını yazar. 0x001F Çıkı torku 0.01 kgfm R Motor çıkı tork göstergesi 0x0100 : I66 0x0101 : I67 0x0100 0x0102 : I68 0x0103 : I69 ~ Adres kütüğü oku - - R 0x0104 : I70 0x0105 : I71 0x0107 0x0106 : I72 0x0107 : I73 0x0108 : I74 0x0109 : I75 0x0108 0x010A : I76 0x010B : I77 ~ Adres kütüğü yaz - - W 0x010C : I78 0x010D : I79 0x010F 0x010E : I80 0x010F : I81 Not 1) Ortak bölgedeki deği tirilen değer mevcut ayarı etkiler ancak besleme tekrar verildiğinde veya sürücü sıfırlandığında önceki ayara geri döner. Ancak, değer deği tiğinde sürücü sıfırlansa veya besleme tekrar verildiğinde dahi derhal diğer parametre gruplarında yansıtılır. Not 2) Parametre bölgeninkisi 10 bit görüntülenirken, ortak bölgenin S/W sürümü 16 bitte görüntülenir. 11-8 2) Uzatılmı Ortak Bölge: 2.1) Sürücü Gözlemleme Bölgesi Parametreleri (Yalnızca Okuma) Adres Parametre Cetvel Birim Bitlerin tahsisi 0x0300 Sürücü Modeli - - iG5A : 0x000A 0.4kW : 0x0019 0.75kW : 0x3200 1.5kW : 0x4015 2.2kW : 0x4022 3.7kW : 0x4037 4.0kW : 0x4040 0x0301 Sürücü kapasitesi - - 5.5kW : 0x4055 7.5kW : 0x4075 11kW : 0x40B0 15kW : 0x40F0 18.5kW : 0x4125 22kW : 0x4160 200V tek faz açık hava soğutması : 0x0220 200V 3 faz açık hava soğutması : 0x0230 Sürücü giri gerilimi 200V tek faz zorlamalı hava soğutması: 0x0221 / güç kaynağı tipi 200V 3 faz zorlamalı soğutma: 0x0231 0x0302 - - (1-faz, 3-faz) 400V tek faz açık hava soğutması : 0x0420 / soğutma yöntemi 400V 3 faz açık hava soğutması : 0x0430 400V tek faz zorlamalı hava soğutması : 0x0421 400V 3 faz zorlamalı soğutma : 0x0431 0x0303 S/W sürümü - - (Örn) 0x0023 : Sürüm 2.3 B15, B14, B13, B12 : 0 : Normal durum, 8 : Hata durumu B11, B10, B9, B8 : Ayrılmı B7, B6, B5, B4 : 1 : Hız arama, 2 : Hızlanma Sürücü çalı tırma 0x0305 - - 3 : Sabit hız, 4 : Yava lama durumu 5 : Yava lama durması 6 : H/W OCS 7 : S/W OCS 8 : Bekleme i letimi B3, B2, B1, B0 : 0 : Durma 1 : İleri i letim 2 : Geri i letim 3 : DC i letimi B15 ~ B8 : İ letim komut kaynağı 0 : Tu takımı 1 : Ayrılmı 2 : Ayrılmı 3 : Dahili 485 4 : Terminal Sürücü i letimi, B7 ~ B0 : Frekans komut kaynağı 0x0306 frekans komut - - 0 : Tu takımı 1 : Ayrılmı kaynağı 2~4 : Yukarı/A ağı i letim hızı 5 : V1 6 : I 7 : Dahili 485 26~32 : Çok adımlı frekans 1~7 0x0310 Çıkı akımı 0.1 A - 0x0311 Çıkı frekansı 0.01 Hz - RPM 0x0312 Çıkı deviri 1 - 0x0314 Çıkı gerilimi 1 V - 0x0315 DC bara gerilimi 1 V - 0x0316 Çıkı gücü 0.1 kW - 0x0318 PID referansı 0.1 % - 0x0319 PID geri beslemesi 0.1 % - 0x031A Motor kutupları - - - 11-9 Adres Parametre Cetvel Birim Bitlerin tahsisi B15 ~ B8 : Ayrılmı Dijital giri 0x320 - - B7 : P8 B6 : P7 B5 : P6 B4 : P5 bilgisi B3 : P4 B2 : P3 B1 : P2 B0 : P1 B15 ~ B2 : Ayrılmı 0x321 Dijital çıkı bilgisi - - B1 : MO B0 : 3ABC 0x0323 Motor seç - - 0 : Birinci motor, 1 : İkinci motor 0x0324 V1 0.01 % Analog gerilim giri i 0x0325 I 0.01 % Analog akım giri i 0x0328 AO 0.01 % Analog çıkı B : Ayrılmı B14 : OHT B13 : OC2 15 B : EXT B11 : OVT B10 : OCT 12 B : NTC B8 : Ayrılmı B7 : Ayrılmı Kalıcı tip 9 0x0330 - - arıza bilgisi-1 B : COL B5 : POT B4 : GFT 6 B : ETH B2 : IOLT B1 : Ayrılmı 3 B : OLT 0 Kalıcı tip Diğerleri : Ayrılmı 0x0331 - - arıza bilgisi -2 B3 : FAN Diğerleri : Ayrılmı Kalıcı tip 0x0332 - - B2 : Kayıp komut B1 : LVT arıza bilgisi -3 B0 : BX Diğerleri : Ayrılmı 0x0333 H/W arıza bilgisi - - B0 : HW-tanı Diğerleri : Ayrılmı 0x0334 Uyarı - B4 : FAN çalı ıyor B2 : Sürücü a ırı yük B0 : A ırı yük 2.2) Sürücü Kontrol Bölge Parametreleri (Okuma ve Yazma Mevcuttur) Adres Parametre Cetvel Birim Bitlerin tahsisi Frekans 0x0380 0.01 Hz Komut frekansı ayarı komutu(Not1) Devir komutu 0x0381 1 rpm Komut devir ayarı (Not1) Diğerleri : Ayrılmı B3 : Serbest çalı ma durması (0->1) B2 : Hata sıfırlama Çalı ma 0x0382 - - (0->1) komutu(Not2) B1 : Geri komutu (0), İleri komutu (1) B0 : Dur komutu (0), Çalı tır komutu (1) 0x0383 Hızlanma zamanı 0.1 san Hızlanma zaman ayarı 0x0384 Yava lama zamanı 0.1 san Yava lama zaman ayarı PID 0x0388 0.1 % PID referans komutu bırakılmı referansı(Not3) PID geri besleme 0x0389 0.1 % PID geri besleme değeri değeri(Not4) Not 1) Yazma mevcuttur, frekans komutu haberle me modu olduğunda. Not 2) Yazma mevcuttur, çalı tır komutu haberle me modu olduğunda. Not 3) Yazma mevcuttur, PID Referansı (H57 = 4) haberle me modu olduğunda. Not 4) Yazma mevcuttur, PID Geri besleme (H50 = 2) haberle me modu olduğunda. 11-10 2.3) Sürücü Hafıza Denetim Bölgesi (Okuma ve Yazma Mevcuttur) Adres Parametre Cetvel Birim Bitlerin tahsisi 0 : Hayır 1 : Bütün grup Parametre fabrika 2 : Drv grubu 3 : Fonksiyon grubu 1 0x03E2 - - ayarlarına dönme 4 : Fonksiyon grubu 2 5 : Giri /Çıkı grubu * hata esnasında ayarlama yok Bütün arızalar 0x03E5 - - 0 : HAYIR, 1 : EVET silinir 11-11 11.8 Sorun Giderme RS-485 haberle me hatası olu tuğunda Sorun Giderme ‘ye bakın. Denetim noktaları Düzeltici önlemler Sürücüye güç sağlanmı mı? Sürücüye elektrik gücü sağlayın. Sürücü ve bilgisayar arasındaki bağlantılar Sürücü kılavuzuna bakın. doğru mu? Master sorgulamıyor mu? Masterin sürücüyü sorguladığını doğrulayın. Bilgisayarın ve sürücünün haberle me hızı “11.3 Kurulum” ile uygun olarak doğru değeri doğru bir ekilde ayarlanmı mı? ayarlayın. Kullanıcı programının* veri biçimi doğru mu? Kullanıcı Programını gözden geçirin (Not1). Sürücü ve haberle me kartı arasındaki bağlantı “11.3 Kurulum” ile uygun olarak GF için doğru doğru mu? kablolamayı denetleyin. (Not 1) Kullanıcı programı PC için kullanıcının yaptığı yazılımdır. 11.9 Çe itli ASCII Kod Listesi Karakter Hex Karakter Hex Karakter Hex Karakter Hex Karakter Hex A 41 a 61 0 30 : 3A DLE 10 B 42 b 62 1 31 ; 3B EM 19 C 43 c 63 2 32 < 3C ACK 06 D 44 d 64 3 33 = 3D ENQ 05 E 45 e 65 4 34 > 3E EOT 04 F 46 f 66 5 35 ? 3F ESC 1B G 47 g 67 6 36 @ 40 ETB 17 H 48 h 68 7 37 [ 5B ETX 03 I 49 i 69 8 38 \ 5C FF 0C J 4A J 6A 9 39 ] 5D FS 1C K 4B k 6B bo luk 20 5E GS 1D L 4C l 6C ! 21 5F HT 09 M 4D m 6D " 22 60 LF 0A N 4E n 6E # 23 { 7B NAK 15 O 4F o 6F $ 24 | 7C NUL 00 P 50 p 70 % 25 } 7D RS 1E Q 51 q 71 & 26 ~ 7E S1 0F R 52 r 72 ' 27 BEL 07 SO 0E S 53 s 73 ( 28 BS 08 SOH 01 T 54 t 74 ) 29 CAN 18 STX 02 U 55 u 75 * 2A CR 0D SUB 1A V 56 v 76 + 2B DC1 11 SYN 16 W 57 w 77 , 2C DC2 12 US 1F X 58 x 78 - 2D DC3 13 VT 0B Y 59 y 79 . 2E DC4 14 Z 5A z 7A / 2F DEL 7F 11-12 BÖLÜM 12 - SORUN GİDERME & BAKIM 12.1 Koruyucu fonksiyonlar. UYARI Hata olu tuğunda, hatanın silinebilmesinden önce arıza sebebi düzeltilmelidir. Koruyucu fonksiyonun etkinliği muhafaza edilirse, ürün ömründe azalmaya ve teçhizata hasara sebep olabilir. Hata Göstergesi ve bilgi Tu takımı Koruyucu Tanımlar göstergesi fonksiyonlar Sürücünün çıkı akımı sürücünün nominal akımından daha fazla A ırı Akım aktığında sürücü çıkı ını kapatır. IGBT’nin kolu kısa devre ve çıkı kısa devre olu tuğunda, sürücü A ırı Akım2 çıkı ını kapatır. Toprak hata Toprak hatası olu tuğunda ve toprak hata akımı sürücünün dahili ayar akımı değerinden daha fazla olduğunda sürücü çıkı ını kapatır. Sürücü A ırı Sürücünün çıkı akımı nominal seviyeden daha fazla aktığında (1 Yükü dakika süresince 150%) sürücü çıkı ını kapatır. Sürücünün çıkı akımı akım sınır zamanı (1 dak) ‘dan fazla süre A ırı Yük boyunca sürücü nominal akımının 150% ‘sinde akarsa sürücü çıkı ını hatası kapatır. Soğutucu hasar görmü soğutucu fanından veya soğutucu fandaki Sürücü A ırı yabancı cisimden dolayı a ırı ısınır ise sürücü, soğutucunun sıcaklığını Isınması algılayarak çıkı ını kapatır. Bir veya daha fazla çıkı (U, V, W) fazı açık olduğunda sürücü çıkı ını Çıkı Faz kapatır. Sürücü çıkı ın faz kaybını denetlemek için çıkı akımını kaybı algılar. Motor yava laması esnasında DC bara gerilimi 400 V ‘tan daha yükseğe çıkarsa, sürücü çıkı ını kapatır. Bu hata güç kaynağı A ırı gerilim sisteminde ortaya çıkan a ırı gerilimden kaynaklı olarak da meydana gelebilir. DC bara gerilimi 180V altına dü erse sürücü çıkı ını kapatır. Çünkü Dü ük sürücünün giri gerilimi dü tüğünde yetersiz tork veya motorun a ırı gerilim ısınması meydana gelebilir. Sürücünün dahili elektronik ısı elemanı motorun a ırı ısınmasını tespit eder. Motor a ırı yüklenirse sürücü çıkı ı kapatır. Sürücü, 4 ‘ten daha Elektronik ısı fazla kutuba sahip bir motoru veya birden fazla motoru sürerken bu fonksiyon motoru koruyamaz. Giri faz R, S, T ‘den birisi açık veya elektrolitik kapasitörün deği mesi kaybı gerektiğinde sürücü çıkı ı kapatılır. 12-1 Hata Göstergesi ve Bilgi Tu takımı Koruyucu Tanımlar göstergesi fonksiyonlar Kendini test IGBT hasarı, çıkı fazı kısa devre, çıkı fazı toprak hatası veya arızası çıkı fazı açık hatası olu tuğunda görüntülenir. Kullanıcı ayar parametrelerinin hafızaya girilmesi ba arısız Parametre olduğunda görüntülenir. kaydetme hatası Sürücünün denetim devresinde bir hata olu tuğunda görüntülenir. Sürücü donanım hatası Sürücü tu takımı ile haberle emediğinde görüntülenir. Haberle me Hatası Uzak tu takımı Sürücü ve uzak tu takımı birbiriyle haberle emediğinde haberle me görüntülenir. Sürücü çalı masını durdurmaz. hatası Tu takımı hatası olu tuğunda sürücü tu takımını sıfırladıktan Tu takımı hatası sonra görüntülenir ve bu durum belirli bir zaman muhafaza edilir. Sürücü soğutucu fanında bir hata durumu olu tuğunda Soğutucu fan görüntülenir. hatası Sürücünün acil durması için kullanılır. EST terminali açıldığında sürücü çıkı ı derhal kapatır. Tedbir Anlık kesilme FX veya RX terminali AÇIK iken EST terminali kapatıldığında sürücü çalı maya ba lar. Çok fonksiyonlu giri terminali (I17-I24) 18 {Harici hata sinyal Harici hata A giri i: A (Normal Açık Bağlantı)} ‘ya ayarlandığında, sürücü çıkı ı bağlantı giri i kapatır. Çok fonksiyonlu giri terminali (I17-I24) 19 { Harici hata sinyal Harici hata B giri i: B (Normal Bağlantı Kapat)} ‘a ayarlandığında, sürücü çıkı ı bağlantı giri i kapatır. Sürücü çalı ması Analog giri (0-10V veya 0-20mA giri i) veya Frekans komutu (RS485) aracılığıyla ayarlandığında ve hiç sinyal kaybolduğunda uygulanmadığında, çalı ma I62 ‘de ayarlanan yönteme göre çalı ma yöntemi yapılır (Frekans referansı kaybolduğunda çalı ma yöntemi). NTC açık NTC bağlı olmadığında, çıkı lar kesilir. Fren denetim Fren kontrolunda, nominal akım ayarlanan değerden daha dü ük hatası akarsa, fren açılmadan çıkı ı keser. 12-2 12.2 Hata düzeltme Tu takımı Sebep Düzeltme göstergesi Tedbir A ırı akım hatası olu tuğunda, sürücünün içindeki IGBT ‘ye zarar vermemek için A ırı Akım sebep kaldırıldıktan sonra i letim ba latılmalıdır. Hızlanma/Yava lama zamanı yükün Hızlanma/Yava lama zamanını artırın. 2 GD ’si ile kıyaslandığında çok kısadır. Sürücüyü uygun kapasite ile deği tirin. Yük sürücü değerinden daha büyüktür. Motoru durdurduktan sonra çalı maya devam edin veya H22 ‘yi kullanın. Motor serbest çalı ıyorken sürücü çıkı ı verilmi tir. Çıkı kablolarını denetleyin. Çıkı kısa devre veya toprak hatası Mekanik freni denetleyin. olu mu tur. Motorun mekanik freni çok süratli çalı maktadır. IGBT ‘nin yukarı ve a ağısı arasında IGBT ‘yi denetleyin. kısa devre olu ur. A ırı Akım2 Sürücü çıkı ında kısa devre olu ur. Çıkı kablolarını denetleyin. 2 Hızlanma/Yava lama zamanı GD ile Hızlanma/Yava lama zamanını artırın. kıyaslandığında çok süratlidir. Sürücünün çıkı kablolarında toprak Çıkı terminalinin kablolarını hatası olu mu tur. denetleyin. Toprak hata Motorun yalıtımı ısıdan dolayı hasar Motoru deği tirin. akımı görmü tür. Yük sürücü değerinden daha büyüktür. Sürücü ve motorun kapasitesini yükseltin veya yük ağırlığını azaltın. Sürücü a ırı Tork artı değeri çok büyüğe yükü ayarlanmı tır. Tork artı değerini azaltın. A ırı yük hatası Soğutucu sistemde hatalar vardır. Soğutucu içinde tıkanmı yabancı cisimleri denetleyin. Eski soğutucu fan yenisiyle Eski soğutucu fanı yenisiyle deği tirin. deği tirilmemi tir. Sürücü a ırı Çevresel sıcaklık çok yüksektir. Çevresel sıcaklığı 50 C altında tutun. ısınması Çıkı ta manyetik devre kesici hatalı Sürücünün çıkı ındaki manyetik devre bağlantısı kesicinin bağlantılarını sıkıca yapın. Hatalı çıkı kablolaması Çıkı terminalinin kablolarını Çıkı Faz denetleyin kaybı Bir havalandırma aralığına yabancı bir Havalandırma aralığını denetleyin ve cisim tıkanmı tır. tıkalı cisimleri çıkarın. Sürücü soğutucu fan deği tirmeden Soğutucu fanı deği tirin. Soğutucu kullanımdadır. fan hatası 12-3 Hata düzeltme Tu takımı Sebep Düzeltme göstergesi 2 Yava lama zamanı yükün GD ‘si ile Yava lama zamanını artırın. kıyaslandığında çok kısadır. Sürücü çıkı ında yükten geri besleme. Dinamik Fren Birimi kullanın. Hat gerilimi çok yüksektir. A ırı gerilim Hat geriliminin değerini a ıp a madığını denetleyin. Hat gerilimi dü üktür. Hat geriliminin değerinin altında olup Hatta, hat kapasitesinden daha büyük olmadığını denetleyin. yük bağlanmı tır (örn: kaynak makinası, Gelen AC hattını denetleyin. Hat yüksek ba langıç akımına sahip motor kapasitesini yüke kar ılık gelecek hatta bağlanmı tır). Dü ük gerilim ekilde ayarlayın. Sürücünün giri tarafında hatalı manyetik devre kesici. Manyetik devre kesiciyi deği tirin. Motor a ırı ısınmı tır. Yük ağırlığını ve çalı ma peryodunu azaltın. Yük sürücü değerinden daha büyüktür. Sürücüyü daha yüksek kapasiteyle deği tirin. ETH seviyesi çok dü üğe ayarlanmı tır. ETH seviyesini uygun bir seviyeye Elektronik ısı Sürücü kapasitesi yanlı bir ekilde ayarlayın. seçilmi tir. Doğru sürücü kapasitesi seçin. Sürücü çok uzun süreyle dü ük hızda Ayrı güç kaynağına sahip bir çalı mı tır. soğutucu fan kurun. I/O grubunda I20-I24 ‘te “18 (Harici Harici hata terminaline bağlı hata-A)” ‘ya veya “19 (Harici hata -B)” devredeki hatanın sebebini veya harici Harici hata A ‘ye ayarlanmı terminal AÇIK ‘tır. hata giri inin sebebini bertaraf edin. bağlantı giri i Harici hata B bağlantı giri i V1 ve I ‘ya hiç frekans komutu V1 ve I ‘nın kablolamasını ve uygulanmamı . frekans referans seviyesini denetleyin. Frekans komutu kaybolduğunda i letim yöntemi Sürücü tu takımı ve uzak tu takımı Haberle me hattı ve konnektör arasında haberle me hatası arasındaki bağlantıyı denetleyin. Uzak tu takımı haberle me hatası Fren aç akımı artık akmıyor. Motor Kapasitesini & Kablolamayı denetleyin Fren denetim hatası 12-4 Hata düzeltme Koruyucu fonksiyonlar & sebep Tanımlar Yerel LSIS satı temsilcinizle irtibata geçin. EEP : Parametre kaydetme hatası HWT : Donanım hatası Err : Haberle me hatası COM : Tu takımı hatası NTC : NTC hatası A ırı yük Koruma IOLT : IOLT(Sürücü a ırı yük hatası) Koruma 1 dakika ve daha uzun süre boyunca sürücü nominal akımının 150% ‘sinde etkinle ir. OLT : OLT F56 1 ‘e ayarlandığında seçilir ve F58 ‘de 60 san süresince F57[Motor nominal akımı] ‘nın 200% ‘ünde etkinle ir. Bu değer programlanabilir. iG5A “A ırı hız Koruma” ile birlikte sağlanmaz. 12-5 12.3 Muayene ve bakım için önlemler UYARI Bakım gerçekle tirirken giri gücünü kestiğinizden emin olun. Bakımı, DC bara kapasitörünün bo aldığını denetledikten sonra gerçekle tirdiğinizden emin olun. Sürücü ana devresindeki DC bara kapasitörleri güç kapatıldıktan sonra bile hala dolu olabilir. Devam etmeden önce terminal P veya P ve N arasındaki gerilimi bir test cihazı kullanarak denetleyin. SV-iG5A serisi sürücü ESD (Elektrostatik Bo altım) ‘a duyarlı bile enlere sahiptir. Muayene veya kurulum için onlara temas etmeden önce ESD ‘ye yönelik koruyucu önlemler alın. Dahili parça ve bağlayıcıların hiç birini deği tirmeyin. Sürücüde asla tadilat yapmayın. 12.4 Denetim noktaları Günlük muayeneler Uygun kurulum ortamı Soğutucu sistem hatası Olağan dı ı titre im ve gürültü Olağan dı ı a ırı ısınma ve renk bozulması Dönemsel muayene Titre imden, sıcaklık deği ikliklerinden, vb. kaynaklı olarak civata ve somunlar gev eyebilir. Güvenlice sıkıla tırıldığını denetleyin ve gerekli olduğunda tekrar sıkıla tırın. Soğutucu sistemde yabancı cisimler tıkanmı tır. Onu hava kullanarak temizleyin. Soğutucu fanın dönü durumunu, kapasitörlerin durumunu ve manyetik kontaktör ile bağlantılarını denetleyin. Herhangi bir anormallik varsa onları deği tirin. 12.5 Parça deği imleri Sürücü yarı-iletken aygıtlar gibi bir çok elektronik elemandan meydana gelmi tir. A ağıdaki parçalar yapılarından veya fiziksel özelliklerinden kaynaklı olarak ya landıkça kötüle erek sürücünün azalan performansına veya arızalanmasına öncülük edebilir. Önleyici bakım için, parçalar dönemsel olarak deği tirilmelidir. Parça deği im prensipleri a ağıdaki tabloda belirtilmi tir. Lambalar ve diğer kısa ömürlü parçalar da dönemsel muayene esnasında deği tirilmelidir. Parça ismi Deği im dönemi (birim: Yıl) Tanım Soğutucu fan 3 Deği tir (Gerekli olanla) Ana devredeki DC bara 4 Deği tir (Gerekli olanla) kapasitörü Kontrol kartındaki elektrolitik 4 Deği tir (Gerekli olanla) kapasitör Röleler - Deği tir (Gerekli olanla) 12-6–– BÖLÜM 13 - ÖZELLİKLER 13.1 Teknik veri Giri & çıkı değerleri: Tek Faz 200V Sınıfı SV ¦ ¦¦ ¦¦ ¦iG5A –1 ¦ ¦¦ ¦ 004 008 015 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ [HP] 0.5 1 2 1 Azami kapasite [kW] 0.4 0.75 1.5 2 Kapasite [kVA] 0.95 1.9 3.0 3 FLA [A] 2.5 5 8 Çıkı 4 Değerleri Azami Frekans 400 [Hz] 5 Azami Gerilim 3? 200 ~ 230V Nominal 1? 200 ~ 230 VAC (+10%, -15%) Gerilim Giri Değerleri Nominal 50 ~ 60 [Hz] ( 5%) Frekans Soğutma yöntemi Zorlamalı soğutma Ağırlık [kg] 0.77 1.12 1.84  Giri & çıkı değerleri: Üç Faz 200V Sınıfı SV ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦iG5A –2 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 004 008 015 022 037 040 055 075 110 150 185 220 [HP] 0.5 1 2 3 5 5.4 7.5 10 15 20 25 30 1 Azami kapasite [kW] 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 Kapasite [kVA] 0.95 1.9 3.0 4.5 6.1 6.5 9.1 12.2 17.5 22.9 28.2 33.5 2 3 Çıkı FLA [A] 2.5 5 8 12 16 17 24 32 46 60 74 88 Değerleri 4 Azami Frekans 400 [Hz] 5 Azami Gerilim 3? 200 ~ 230V Nominal 3? 200 ~ 230 VAC (+10%, -15%) Giri Gerilim Değerleri Nominal 50 ~ 60 [Hz] ( 5%) Frekans 6 Soğutma yöntemi N/C Zorlamalı soğutma Ağırlık [kg] 0.76 0.77 1.12 1.84 1.89 1.89 3.66 3.66 9.0 9.0 13.3 13.3 1) 4-kutuplu standart motor kullanıldığında uygulanabilir azami motor kapasitesini belirtir. 2) Nominal kapasite 200V sınıfı için 220V ve 400V sınıfı için 440V ‘tur. 3) Tetikleme frekans ayarı (H39) 3kHz üzerinde olduğunda 13-4 ‘e bakın. 4) H40 (Kontrol modu seçimi) 3 (Sensörsüz vektör kontrolu) ‘na ayarlandığında azami frekans ayarı 300Hz ‘e kadar arttırılabilir. 5) Azami çıkı gerilimi giri geriliminden daha yüksek olamaz. Giri geriliminden dü ük ayarlanabilir. 6) N/C: Doğal soğutma Giri & çıkı değerleri: Üç Faz 400V Sınıfı 13-1– SV ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ iG5A – 4 ¦ ¦¦ ¦ 004 008 015 022 037 040 055 075 110 150 185 220 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ [HP] 0.5 1 2 3 5 5.4 7.5 10 15 20 25 30 Azami kapasite [kW] 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 2 Kapasite [kVA] 0.95 1.9 3.0 4.5 6.1 6.9 9.1 12.2 18.3 22.9 29.7 34.3 3 FLA [A] 1.25 2.5 4 6 8 9 12 16 24 30 39 45 Çıkı Azami 4 Değeri 400 [Hz] Frekans 5 Azami Gerilim 3? 380 ~ 480V Nominal 3? 380 ~ 480 VAC (+10%, -15%) Giri Gerilim Değeri Nominal 50 ~ 60 [Hz] ( 5%) Frekans Soğutma yöntemi N/C Zorlamalı soğutma 1.8 9. Ağırlık [kg] 0.76 0.77 1.12 1.84 1.89 3.66 3.66 9.0 13.3 13.3 9 0 1) 4-kutuplu standart motor kullanıldığında uygulanabilir azami motor kapasitesini belirtir. 2) Nominal kapasite 200V sınıfı için 220V ve 400V sınıfı için 440V ‘a dayanmaktadır. 3) Tetikleme frekans ayarı (H39) 3kHz üzerinde olduğunda 13-4 ‘e bakın. 4) H40 (Kontrol modu seçimi) 3 (Sensörsüz vektör kontrolu) ‘na ayarlandığında azami frekans ayarı 300Hz ‘e kadar arttırılabilir. 5) Azami çıkı gerilimi giri geriliminden daha yüksek olamaz. Giri geriliminden dü ük ayarlanabilir. 6) N/C: Doğal soğutma Kontrol Kontrol yöntemi V/F, Senssörsüz vektör kontrolu Dijital komut: 0.01Hz Frekans ayar çözünürlüğü Analog komut: 0.06Hz (Azami frek.: 60Hz) Dijital komut: Azami çıkı frekansının 0.01% ‘i Frekans doğruluğu Analog komut: Azami çıkı frekansının 0.1% ‘i V/F ablonu Doğrusal, Kareli, Kullanıcı V/F A ırı yük kapasitesi 1 dak. ba ına 150%. Tork artı ı El ile/Otomatik tork artı ı Azami frenleme 1) 20% Dinamik torku Frenleme 2) tercihli DB direnci kullanıldığında Zaman/%ED 150% 1) Motorun durmak için Yava laması esnasında ortalama frenleme torku demektir. 2) DB direnç tanımlaması için sayfa 13-7 ‘e bakın. 13-2D Çalı tırma Tu takımı/ Terminal/ Haberle me seçeneği/ Uzak tu takımı Çalı tırma modu seçilebilir Analog: 0 ~ 10[V], -10 ~ 10[V], 0 ~ 20[mA] Frekans ayarı Dijital: Tu takımı İ letim özellikleri PID, Yukarı-a ağı, 3-kablo bağlantısı NPN / PNP seçilebilir (Sayfa 2-13 ‘e bakın) İLERİ/GERİ ÇALI MA, Acil durma, Hata sıfırlama, JOG çalı ma, Çok adımlı Frekans-Üst, Orta, Alt, Çok adımlı Hızlanma/Yava lama-Üst, Orta, Alt, Durmada DC freni, 2. motor Çok fonksiyonlu terminal Giri seçimi, Frekans YUKARI/A ağı, 3-kablo bağlantısı, Harici hata P1 ~ P8 A, B, PID-Kontrol (v/f) i letim atlama, Seçenek-sürücü (v/f) i letim atlama, 2. Kaynak, Analog Tutma, Hızlanma/Yava lama durması, Yukarı/A ağı Kaydet Frek, Jog FX/RX Açık toplayıcı (OC) DC 24V 50mA ‘den daha az terminali Hata çıkı ı ve sürücü durum çıkı ı (N.O., N.C.) AC250V 1A ‘den daha az, Çok fonksiyonlu röle Çıkı DC 30V 1A ‘den daha az 0 ~ 10 Vdc (10mA ‘den daha az): Çıkı Frek, Çıkı Akımı, Çıkı Analog çıkı Gerilimi, DC bara gerilimi Koruyucu fonksiyon A ırı Gerilim, Dü ük Gerilim, A ırı Akım, A ırı Akım 2, Toprak Hata akımı algılama, Hata Sürücü A ırı ısınması, Motor A ırı ısınması, Çıkı Fazı Açık, A ırı yük Koruma, Haberle me Hatası, Hız Komutu kaybı, Donanım Hatası, Fan hatası, Fren hatası. Alarm Durma önleme, a ırı yük 15 msan altında: Sürekli çalı ma (Nominal giri gerilimi, nominal çıkı gücü dahilinde Anlık Güç olmalıdır.) 1) Kaybı 15 msan üzerinde: Otomatik tekrar ba latma etkinle ir 1) Tek Faz ürünleri: Sürekli çalı tırma (nominal giri gerilimi, nominal çıkı gücü dahilinde olmalıdır) Ortam 2) Koruma derecesi IP 20, UL TP 1 (Ortam Sıcaklığı 40 C) Ortam sıcaklığı -10 C ~ 50 C Depolama sıcaklığı -20 C ~ 65 C Nem 90% RH altında (rutubetsiz) 2 Yükseklik/Titre im 1,000m altında, 5.9m/san (0.6G) Atmosferik basınç 70~106 kPa Yer Paslandırıcı gazdan, tutu abilir gazdan, yağ duman veya tozdan korunmu 2) Üst kapağı takılmı ve kablo bağlantıları yapılmı UL TIP1. 13.2 Sıcaklık Azaltma Bilgisi 13-3 Tetikleme Frekansı tarafından sınıflandırılan yük ve ortam sıcaklığı 100% Sürücü Nominal 90% Akımının % ‘si 80% 72% 70% 60% 58% 50% 40? 40% 41? ~ 50? 30% 20% 10% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kHz olarak Tetikleme Frekansı Tedbir 1) Yukarıdaki grafik yalnızca sürücü izin verilen sıcaklıkta çalı tırıldığında uygulanır. Sürücü panel içinde kurulduğunda hava soğutmasına dikkat edin, ve iç sıcaklık izin verilen bir sıcaklık aralığı dahilinde olmalıdır. 2) Bu derece azaltma eğrisi, nominal değerde motor bağlı olduğunda sürücü nominal akım değerine dayanmaktadır. 13.3 Uzak seçeneği Parçalar 1) Uzak Tu takımı 2) Uzak Kablo (1M,2M,3M,5M) 13-4 Uzak Kablo Model Numarası Model numarası Tanım 64100022 INV, REMOTE 1M (SV-iG5A) 64100001 INV, REMOTE 2M (SV-iG5A) 64100002 INV, REMOTE 3M (SV-iG5A) 64100003 INV, REMOTE 5M (SV-iG5A) Kurulum 1) I/O kart takımının üst kapağını çıkarın ve uzak kablosunu yana bağlamak için delik kapağını çıkartın. 2) I/O kart takımının üst kapağını takın ve uzak kablosunu a ağıdaki gibi bağlayın. 3) Uzak kablosunun diğer tarafını uzak tu takımına a ağıda gösterildiği gibi bağlayın. 13-5 TEDBİR Uzak tu takımı ilk kez kullanıldığında Uzak tu takımı hafızası bo olduğundan dolayı Parametre Oku(H91) yapılmadan, Parametre Yaz(H92) i lemi yapılamaz. Standart LS ürününden ba ka uzak kablosu kullanmayın. Aksi takdirde, tu takımında gerilim dü mesi veya elektriksel gürültü giri inden kaynaklı olarak arıza meydana gelebilir. Uzak tu takımının 7-dijit göstergesinde “----“ görüntülenirse haberle me kablosunun yanlı bağlanmasını ve/veya zayıf bağlanmasını denetleyin. Parametre Oku(H91) çalı tırıldığında, Uzak tu takımının 7-dijit göstergesinde arka arkaya “rd”(Oku) ve “wr”(Onayla) görüntülenir. Diğer tarafta, Parametre Yaz(H92) çalı tırıldığında, yalnızca “wr”(Yaz) görüntülenir. 13.4 Parça listesi Kurulum 1) SV004IG5A-1, SV008IG5A-1, SV015IG5A-1, SV004IG5A-2, SV008IG5A-2, SV015IG5A-2, SV022IG5A-2, SV037IG5A-2, SV040IG5A-2, SV004IG5A-4, SV008IG5A-4, SV015IG5A-4, SV022IG5A-4, SV037IG5A-4, SV040IG5A-4 2) SV055IG5A-2, SV055IG5A-4, SV075IG5A-2, SV075IG5A-4, SV110IG5A-2, SV110IG5A-4, SV150IG5A-2, SV150IG5A-4, SV185IG5A-2, SV185IG5A-4, SV220IG5A-2, SV220IG5A-4 13-6WW Parça listesi Boru Takımı Model Sürücü Parça Listesi 1 SV004IG5A-2/4, SV008IG5A-2/4, SV004IG5A-1 Sürücü Parça Listesi 2 SV015IG5A-2/4, SV008IG5A-1 SV022IG5A-2/4, SV037IG5A-2/4, SV040IG5A-2/4, Sürücü Parça Listesi 3 SV015IG5A-1 Sürücü Parça Listesi 4 SV055IG5A-2/4, SV075IG5A-2/4 Sürücü Parça Listesi 5 SV110IG5A-2/4, SV150IG5A-2/4 Sürücü Parça Listesi 6 SV185IG5A-2/4, SV220IG5A-2/4 13.5 Frenleme direnci 100 % frenleme 150% frenleme Giri Sürücü kapasitesi Gerilimi [kW] [ ] [W]* [ ] [W]* 200V 0.4 400 50 300 100 0.75 200 100 150 150 1.5 100 200 60 300 2.2 60 300 50 400 3.7 40 500 33 600 5.5 30 700 20 800 7.5 20 1000 15 1200 11.0 15 1400 10 2400 15.0 11 2000 8 2400 18.5 9 2400 5 3600 22.0 8 2800 5 3600 400V 0.4 1800 50 1200 100 0.75 900 100 600 150 1.5 450 200 300 300 2.2 300 300 200 400 3.7 200 500 130 600 5.5 120 700 85 1000 7.5 90 1000 60 1200 11.0 60 1400 40 2000 15.0 45 2000 30 2400 18.5 35 2400 20 3600 22.0 30 2800 10 3600 * Güç değerileri, sürekli frenleme zamanı 15 san ve İ Etkinle tir (%ED) 5% ‘ dü ünülerek belirtilmi tir. 13-7 13.6 DeviceNet Haberle me Modülü Haberle me için iG5A 1) iG5A DeviceNet’in kurulumu için kullanıcı kılavuzunda ‘Bölüm 4.5 DeviceNet haberle me modülünün kurulumu’ ‘na bakın. 2) iG5A Haberle mesi, haberle me modülünü kolaylıkla kurmak için tasarlanmı tır. SV xxx iG5A - 2 FB Haberle me için Not1) Not2) LS Sürücü Kapasite Tip - Giri Gerilimi iG5A Not 1) Kapasite aralığı 0.4 ‘ten 22 kW ürünlere uygulanmaktadır. Not 2) Giri Gerilimi 1 olarak sınıflandırılmı tır (Tek faz 200V sınıfı), 2 (Üç faz 200V sınıfı) ve 4 (Üç faz 400V sınıfı). Dikkat iG5A ‘da haberle me modülünü kullanmak için, iG5A ‘yı haberle me için kullanmalısınız. iG5A ‘nın ismi haberle mede ‘FB’ olarak belirtilir. DeviceNet fonksiyonu yukarıdaki haberle me için iG5A ‘nın yazılım sürümü 2.3 ‘ü desteklemektedir. DeviceNet haberle me seçeneği 1) iG5A DeviceNet modülünün kullanımı için kullanıcı kılavuzunu kullanın. 2) DeviceNet haberle me seçenek kodu Ürün Kodu Ürün İsmi 64100019 iG5A DeviceNet Modülü 13-8 UYUMLULUK BEYANI Uyumluluğun beyan edildiği Konsey Yönergeleri: 2006/95/CE and 2004/108/CE Birimlerin unlarla uyumluluğu onaylanmı tır: EN 61800-3:2004 EN 50178:1997 Teçhizat Tipi: Sürücü (Güç Dönü üm Teçhizatı) Model İsmi: SV - iG5A Serisi Ticari Marka: LS Industrial Systems Co., Ltd. Temsilci: LS Industrial Systems Co., Ltd. Adres: LS Tower, Hogye-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 1026-6, Korea Üretici: LS Industrial Systems Co., Ltd. Adres: 181, Samsung-ri, Mokchon-Eup, Chonan, Chungnam, 330-845, Korea Biz, a ağıda imzası bulunanlar, bu vesile ile yukarıda tanımlanan teçhizatın bahsi geçen Yönergelere ve Standartlara uyumlu olduklarını beyan ederiz. Yer: Chonan, Chungnam, Korea (İmza/Tarih) Mr. Dok Ko Yong Chul / Fabrika Müdürü (Tam İsim / Mevki) i UYGULANAN TEKNİK STANDARTLAR 2006/95/CE “Belirli gerilim sınırları ile kullanılmak için tasarlanan elektriksel malzeme” ve 2004/108/CE "Elektromanyetik Uyumluluk” Yönergelerinin esas gereklilikleri ile uymak üzere uygulanan standartlar a ağıdakilerdir: • EN 50178 (1997) “Güç kurulumlarında kullanılacak elektronik teçhizat”. •EN 61800-3 (2004) “Ayarlanabilir hız elektriksel güç sürücü sistemleri. Bölüm 3: Belirli yöntemleri kapsayan EMC ürün standardı” • EN 55011/A2 (2003) “Endüstriyel, bilimsel ve tıbbi (ISM) radyo-frekans teçhizatı. Radyo parazit özellikleri. Ölçü sınırları ve yöntemleri” •EN61000-4-2/A2 (2001) “Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Bölüm 4: Test etme ve ölçme teknikleri. Kısım 2: Elektrostatik bo altım bağı ıklık testi. •EN61000-4-3/A2 (2004) “Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Bölüm 4: Test etme ve ölçme teknikleri. Kısım 3: Radyoaktif, radyofrekans, elektromanyetik alan bağı ıklık testi. •EN61000-4-4/A2 (2002) “Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Bölüm 4: Test etme ve ölçme teknikleri. Kısım 4: Elektriksel hızlı geçiciler / patlama bağı ıklık testi. •EN61000-4-5/A1 (2001) “Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Bölüm 4: Test etme ve ölçme teknikleri. Kısım 5: A ırı gerilim bağı ıklık testi. •EN61000-4-6/A1 (2001) “Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Bölüm 4: Test etme ve ölçme teknikleri. Kısım 6: Radyo-frekans alanlarının olu turduğu yaratılan parazitlere bağı ıklık. •CEI/TR 61000-2-1 (1990) “Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Bölüm 2: Ortam. Dü ük frekansın yarattığı parazitler için ortam tanımı ve kamu dü ük gerilim kaynak sistemleri için ortam tanımı” • EN 61000-2-2 (2003) “Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Bölüm 2: Ortam. Dü ük frekansın yarattığı parazitler için uyumluluk seviyesi ve kamu dü ük gerilim kaynak sistemlerinde sinyal verme” • EN 61000-2-4 (1997) “Elektromanyetik uyumluluk (EMC). Bölüm 2: Ortam. Dü ük frekansın yarattığı parazitler için uyumluluk seviyesi” •EN60146-1-1/A1 (1998) “Yarı iletken dönü türücüler. Genel gereksinimler ve dönü türücüler. Genel gereksinimler ve hat deği tirici dönü türücüler. Bölüm 1-1: Temel gereksinimlerin tanımlamaları” ii EMI / RFI GÜÇ HATTI FİLTRELERİ LS sürücüler, iG5A serisi RFI FİLTRELERİ LS SERİSİ GÜÇ HATTI FİLTRELERİ FF ( Footprint ) - FE ( Standart ) SERİSİ, ÖZEL OLARAK LS ÇEVİRİCİLER İLE TASARLANMI LARDIR. ARKA SAYFADAKİ KURULUM TAVSİYESİ İLE BİRLİKTE LS FİLTRELERİNİN KULLANIMI, HASSAS CİHAZLARLA BİRLİKTE SORUNSUZ KULLANIMI VE YARATILAN EMİSYON VE BAĞI IKLIK STANDARTLARI EN 50081 -> EN61000-6-3:02 and EN61000-6-1:02 ’YE UYUMLULUĞU TEMİN ETMEYE YARDIMCI OLUR. TEDBİR GÜÇ KAYNAĞI ÜZERİNDE KAÇAK AKIM KORUYUCU CİHAZLAR KULLANILMASI DURUMUNDA, GÜÇ AÇILINCA VEYA KAPANINCA HATA VEREBİLİR. BU DURUMU ÖNLEMEK İÇİN, KORUYUCU CİHAZIN ALGILAMA AKIMI A AĞIDAKİ TABLODAKİ EN KÖTÜ DURUM KAÇAK AKIM DEĞERİNDEN DAHA BÜYÜK OLMALIDIR. TAVSİYE EDİLEN KURULUM TALİMATLARI EMC yönergesine uymak için, bu talimatların olabildiğince yakınen izlenmelidir. Elektriksel teçhizatla çalı ırken her zamanki güvenlik i lemlerini izleyin. Filtreye, Sürücüye ve motora olan bütün elektriksel bağlantılar kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. 1-) Akım, gerilim ve parça numarasının doğru olduğunu temin etmek için filtre değerini ve etiketini denetleyin. 2-) En iyi sonuçlar için filtre kablolama muhafazasının gelen elektrik kaynağına mümkün olduğunca yakın olarak takılmalıdır, genellikle kaynak anahtarı veya muhafazanın devre kesicisinden hemen sonra. 3-) Kartın kablolama dolabının arka paneli filtrenin takma boyutları için hazırlanmalıdır. Filtrenin mümkün olan en iyi topraklamasını temin etmek için panelin yüz bölgesi ve takma deliklerinden boya vb. kaldırmak için özen gösterilmelidir. 4-) Filtreyi emniyetli bir ekilde takın. 5-) Elektrik kaynağını HAT (LINE) i aretli filtre terminallerine bağlayın, toprak kablolarını sağlanan toprak civatalarına bağlayn. YÜK (LOAD) i aretli filtre terminallerini sürücünün elektrik giri ine uygun ölçü kablosunun kısa uzunluklarını kullanarak bağlayın. 6-) Motoru bağlayın ve ferrit çekirdeğini (çıkı tıkaçları) sürücünün mümkün olduğunca yakınına takın. Zırhlı veya muhafazalı kablo 3 fazlı iletkenlerle yalnızca ferrit çekirdeğin merkezinin içinden iki kez sarılarak kullanılmalıdır. Toprak iletkeni hem sürücü hem de motor uçlarında emniyetli bir ekilde topraklanmalıdır. Ekran muhafaza gövdesine topraklanmı kablo pabucu aracılığıyla bağlanmalıdır. 7-) Denetim kablolarını sürücü talimatları kılavuzunda anlatılan ekilde bağlayın. KILAVUZ UZUNLUKLARININ MÜMKÜN OLDUĞUNCA KISA TUTULMASI VE GELEN ELEKTRİK VE ÇIKAN MOTOR KABLOLARININ İYİCE AYRIK TUTULMASI ÖNEMLİDİR. FF SERİSİ ( Footprint ) SÜRÜCÜ KORUYUCULU KABLO MOTOR FİLTRE FE SERİSİ ( Standart ) KORUYUCULU KABLO SÜRÜCÜ MOTOR FİLTRE iii DDDDDD EMI / RFI GÜÇ HATTI FİLTRELERİ LS sürücüler, iG5A serisi iG5A serisi / Footprint Filtreler BOYUTLAR TAKMA ÇIKI KAÇAK AKIM TAKMA EK L SÜRÜCÜ GÜÇ KOD AKIM GER L M AĞIRLIK TIKAÇLARI U G Y Y X TEK FAZ (MAX) 3.5mA SV004iG5A-1 0.4kW FFG5A-M005-(x) 5A 250VAC 175x76.5x40 161x53 1.2Kg. M4 A FS – 1 SV008iG5A-1 0.75kW 3.5mA 176.5x107.5x40 162.5x84 1.3Kg. FS – 1 FFG5A-M006-(x) 6A 250VAC M4 A SV015iG5A-1 1.5kW FFG5A-M012-(x) 12A 250VAC 3.5mA 176.5x147.5x45 162.5x124 1.8Kg. M4 A FS – 1 NOM. MAX. ÜÇ FAZ SV004iG5A-2 0.4kW 0.5mA 27mA 175x76.5x40 161x53 1.2Kg. FS – 1 FFG5A-T005-(x) 5A 250VAC M4 A SV008iG5A-2 0.75kW SV008iG5A-2NC 0.75kW 0.5mA 27mA 176.5x107.5x40 162.5x84 1.2Kg. FS – 1 FFG5A-T006-(x) 6A 250VAC M4 A 1.5kW 0.5mA 27mA SV015iG5A-2 FFG5A-T012-(x) 12A 250VAC 176.5x107.5x40 162.5x84 1.3Kg. M4 A FS – 2 2.2kW SV022iG5A-2 SV037iG5A-2 3.7kW 0.5mA 27mA 176.5x147.5x45 162.5x124 1.8Kg. FS – 2 FFG5A-T020-(x) 20A 250VAC M4 A SV040iG5A-2 4.0kW SV055iG5A-2 5.5kW 0.5mA 27mA 266x185.5x60 252x162 2Kg. FS – 2 FFG5A-T030-(x) 30A 250VAC M4 B SV075iG5A-2 7.5kW 0.5mA 27mA 270x189.5x60 252x162 2.5Kg. FS – 2 FFG5A-T050-(x) 50A 250VAC M4 B SV110iG5A-2 11kW 0.5mA 27mA 100A 250VAC SV150iG5A-2 15kW SV180iG5A-2 18kW 0.5mA 27mA 120A 250VAC SV220iG5A-2 22kW SV004iG5A-4 0.4kW 0.5mA 27mA 175x76.5x40 161x53 1.2Kg. FS – 1 FFG5A-T005-(x) 5A 380VAC M4 A SV008iG5A-4 0.75kW 0.75kW SV008iG5A-4NC 0.5mA 27mA 176.5x107.5x40 162.5x84 1.2Kg. FS – 1 FFG5A-T006-(x) 6A 380VAC M4 A SV015iG5A-4 1.5kW SV022iG5A-4 2.2kW SV037iG5A-4 3.7kW FFG5A-T011-(x) 11A 380VAC 0.5mA 27mA 176.5x147.5x45 162.5x124 1.5Kg. M4 A FS – 2 SV040iG5A-4 4.0kW SV055iG5A-4 5.5kW 0.5mA 27mA 266x185.5x60 252x162 2Kg. FS – 2 FFG5A-T030-(x) 30A 380VAC M4 B SV075iG5A-4 7.5kW SV110iG5A-4 11kW 0.5mA 27mA FFG5A-T051-(x) 51A 380VAC 368x258.5x65 354x217 2.5Kg. M6 B FS – 2 SV150iG5A-4 15kW SV185iG5A-4 18kW FFG5A-T060-(x) 60A 380VAC 0.5mA 27mA 460x288x65 446x246 2.8Kg. M8 B FS – 2 0.5mA 27mA SV220iG5A-4 22kW FFG5A-T070-(x) 70A 380VAC 460x288x65 446x246 2.8Kg. M8 B FS – 2 iG5A serisi / Standart Filtreler BOYUTLAR TAKMA KAÇAK ÇIKI TAKMA EK L SÜRÜCÜ GÜÇ KOD AKIM GER L M AĞIRLIK AKIM TIKAÇLARI U G Y Y X TEK FAZ (MAX.) SV004iG5A-1 0.4kW 3.5mA 150 x 55 x 45 140 x 36 0.6 Kg FS – 1 FE-M010-( x ) 10A 250VAC --- C 0.75kW SV008iG5A-1 3.5mA SV015iG5A-1 1.5kW FE-M015-( x ) 15A 250VAC 150 x 55 x 45 140 x 36 0.6 Kg --- C FS – 1 ÜÇ FAZ NOM. MAX. SV004iG5A-2 0.4kW 0.75kW 0.5mA 27mA SV008iG5A-2 FE-T006-( x ) 6A 250VAC 250x110x60 238x76 1.6Kg. --- C FS – 2 SV008iG5A-2NC 0.75kW SV015iG5A-2 1.5kW 0.5mA 27mA 250x110x60 238x76 1.6Kg. FS – 2 FE-T012-( x ) 12A 250VAC --- C SV022iG5A-2 2.2kW 3.7kW 0.5mA 27mA SV037iG5A-2 FE-T020-( x ) 20A 250VAC 270x140x60 258x106 2.2Kg. --- C FS – 2 SV040iG5A-2 4.0kW SV055iG5A-2 5.5kW 0.5mA 27mA 270x140x60 258x106 2.4Kg. FS – 2 FE-T030-( x ) 30A 250VAC --- C 0.5mA 27mA SV075iG5A-2 7.5kW FE-T050-( x ) 50A 250VAC 270x140x90 258x106 3.2Kg. --- C FS – 2 SV110iG5A-2 11kW 0.5mA 27mA 420x200x130 408x166 13.8Kg. FS – 3 FE-T100-( x ) 100A 250VAC --- C SV150iG5A-2 15kW SV185iG5A-2 18kW 0.5mA 27mA 420x200x130 408x166 13.8Kg. FS – 3 FE-T120-( x ) 120A 250VAC --- C SV220iG5A-2 22kW SV004iG5A-4 0.4kW SV008iG5A-4 0.75kW 0.5mA 27mA 250x110x60 238x76 1.6Kg. FS – 2 FE-T006-( x ) 6A 380VAC --- C SV008iG5A-4NC 0.75kW 1.5kW SV015iG5A-4 SV022iG5A-4 2.2kW SV037iG5A-4 3.7kW 0.5mA 27mA 250x110x60 238x76 1.6Kg. FS – 2 FE-T012-( x ) 12A 380VAC --- C SV040iG5A-4 4.0kW SV055iG5A-4 5.5kW 0.5mA 27mA 270x140x60 258x106 2.4 Kg. FS – 2 FE-T030-( x ) 30A 380VAC --- C SV075iG5A-4 7.5kW SV110iG5A-4 11W 0.5mA 27mA 270x140x90 258x106 3.2Kg. FS – 2 FE-T050-( x ) 50A 380VAC --- C SV150iG5A-4 15kW SV185iG5A-4 18kW 0.5mA 27mA 270x140x90 258x106 3.2Kg. FS – 2 FE-T060-( x ) 60A 380VAC --- C SV220iG5A-4 22kW 0.5mA 27mA 350x180x90 338x146 7.5Kg. FS – 2 FE-T070-( x ) 70A 380VAC --- C ( x ) ( 1 ) Endüstriyel ortam EN50081-2 (A sınıfı) -> EN61000-6-4:02 ( 3 ) İç ve endüstriyel ortam EN50081-1 (B sınıfı) -> EN61000-6-3:02 iv v DD Garanti Kurulum İmal eden LS Industrial Systems Co., Ltd. (Ba latma) Tarih Garanti Model No. SV-iG5A Dönemi İsim Mü teri Adres Bilgisi Tel. İsim Satı Ofisi Adres (Dağıtımcı) Tel. Garanti dönemi kurulumdan sonra 12 ay veya kurulum tarihi belirtilmediğinde üretim tarihinden itibaren 18 aydır. Ancak, garanti süresi satı artına göre deği iklik gösterebilir. GARANTİ DAHİLİNDE servis bilgisi Eğer hasarlı parça garanti artları dahilinde normal ve uygun kullanım altında tanımlanmı sa, yerel yetkili LS dağıtımcı veya LS Servis merkezi ile irtibata geçin. GARANTİ HARİCİNDE servis bilgisi A ağıdaki durumlarda garanti süresi geçmemi olsa dahi garanti uygulanmayacaktır. Hasar, kullanım, ihmal veya kazadan kaynaklanmı tır. Hasar, anormal gerilim ve çevresel cihazların hatalı çalı masından (arıza) kaynaklanmı tır. Hasar, deprem, yangın, sel, yıldırım çarpması veya diğer doğal afetlerden kaynaklanmı tır LS etiketi takılı olmadığında. Garanti dönemi bitmi olduğunda. Düzeltme Geçmi i No Tarih Yayım Deği iklikler 1 2004. 2 İlk Yayınlama Yalnızca 5.5, 7.5kW dahil edildi 2 2004. 9 2. Yayım Ilk yayınlamaya 0.4~4.0kW eklendi 3 2005. 6 4. Yayım CI deği tirildi 4 2006. 5 5. Yayım Yazılım sürümü (V1.7) üstü 5 2007. 11 6. Yayım Yazılım sürümü (V2.0) üstü 6 2008. 4 7. Yayım Yazılım sürümü (V2.2) üstü 7 2008. 11 8. Yayım EMI / RFI GÜÇ HATTI F LTRELER içerikleri güncellendi 8 2009. 7 9. Yayım Yazılım sürümü (V2.3) üstü 13-i
  E-endustri.com'u takip edin
  e-endustri.com Hesaplı Alışveriş Kredi kartları